DEN werkt nauw samen met diverse partners. Niet alleen in Nederland, maar ook in Europees verband

DEN is een echte netwerkorganisatie. Onze doelgroepen en samenwerkingspartners zijn de professionals in de erfgoed- en kunstensector, beleidsmakers op nationaal, regionaal en lokaal niveau, fondsen, andere steunfuncties, sectorinstituten, tech-leveranciers en -pioniers, de creatieve industrie en internationale collega-instellingen. 

Hieronder wordt een aantal samenwerkingsverbanden uitgelicht.

 

Netwerk Digitaal Erfgoed

Het Netwerk Digitaal Erfgoed is opgezet om met de hele erfgoedsector in Nederland een stelsel van landelijke voorzieningen en diensten te ontwikkelen en te gebruiken voor het verbeteren van zichtbaarheid, bruikbaarheid en houdbaarheid van het digitaal erfgoed. DEN is de kennispartner binnen het Netwerk Digitaal Erfgoed en verzorgt kennisontwikkeling en kennisdeling op strategisch niveau. Ook zet DEN in op een eenduidige, sectoroverstijgende manier van online kennisdeling voor alle niveaus binnen het netwerk. De werkgroep Kennis in het Netwerk Digitaal Erfgoed wordt voorgezeten door een medewerker van DEN.
Daarnaast maakt de directeur van DEN deel uit van de programmaraad van het Netwerk Digitaal Erfgoed, zodat informatie breed wordt gedeeld en activiteiten worden afgestemd om gezamenlijk bij te dragen aan de Nationale Strategie Digitaal Erfgoed

 

Netwerk in de kunstensector

Sinds 2017 bouwen we aan ons netwerk in de kunstensector. Sectorinstituten zijn daarbij belangrijke partners: zoals Het Nieuwe Instituut, EYE, Beeld en Geluid en Stichting NLL. Ook stemmen we af met Li-Ma. Binnen de podiumkunsten werken we onder meer nauw samen met de NAPK, UvA Bijzondere Collecties, Stichting Omroepmuziek en Werkgroep NIT, Nederlands Danstheater, Nationale Opera en Ballet.

 

Bovensectorale ondersteunende instellingen

Als bovensectorale ondersteunende instelling in de Basisinfrastructuur dragen we samen met de collega’s van Cultuur+OndernemenDutchCulture, LKCA en de Boekmanstichting bij aan een vitale cultuursector met een stevig fundament. Omdat digitalisering ook de werkterreinen van deze organisaties raakt, werken we met hen samen op ondernemerschap, internationalisering, educatie en beleidsontwikkeling. DEN is ook lid van de belangenvereniging voor de kunst-, en erfgoedsector Kunsten’92.

 

Internationale samenwerking

Vanuit ons werk voor cultuurprofessionals op nationaal niveau spelen we in op kansen en mogelijkheden op internationale schaal. Met onze zusterorganisatie Packed in Vlaanderen hebben we een strategische samenwerkingsovereenkomst waarbinnen we gezamenlijke diensten en producten ontwikkelen en onderhouden.
Theater Utrecht heeft als eerste Nederlands gezelschap met ondersteuning van DEN deelgenomen aan het archiefdoorlichtingstraject van Packed/Firmament in Vlaanderen.

 

Europeana en UNESCO

Op Europees niveau is Europeana een belangrijke partner. Bij de doorontwikkeling van deze voor Europa belangrijke Digital Strategic Infrastructure (DSI) gaat ook aandacht uit naar het inzichtelijk kunnen maken van de economische en sociale impact van digitalisering en (her)gebruik van digitale bronnen. DEN draagt onder andere met onderzoek bij aan het gedachtengoed achter het Impact Playbook.

Daarnaast onderhoudt DEN het Enumerate observatory (eNumerate) voor Europeana. Hierin vind je relevante statistische informatie over digitalisering van cultureel erfgoed in Europa. DEN werkt daarbij samen met de verschillende landencoördinatoren. 

DEN heeft een zetel in de ledenraad van de door Europeana gefaciliteerde Europeana Netwerk Association.
DEN is ten slotte ook actief binnen UNESCO als initiator van het PERSIST-programma en lid van het Comité Nederland voor het Memory of the World programma.

Deel dit artikel