Publieksdata in de culturele sector

In samenwerking met EMC Cultuuronderzoeken heeft DEN een inventarisatie gemaakt van initiatieven op het gebied van verzamelen, analyseren en delen van gegevens over (niet-)bezoekers van cultuur. 

2 min. lezen

Dit is een artikel van Taskforce Publieksdata. Artikelen van de Taskforce worden gehost op de website van DEN.

Goed inzicht hebben in de wensen en behoeften van klanten en bezoekers is voor elke organisatie van groot belang en dit geldt ook zeker voor de cultuursector. Door op basis van kennis in te spelen op wensen van bezoekers kan een organisatie zichzelf immers continu verbeteren en bijvoorbeeld herhaalbezoek verhogen, nieuw publiek verkrijgen of de impact bij bestaand publiek vergroten. Publieksonderzoek ten behoeve van het verzamelen van data is een bewezen middel om klantkennis en klantinzicht te vergroten. Het op structurele basis kunnen beschikken over diverse soorten publieksdata vormt hiervoor de basis.

Er komt door de toenemende digitalisering in de samenleving tegenwoordig steeds meer data beschikbaar. Ook zijn de methodieken om data te verwerven steeds geavanceerder: vergeleken met de tijd dat het opstellen en verwerken van ingevulde vragenlijsten de standaard was, maken technieken als data-mining het ophalen van data veel sneller - zelfs real time - en gemakkelijker. Per slot van rekening is de tijd al lang voorbij dat data alleen via software als Excel kon worden verwerkt.

Ook de Raad voor Cultuur en het Ministerie van OCW zien hiervan het belang. Er zijn al inspirerende voorbeelden in binnen- en buitenland waaruit we lering kunnen trekken over drempels en succesfactoren om opschaling van samenwerking op publieksdata in Nederland te stimuleren. DEN voert met dit onderzoek een eerste inventarisatie uit over hoe er in de Nederlandse cultuursector op dit moment wordt gewerkt met publieksdata en hoe er gedacht wordt over samenwerking ten aanzien van publieksonderzoek en de data die daaruit voortkomt. Ook wordt er gekeken naar hoe andere sectoren met deze data omgaan, zoals in de sport. Tot slot is een aantal initiatieven uit de cultuursector in het buitenland benaderd om informatie te geven over gebruiken, analyseren en delen van publieksdata.

Deze inventarisatie pretendeert niet volledig te zijn, maar geeft een goed beeld van de huidige stand van zaken en de algemene bevindingen die daaruit voortvloeien. Daarbij biedt het een basis waarop de minister van OCW een weloverwogen positie in kan nemen voor een vervolgonderzoek.

Download hier het rapport 'Publieksdata in de culturele sector'

Landelijk samenwerkingsverband

Het ministerie van OCW heeft aansluitend op de DEN inventarisatie laten onderzoeken of het mogelijk is om een landelijk samenwerkingsverband voor publieksdata op te zetten en welke organisatievorm daarvoor het meest geschikt is. Uit het rapport van SiRM en PPMC komt naar voren dat een landelijk samenwerkingsverband voor de gehele culturele sector een belangrijke motor en aanjager kan zijn om culturele instellingen aan te zetten tot het efficiënter en effectiever gebruik van data en zodoende meer inzicht te krijgen in hun publieksbereik.

Deel dit artikel

De DEN nieuwsbrief. Iedere maand in je inbox.

Tips, inspiratie en kennis over digitale transformatie in de cultuursector