Direct naar de inhoud Direct naar het menu Direct naar de zoekfunctie Direct naar de footer

Beleid van DEN

De opkomst van de digitale transformatie in de maatschappij roept voor culturele organisaties nieuwe vragen op en biedt nieuwe kansen. DEN stelt culturele instellingen in staat om die kansen en mogelijkheden te benutten. Culturele instellingen hebben een unieke rol in het vertellen van verhalen, in het reflecteren op complexe situaties en in het helpen begrijpen van de maatschappij om ons heen. 

DEN is het landelijk opererend kennisinstituut cultuur & digitalisering

Samen met culturele instellingen werken we aan projecten waarin we kijken hoe digitalisering kan bijdragen aan het vergroten van de maatschappelijke relevantie van hun werk. De kennis die we daarbij opdoen, delen we zo breed mogelijk en zetten we waar mogelijk om in concrete handvatten en richtlijnen.

We delen inspirerende voorbeelden uit ons netwerk in binnen- en buitenland en ontwikkelen samen met de instellingen innovatieve oplossingen.

Onze doelgroepen en samenwerkingspartners zijn de professionals in de erfgoed- en kunstensector, beleidsmakers op nationaal, regionaal en lokaal niveau, fondsen, andere steunfuncties, sectorinstituten, tech-leveranciers en -pioniers, de creatieve industrie en internationale collega-instellingen.

Focus binnen de erfgoedsector: Nationale Strategie Digitaal Erfgoed

De erfgoedsector heeft een belangrijke taak op het gebied van beheer en behoud van het nationaal erfgoed. In de afgelopen jaren heeft de sector grote stappen gezet op het gebied van digitaliseren en online verbinden van collecties.  De uitgangspunten van de Nationale Strategie Digitaal Erfgoed zijn leidend voor de werkzaamheden van DEN binnen de erfgoedsector. 

DEN richt zich binnen deze sector met name actief op het ontwikkelen en delen van kennis op directie- en managementniveau, zodat de mogelijkheden van digitalisering verankerd worden in het organisatiebeleid. DEN organiseert daarvoor vanuit haar sectoroverstijgende rol ontmoetingen en trainingstrajecten, bijvoorbeeld samen met de provinciale erfgoedhuizen.

Focus binnen de kunstensector

Digitaliseringsbeleid binnen de kunsten staat bij veel instellingen nog in de kinderschoenen. Nieuwe digitale toepassingen kunnen kunstinstellingen juist helpen in hun kerntaken op het gebied van creatie, publieksbereik, educatie, talentontwikkeling.

Natuurlijk zijn er al livestreamconcerten te volgen, zijn er virtuele rondleidingen beschikbaar of helpen digitale crowdsourceplatforms om kunstwerken tot stand te brengen. Dit is nog maar het begin. Technologie biedt veel mogelijkheden voor de kunsten; hoe het reflectie oproept, hoe verbindingen met specifieke groepen worden gelegd en hoe het ons uitdaagt verder te kijken naar een andere manier van werken. Innovaties hebben de potentie om artistieke ervaringen over te brengen en om op nieuwe manieren te verbinden met het publiek.  We onderzoeken deze nieuwe mogelijkheden samen met de kunstensector. We delen opgedane kennis en inspirerende voorbeelden uit binnen- en buitenland zo breed mogelijk.

Tot slot

De noodzaak tot digitaliseren en het te digitaliseren werk binnen de erfgoedsector en de kunstensector lopen sterk uiteen. DEN streeft ernaar om de innovatie en kennisontwikkeling bij beide sectoren zoveel mogelijk te verbinden voor een relevante, innovatieve,  toekomstbestendige cultuursector die internationaal toonaangevend is.

Beleidsplan

Met het beleidsplan 2017-2020 bood DEN een visie en een actieplan om het werkterrein van DEN te verbreden naar de brede cultuursector. 

 

Download hier het activiteitenplan 2017-2020

Deel dit artikel