Profiel Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht adviseert DEN over onze werkwijzen, samenwerkingen en activiteiten en ziet erop toe dat we onze rol als aanjager van digitale transformatie voor de sector vervullen. Op deze pagina vind het vastgestelde profiel van onze Raad van Toezicht.

Taken Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht is verantwoordelijk voor het toezicht op de kwaliteit van de besturing, de samenwerking en de activiteiten van DEN. De Raad van Toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van de directie en op de algemene gang van zaken binnen de stichting. De Raad van Toezicht staat de directie met advies terzijde.

Bij de vervulling van hun taak richten de leden van de Raad van Toezicht zich naar het belang van de stichting.

De volgende besluiten en beslissingen van de directie behoeven de goedkeuring van de Raad van Toezicht:

 • De vaststelling van de jaarlijkse begroting
 • De vaststelling van de jaarstukken
 • Vaststellen vierjarig beleidsplan, inclusief meerjarenbegroting
 • Het doen van een voorstel tot juridische fusie of splitsing in de zin van titel 7 van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek
 • Wijziging van de statuten van de stichting;
 • Ontbinding van de stichting;
 • Het opstellen van een directiestatuut als bedoeld in artikel 6.

De Raad van Toezicht vergadert in de regel 4 maal per jaar.

Profielschets leden Raad van Toezicht

De leden van de Raad van Toezicht opereren vanuit hun expertise in het belang van het werkterrein van de stichting. Zij koppelen daarbij hun specifieke deskundigheid aan voldoende inzicht en gevoel voor de maatschappelijke positie en context van culturele en creatieve instellingen.

Voor de voorzitter en de leden van de Raad van Toezicht geldt dat zij in ieder geval beschikken over strategisch denkvermogen, bestuurlijke kennis en affiniteit met de cultuursector. Ervaring met of nieuwsgierigheid naar complexe maatschappelijke vraagstukken die voortvloeien uit innovatie en de digitale transformatie van de samenleving is noodzakelijk. Een uitgebreid en actief onderhouden netwerk binnen sectoren gelieerd aan digitale transformatie in de cultuursector of de samenleving als geheel is belangrijk. De leden van de Raad van Toezicht stellen dit netwerk ter beschikking voor de doelstelling van DEN. De Raad van Toezicht heeft een goede balans tussen de toezichthoudende taak en de klankbordfunctie voor de directie. De Raad van Toezicht houdt op stimulerende en kritische wijze toezicht.  

De Raad van Toezicht voert zijn toezicht uit binnen het geheel aan wet- en regelgeving, de statuten en reglementen van DEN, waarbij de Governance Code Cultuur de leidraad vormt voor bestuur, toezicht en verandering.

De belangrijkste taken van de raad zijn:

 • Vervullen van de werkgeversrol met betrekking tot de bestuurder;
 • Toezichthouden op een doelmatige en controleerbare besteding van de middelen van DEN
 • Adviseren en ondersteunen van de bestuurder
 • Ambassadeurschap voor doelstellingen van DEN naar de culturele en creatieve sector, overheid, politiek, media en bedrijfsleven.

De raad van toezicht heeft een onpartijdige en onafhankelijke positie ten opzichte van bedrijven/organisaties zoals commerciële belanghebbende partijen, toeleveranciers, andere organisaties uit de culturele sector, de overheid en de politiek.

De voorzitter en de leden zijn open, collegiaal en sociaal ingesteld, werken goed samen en hebben oog voor de human resource aspecten binnen de organisatie. Inclusief denken en handelen is voor de Raad uitgangspunt. Ze zijn motiverend en vertrouwenwekkend.  

Samenstelling Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht bestaat uit ten minste vijf en ten hoogste zeven leden, onder wie de voorzitter. Leden en voorzitter worden, in navolging van de Governance Code Cultuur, eerst via een open procedure geworven. Als dat geen geschikte kandidaten oplevert kunnen nieuwe leden door coöptatie worden benoemd. De directie kan personen aanbevelen voor benoeming tot lid van de Raad van Toezicht.

DEN stelt zichzelf als doel in haar personeel, bij leden van de adviesraad en Raad van Toezicht een vertegenwoordiging te hebben die divers en inclusief is.

Bij benoemingen van de leden dient er rekening mee gehouden te worden dat de continuïteit van de Raad van Toezicht gewaarborgd blijft. De eerste benoemingsperiode duurt maximaal vier jaar. Leden van de Raad van Toezicht kunnen daarna één keer herbenoemd worden voor een periode van vier jaar. De functie is onbezoldigd.

Deel deze pagina

De DEN nieuwsbrief. Iedere maand in je inbox.

Tips, inspiratie en kennis over digitale transformatie in de cultuursector