Direct naar de inhoud Direct naar het menu Direct naar de zoekfunctie Direct naar de footer

Subsidiewijzer: Digitaal en innovatie

Zoek je een fonds dat specifieke regelingen heeft voor digitalisering, of een fonds dat algemeen innovatiegericht is?

Digitalisering

Onderstaande fondsen en regelingen gaan expliciet in hun beleid in op digitale transformatie of digitalisering.

➼ Stimuleringsfonds Creatieve Industrie

stimuleringsfonds.nl

Regeling Digitale cultuur

Budget 2021: € 1.490.000 – per ronde € 372.500
Deadlines 2021: 18 augustus en 7 oktober

Met de Regeling Digitale cultuur ondersteunt het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie projecten die bijdragen aan de kwaliteit, ontwikkeling of verdieping van het vakgebied digitale cultuur. De regeling sluit aan bij de doelstellingen van het fonds om de ontwikkeling van artistieke kwaliteit te bevorderen, experiment en onderzoek te stimuleren en reflectie en debat te ondersteunen. De Regeling Digitale cultuur staat open voor projecten van professionele makers, beschouwers, ontwerpbureaus of culturele instellingen werkzaam binnen het vakgebied digitale cultuur.

Digitale cultuur

Met de term digitale cultuur doelt het fonds op culturele en artistieke producties of uitingen die zich verhouden tot digitale technologie, nieuwe media of games. Binnen de regeling staat het openbreken van bestaande technologieën en processen, en het op een open manier ontwikkelen van nieuwe technologie en toepassingen voorop. Van daaruit worden ontwerpmethodieken en principes toegepast in uiteenlopende terreinen, variërend van games, storytelling en muziek tot biotechnologie, architectuur en zorg. Dit betekent dat de projectvorm niet per se digitaal hoeft te zijn.

Regeling Immerse\Interact

Budget 2021: € 500.000 + € 500.000
Deadlines 2021: 31 augustus 2021

Vanuit de cross-over tussen film, vormgeving en digitale cultuur is een nieuw terrein ontstaan waarbinnen digitale pioniers, interactive ontwerpers en grafisch ontwerpers samen met regisseurs, scenarioschrijvers en producenten werken aan vernieuwende mediaproducties. Samen verkennen zij de toekomst van storytelling in een veranderend medialandschap. Deze toekomst is digitaal, soms interactief, soms immersief, soms in co-creatie met een publiek, maar altijd gedacht vanuit de kracht van het verhaal.

Met de regeling Immerse\Interact worden projecten binnen het interdisciplinaire medialandschap gestimuleerd. Het is een samenwerkingsproject van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie en het Filmfonds. Artistiek onderzoek en experiment op het vlak van digital storytelling en de inzet van interactieve of immersieve media staan hierbij centraal. Per fonds is er € 500.000 beschikbaar, dus in totaal € 1.000.000.

Contact

Voor meer informatie over de regeling en voor vragen over de procedure kun je contact opnemen met de coördinator van de regelingen:

Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
Sean Gilis
t   010 436 16 00
e  s.gilis@stimuleringsfonds.nl 

➼ Fonds voor Cultuurparticipatie

cultuurparticipatie.nl

Budget: maximaal € 50.000 per project. Het totale beschikbare budget is €1.100.000. De subsidie die je ontvangt mag tot 100% van je projectkosten dekken.
Deadline: je kunt een aanvraag indienen t/m 1 oktober 2021, of tot het totale budget bereikt is. Aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst.
 
Over de regeling Creatief Gebruik Digitaal Erfgoed

Deze regeling ondersteunt projecten waarbij mensen in hun vrije tijd of leerlingen onder schooltijd creatief aan de slag gaan met digitale erfgoedarchieven of online erfgoedcollecties. Bijvoorbeeld door iets nieuws te creëren waarbij digitaal erfgoed het bronmateriaal is.

De uitdaging is om nieuwe gebruiksvormen van digitaal erfgoed te ontwikkelen. Bijvoorbeeld door samen te werken met andere disciplines of partners. Zo vergroten we de zichtbaarheid en het gebruik van digitaal erfgoed.

Doelgroep

Culturele organisaties (stichtingen of verenigingen) kunnen subsidie aanvragen. Ook beheerders van digitaal erfgoed kunnen een aanvraag indienen, zoals musea, archieven of heemkundekringen en andere kleine erfgoedorganisaties.

Kenmerkend aan de projecten die we zoeken, is dat het digitale erfgoed op een vernieuwende manier wordt gebruikt en de zichtbaarheid wordt vergroot.

Contact

Kijk voor meer informatie over deze regeling, de voorwaarden en hoe je een subsidieaanvraag kan doen, op de website van het Fonds voor Cultuurparticipatie.

➼ RVO Topsectoren Beleid – Creatieve Industrie

rvo.nl


Topsector Creatieve Industrie

De creatieve industrie versterkt het innovatievermogen van Nederland. De sector bestaat uit ondernemers en creatieve professionals. Deze zijn onder te verdelen in de creatieve zakelijke dienstverlening – denk aan productontwerpers, architecten, modeontwerpers, digital designers - en Media en entertainment – denk aan uitgevers, game-ontwikkelaars, cultureel erfgoed, dj’s.

De creatieve industrie heeft flexibele denkkracht, is gewend om over domeinen heen samen te werken en denkt buiten gebaande paden. Deze kenmerken zijn belangrijk om tot antwoorden te komen op de grote opgaven die op de wereld afkomen.

Deze regeling is deel van het topsectoren beleid van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. De topsector focust op samenwerking tussen kennisinstellingen en creatieve professionals om te komen tot hoogwaardige innovatieve producten en diensten. Met haar vernieuwende ideeën en unieke ontwerpmethoden en validatiemodellen, die structuur geven aan het creatieve proces, kan de sector mensen verbinden, in beweging krijgen en vertrouwen geven in de toekomst. De sector is een onmisbare schakel in het geven van antwoorden op grote maatschappelijke vraagstukken en het bieden van een zinvolle betekenis aan nieuwe technologische mogelijkheden.

Daarnaast is Internationalisering van belang. Nederland is met een aandeel van 29,5% wereldwijd de grootste exporteur van creatieve diensten. De Nederlandse creatieve industrie staat internationaal hoog aangeschreven. Om export te bevorderen is Creative Holland opgericht, een portal waar ondernemers die de grens over willen inspiratie en informatie vinden.

Mkb Innovatiestimulering Regio en Topsectoren

Wilt u als mkb-ondernemer samen met anderen aan de slag met innovatieprojecten? Dan is de MIT-regeling mogelijk iets voor u. Deze regeling stimuleert innovatie bij het midden- en kleinbedrijf over regiogrenzen heen. Bovendien stimuleert de MIT dat projecten van het mkb beter aansluiten bij de innovatie-agenda’s van de topsectoren.

Meer over de MIT-Regeling

De KIA Veerkracht van de topsector creatieve industrie beschrijft de disciplines die onder deze regeling thuishoren. Daarin wordt een onderverdeling in twee hoofdgroepen gehanteerd:

 • ontwerpende disciplines zoals architectuur, landschap en interieurontwerp, productontwerp, mode, gaming en digitaal ontwerp, merkcreatie en communicatie, grafisch en multimediaal ontwerp, systeem- & procesontwerp
 • creatieve content zoals film en fotografie, media, evenementen, muziek, literatuur en journalistiek, podiumkunsten, beeldende kunst en cultureel erfgoed.

De creatieve industrie kan voorstellen indienen om met de MIT regeling:

 • integrale en innovatieve oplossingen te ontwikkelen
 • die een versnelling van innovatie bewerkstelligen en de concurrentiekracht van de Nederlandse industrie versterken
 • en bijdragen aan de maatschappelijke uitdagingen in het missiegedreven topsectorenbeleid.
Wijzigingen in de MIT in 2021

De MIT-regeling is in lijn gebracht met het vernieuwde innovatiebeleid. Landelijk is dat het Missiegedreven Topsectoren- en Innovatiebeleid in combinatie met de sleuteltechnologieënaanpak. Regionaal hebben veel provincies hun economisch beleid herijkt en zijn nieuwe Regionale Innovatie Strategieën voor Slimme Specialisatie (RIS3) opgesteld. Ook in dat regionale beleid zijn missies en sleuteltechnologieën leidend.

Missies en Sleuteltechnologieën

Mkb’ers die een project willen indienen, wordt geadviseerd met deze inhoudelijke bijstelling van het beleid rekening te houden. Voor projecten die al gericht zijn op de verschillende maatschappelijke opgaven verandert er niet zo veel. Voor andere projecten kan dat wel het geval zijn. Voor de context van het nieuwe beleid, voor de Kennis- en Innovatieagenda’s (KIA’s) en voor voorbeelden kunt u zich oriënteren via topsectoren.nl

➼ Prins Bernhard Cultuurfonds

cultuurfonds.nl

Budget: circa € 35 miljoen per jaar.
 
Het Prins Bernhard Cultuurfonds is een onafhankelijk, particulier fonds. Het bepaalt zelf hoe het de beschikbare gelden uitgeeft. Jaarlijks steunt het fonds ruim 3.500 projecten. Het Cultuurfonds onderscheidt de volgende werkterreinen: 

 • podiumkunsten (theater, muziek etc.)
 • beeldende kunst
 • monumentenzorg
 • geschiedenis en letteren
 • natuur
 • wetenschap (beurzen)
 • buurtcultuur

In het algemeen geldt dat het Cultuurfonds alleen uitzonderlijke projecten voor zowel de aanvrager als het veld ondersteunt (en een beperkt aantal investeringen). Projecten dienen naar het oordeel van het fonds inhoudelijk bijzonder en kwalitatief waardevol te zijn en direct aan te sluiten bij de doelstelling. Bij de beoordeling is er extra aandacht voor projecten die zich richten op zelfwerkzaamheid, de deelname van amateurs of het bereiken van specifieke doelgroepen. Het Prins Bernhard Cultuurfonds steunt alleen rechtspersonen zonder winstoogmerk.

Richtlijnen voor digitalisering en inzet van ICT

Het Cultuurfonds heeft, bovenop de algemene richtlijnen, aparte richtlijnen voor specifieke projecten, zoals publicaties (inclusief audiovisuele producties en producties nieuwe media) en voor 'onderzoek, ontsluiting archieven, congressen en symposia', zoals: 

Bij het gebruik van nieuwe media wordt beoordeeld in hoeverre gebruik wordt gemaakt van de extra mogelijkheden die deze media bieden.

Websites en andere internettoepassingen kunnen voor ondersteuning in aanmerking worden genomen als zij toegang geven tot nieuwe informatiebronnen, gegevens ontsluiten die niet eerder beschikbaar waren of resultaten van uitzonderlijke samenwerkingsprojecten aanbieden en de content openbaar beschikbaar is.

Het Cultuurfonds volgt de ICT-criteria uit DE BASIS van DEN bij de beoordeling van aanvragen voor digitalisering.

Onderzoek en ontsluiting

Wat onderzoek en ontsluiting betreft, kan het Cultuurfonds financiële ondersteuning overwegen voor: onderzoek waarvan de resultaten worden gepubliceerd en interessant en toegankelijk zijn voor een breed publiek;

 • het ontsluiten van bijzondere archieven, waardoor gegevens beschikbaar komen voor studie en onderzoek;
 • (onderdelen van) congressen, symposia e.d. die openbaar toegankelijk zijn en een onderwerp behandelen dat ook interessant is voor een niet-specialistisch publiek;
 • toepasbaar beheersondersteunend onderzoek op het terrein van natuurbehoud, zeker indien hierbij amateurs worden betrokken.
Beoordeling - Financieel

De (productie)kosten worden altijd afgezet tegen de inkomsten die worden verkregen. Met name kosten van producties op het gebied van nieuwe media zijn over het algemeen hoog zonder dat daar verhoudingsgewijs redelijke inkomsten tegenover staan. Het fonds zal ten aanzien van ontwikkel- en onderhoudskosten (in het bijzonder bij websites en dvd's) beoordelen in hoeverre deze kosten in verhouding staan tot de verwachte meerwaarde van het gebruik van het voorgestelde medium. Benadrukt wordt dat van een initiatiefnemer, zoals bij iedere aanvrager, een eigen bijdrage wordt verwacht.

Richtlijnenwijzer

Je kunt zelf nagaan of je project in aanmerking komt voor een bijdrage via: www.cultuurfonds.nl/aanvragen 

Contact

t: (020) 520 6130

e: info@cultuurfonds.nl 

➼ Fonds 21

fonds21.nl

Sinds: 2013

Beschikbaar budget: €10,5 miljoen per jaar

Deadline: Fonds 21 behandelt doorlopend aanvragen

Fonds 21 is een ondernemend en betrokken fonds dat door het steunen van projecten een positieve bijdrage wil leveren aan de samenleving van nu. Het fonds ondersteunt professionele, kwalitatief sterke projecten die een breed, passend en/of nieuw publiek weten te bereiken. De naam Fonds 21 onderstreept het profiel: focus op de actualiteit en de samenleving van de 21e eeuw.

Het beleid richt zich op drie pijlers: Kunst & Cultuur, Jongeren & Maatschappij en Kunst & Educatie. Met een jaarlijks donatiebudget van ruim € 10 miljoen worden er zowel grote, spraakmakende initiatieven als projecten met een minder groot bereik gesteund. Overal in Nederland. Hierbij gaat het om kunstprojecten én projecten die de maatschappelijke kansen van jongeren (12-30 jaar) verbeteren. Steeds met dezelfde insteek: betekenis toevoegen aan de samenleving.

Binnen Kunst & Cultuur steunt Fonds 21 projecten op het gebied van:

 • Beeldende kunsten & vormgeving
 • Film, mediakunst & digitale cultuur
 • Literaire kunsten
 • Podiumkunsten

Fonds 21 is meer dan alleen financier. Het fonds is ook een betrokken partner die ontwikkelingen stimuleert en lacunes signaleert en agendeert. Naast de uitvoering van het reguliere beleid initieert Fonds 21 speciale regelingen om een impuls te geven aan actuele thema’s met een evidente meerwaarde voor een of meer sectoren.

Op het gebied van digitale transformatie heeft Fonds 21 ruimte voor ondersteuning van voorbeeldstellende projecten die zich richten op publieksvernieuwing en publieksverbreding. Er is een voorkeur voor initiatieven die ontstaan uit samenwerkingen en waarbij geleerde lessen en de resultaten kunnen worden gedeeld.

Contact

e: info@fonds21.nl 

tel: (030) 233 76 00

➼ Amsterdams Fonds voor de Kunst

amsterdamsfondsvoordekunst.nl

Sinds: 1972

Beschikbaar budget: ongeveer 30 miljoen per jaar

Deadlines: doorlopend

Over het AFK

Het Amsterdams Fonds voor de Kunst (AFK) is het fonds van en voor culturele wereldstad Amsterdam. Vanuit de missie 'Fantastische kunst voor alle Amsterdammers', draagt het bij aan een stad waar iedereen de kans heeft kunst te beoefenen of ervaren. Het fonds ondersteunt alle kunstvormen in ieder stadsdeel en in elke wijk. Het is er voor zowel professionele kunst als voor cultuurbeoefening in de vrije tijd - voor gevestigde organisaties, als ook de rafelranden en de pioniers. Het AFK richt zich met zijn activiteiten op drie groepen: kunstenaars en culturele organisaties, Amsterdammers, en de sector als geheel. Door kennis voor en over de sector te delen - draagt het bij aan een krachtig, toekomstbestendig kunstenveld.

Subsidies en bijzondere activiteiten

Voor de uitvoering van Amsterdams kunstbeleid bestaat het instrumentarium van het AFK uit regelingen voor meerjarige subsidies als onderdeel van het Kunstenplan 2021-2024 en regelingen voor eenmalige financiering. Daarnaast initieert het AFK bijzondere activiteiten die de aandacht richten op bewezen kwaliteit en het stimuleren van talentontwikkeling en innovatie binnen de sector (zoals de Amsterdamprijs voor de Kunst of de 3Package Deal voor internationaal toptalent).

Het AFK heeft verschillende regelingen voor projectsubsidies en meerjarige subsidies. Meerjarig is er voor professionele organisaties een vierjarige regeling en een ontwikkelingsregeling voor maximaal twee jaar. Voor cultuurmakers die in groepsverband kunst beoefenen in de vrije tijd is er een tweejarige regeling. Daarnaast zijn er projectregelingen voor Professionele kunst en Cultuurmakers, waarbinnen aangevraagd kan worden voor kunstprojecten, beeldende kunst in de openbare ruimte en ontwikkeling, onderzoek en experiment. Ook heeft het AFK een Stimuleringsregeling Eigentijdse Dans en start vanaf 2022 een regeling Cultuurcoaches.

Het beleid van het AFK voor 2021-2024 richt zich onder andere op ‘Futureproof makers en organisaties’. Hierin staat artistieke innovatie, en de toekomstbestendigheid van de cultuursector centraal, iets waar digitale transformatie een belangrijke rol in speelt. De veranderende stedelijke samenleving en de gevolgen van de coronacrisis vragen om een sterk kunstenveld dat in staat is om zich aan te passen, te reageren, kritisch te bevragen en de samenleving uit te dagen. De stad groeit in rap tempo en de behoefte aan kunst en cultuur verandert mee. Beweging en dynamiek in de sector zijn belangrijk voor de impact van kunst op Amsterdam. Het AFK stimuleert kunstenaars en organisaties om zich te blijven ontwikkelen. De ontwikkelingsregeling geeft relatief jonge organisaties de kans om met subsidies van één à twee jaar uit te groeien tot volwaardige professionele organisaties. Met de Projectsubsidies Professionele kunst ondersteunen we daarnaast ook nieuw talent en artistieke innovatie. Met stipendia en het internationaal talentontwikkelingsprogramma 3Package Deal investeert het AFK in ontwikkeling, onderzoek en experiment van excellente kunstenaars.

Het AFK is partner van DEN in Digitale Daadkracht, een online reeks kennissessies over digitalisering in de cultuursector. 

Contact

e: info@afk.nl 

tel: 020 - 520 0520

➼ Cultuurloket DigitALL

www.cultuurloketdigitall.nl

Over Cultuurloket DigitALL

Cultuurloket DigitALL is een initiatief van de partijen die in 2020 vanwege de coronacrisis het noodfonds Kickstart Cultuurfonds hebben opgericht. Deze fondsen zetten hun samenwerking voort. Niet meer als noodfonds, maar in de vorm van een driejarig programma rondom de toepassing van digitale technologie voor publiek. Tijdens de coronacrisis hebben veel podia, producenten en musea digitale technologie gebruikt om het contact met het publiek te behouden en te versterken. Cultuurloket DigitALL helpt culturele instellingen om de kansen die digitale technologie biedt, te blijven verzilveren. Dat doen ze met donaties tot €250.000 en door kennisdeling.

Doelgroep

Cultuurloket DigitALL ondersteunt theaters, muziekpodia, musea, filmtheaters, festivals en producenten van professionele podiumkunsten, verspreid over het hele land. Ze geven voorrang aan projecten waarbij culturele instellingen samenwerken. Het doel is om juist ook kleinere instellingen te ondersteunen. Daarom kunnen instellingen met structurele Rijkssubsidie alleen deelnemen, wanneer zij samenwerken met instellingen die geen structurele exploitatiesubsidie van ministerie of Rijkscultuurfonds ontvangen.

Donaties

Gedurende de eerste fase, begin 2022, heeft Cultuurloket DigitALL zelf culturele instellingen uitgenodigd om een aanvraag in te dienen. Deze fase diende om na te gaan of het programma goed is ingericht en afgestemd op wat er nodig is en om culturele instellingen met kennis en ervaring te inspireren en te ondersteunen.

Nu nodigen zij culturele instellingen uit om hun plannen te delen. Ze beoordelen deze dan op geschiktheid voor een aanvraag, hetzij voor financiële ondersteuning van het plan zelf, dan wel voor een ontwikkelbijdrage om de plannen verder te ontwikkelen. Later in 2022 gaat het loket open voor alle aanvragers die aan de criteria voldoen. Dat zal ruim op tijd worden aangekondigd.

Contact

t 020 800 9150 (dinsdag tussen 13.00 en 17.00 uur)

e info@cultuurloketdigitall.nl

Innovatie

Onderstaande fondsen zijn gericht op innovatie, waarin ruimte bestaat voor projecten op het gebied van digitale transformatie.

➼ Mondriaan Fonds

www.mondriaanfonds.nl

Sinds: 2011

Budget: Het fonds heeft jaarlijks zo'n € 31 miljoen te besteden.

Het Mondriaan Fonds is het publieke stimuleringsfonds voor beeldende kunst en erfgoed. Het maakt plannen, projecten en programma’s mogelijk van beeldend kunstenaars, curatoren en beschouwers, musea en andere kunst- en erfgoedinstellingen, uitgevers en opdrachtgevers. Alle bijdragen versterken de productie of presentatie van kunst en erfgoed uit Nederland in binnen- en buitenland op die plekken waar de markt dit (nog) niet doet. Daarnaast is het fonds verantwoordelijk voor de Nederlandse inzending van de Biënnale van Venetië, organiseert het de Prix de Rome en de overzichtstentoonstelling Prospects tijdens Art Rotterdam.

Het Mondriaan Fonds zet in op verbreding en vernieuwing van de culturele sector, met uitgesproken aandacht voor en toepassing van de Fair Practice Code, de Governance Code Cultuur en de Code Culturele Diversiteit.

Cultureel erfgoed

Musea en andere erfgoedinstellingen kunnen bij het Mondriaan Fonds terecht voor bijdragen aan projecten, aankopen, collecties, opdrachten en programmering. Denk bijvoorbeeld aan een bijzondere presentatie van kunst of erfgoed, een samenwerking tussen een museum en een kunstenaar of een programma voor vernieuwende programmeringen of samenwerking, of de ontwikkeling daarvan. Aanvragen voor projecten en andere activiteiten die de belangstelling voor en de zichtbaarheid van erfgoed vergroten, zijn welkom.

Doelgroepen en doelgebieden

Het Mondriaan Fonds biedt een scala aan bijdragemogelijkheden voor beeldend kunstenaars, curatoren en beschouwers, musea en andere erfgoedinstellingen, archieven, kunstpodia, publieke en private opdrachtgevers en galeries.

Bijdragen en deadlines

Er zijn diverse bijdragen die dit doel ondersteunen. Veel van deze bijdragen kunnen gezamenlijk worden aangevraagd door instellingen, beeldend kunstenaars en/of curatoren, in sommige gevallen ook met andere partijen zoals opdrachtgevers.
Zie www.mondriaanfonds.nl voor een volledig overzicht van mogelijkheden, voorwaarden en deadlines.

Contact

t   020 523 15 23
e  info@mondriaanfonds.nl 

➼ Filmfonds

filmfonds.nl

Sinds: 1993

Budget: Met inbegrip van de extra impuls voor talentontwikkeling en vernieuwing, internationalisering (ICB en Eurimages) en filmeducatie heeft het Filmfonds, met de start van de nieuwe beleidsperiode (2021-2024), in 2021 61,9 miljoen euro beschikbaar.

Deadlines: https://www.filmfonds.nl/page/2546/deadlines-2021 

Het Nederlands Filmfonds is een van de cultuurfondsen die de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft ingesteld. De cultuurfondsen zorgen met hun subsidies voor dynamiek en vernieuwing in de cultuursector.

De missie van het fonds is het stimuleren van een divers en kwalitatief hoogstaand filmaanbod en het bevorderen van een voor de filmkunst ontvankelijk (productie)klimaat in Nederland. 

Het fonds verleent financiële steun aan de ontwikkeling, realisering en distributie van speelfilms, documentaires, animatiefilms, filmisch experiment en korte films en aan filmactiviteiten als festivals, filmbijeenkomsten, training, publicaties en onderzoek. 

Daarnaast is het Filmfonds verantwoordelijk voor de Netherlands Film Commission, het servicepunt voor buitenlandse producenten die in Nederland (delen van) hun productie willen uitvoeren.

Subsidie aanvragen

Een subsidie kan worden aangevraagd voor verschillende stadia van filmproducties, voor filmactiviteiten en distributie:
www.filmfonds.nl/nl/page/2533/subsidie-aanvragen  

Contact

Nederlands Filmfonds
t   020 570 76 76
e  info@filmfonds.nl  
w  www.filmfonds.nl en www.filmcommission.nl  

➼ Internationale Erfgoedsamenwerking via DutchCulture 2021-2024

www.dutchculture.nl

In de afgelopen beleidsperiode heeft DutchCulture via het Gedeeld Cultureel Erfgoedprogramma de erfgoeduitwisseling tussen Nederland en tien focuslanden gestimuleerd. Internationale samenwerking rondom het materiële en immateriële erfgoed dat Nederland verbindt met deze tien landen draagt bij tot wederzijds begrip, dialoog en historisch bewustzijn. Om dit te bewerkstellingen ondersteunt DutchCulture het Nederlandse erfgoedveld. Dit doet het door het bieden van advies voor internationale culturele samenwerkingen, het organiseren van netwerkevenementen om het veld te informeren, het uitnodigen in Nederland van buitenlandse erfgoedexperts via het bezoekersprogramma, het ondersteunen van kennisuitwisseling binnen Europa en het financieel ondersteunen van projecten. Daarnaast vervult DutchCulture een netwerkrol voor nationale en internationale organisaties en professionals waaronder ook voor de Nederlandse ambassades in de betreffende partnerlanden.

Het Programma Internationale Erfgoedsamenwerking (PIE) zet deze lijn in de aankomende beleidsperiode voort, maar tegelijkertijd ziet DutchCulture een aantal behoeftes die om een bredere aanpak vragen. . Het Internationaal Erfgoedprogramma van DutchCulture voor de komende beleidsperiode 2021-2024 zal bestaan uit vier pijlers:

 1. Internationale erfgoedsamenwerking: samenwerking tussen Nederland en één of meerdere landen met een verleden dat verbonden is met Nederland
 2. Europa + Erfgoed: erfgoedsamenwerking tussen Nederland en één of meerdere Europese landen
 3. Europees Erfgoedlabel
 4. Thematische focus
Regeling PIE projecten

Beschikbaar budget: 180 duizend euro
Beschikbaar per projec: 5 duizend tot 35 duizend euro

Deze regeling is bedoeld om projecten die bijdragen aan de zichtbaarheid van verleden dat Nederland verbindt met de partner- en focuslanden. Met deze regeling worde projecten ondersteund die nieuwe inzichten geven in dit verleden en voorheen niet-gehoorde stemmen een podium geven. Om deze reden verwachte DutchCulture dat aanvragen een sterke nadruk leggen op beeldvorming, meerstemmigheid en historisch bewustzijn. Projecten uit alle cultuurdisciplines worden ondersteund, zolang deze maar ten goede komen aan de zichtbaarheid van het gedeelde verleden.

75% van het beschikbare budget wordt gereserveerd voor projecten met de partnerlanden en maximaal 25% van het jaarbudget is beschikbaar voor projecten met de overige focuslanden. Er is jaarlijks €180.000 beschikbaar voor deze regeling. We adviseren mogelijke aanvragers om altijd contact op te nemen met DutchCulture voor een adviesgesprek. Zonder voorafgaand adviesgesprek wordt een aanvraag niet in behandeling genomen. Tijdens dit gesprek kan de adviseur aangeven hoe kansrijk het project is, kan hij of zij informatie geven over regelingen bij DutchCulture maar ook over mogelijkheden bij andere fondsen. De adviseur kan tevens eventuele contactgegevens delen van mogelijke Nederlandse of internationale partners. Aanvragen voor de Regeling PIE Projecten moeten voldoen aan de volgende criteria:

 • Een Nederlandse rechtspersoon vraagt aan.
 • U werkt samen met tenminste één organisatie uit het partner- en/of focusland.
 • Uw project is vóór 31 december 2024 afgerond.
 • U vraagt maximaal 50% van de totale projectkosten aan.
 • De gevraagde bijdrage per project bedraagt minimaal € 5.000 en maximaal € 35.000.
 • Uw project draagt bij aan de zichtbaarheid van het verleden en/of erfgoed dat Nederland deelt met het betreffende land of landen. Dit houdt in dat het publiek bij het zien, lezen of ervaren van het project meer te weten komt over dit verleden.
 • Alleen projecten die van tevoren tijdens een adviesgesprek zijn besproken worden behandeld. Dit adviesgesprek dient uiterlijk twee weken voor de deadline plaats te vinden.
 • In de uitvoering van de projecten moet rekening gehouden worden met mogelijke restricties door de huidige COVID-19 pandemie.

Er zijn in principe twee deadlines per jaar om aanvragen in te dienen, namelijk in het voorjaar en in het najaar. De laatste deadline voor de beleidsperiode 2021-2024 is naar verwachting in najaar 2023.

Contact

t: +31 (0)20 616 4225

e: post@dutchculture.nl 

➼ BankGiro Loterij

www.bankgiroloterij.nl

Sinds: 1961

Beschikbaar budget: 84,3 miljoen euro

Deadline: aanvragen kan doorlopend, deadline is 15 september, er is één aanvraagronde per jaar. Aanvragers ontvangen in februari bericht over hun aanvraag.

De BankGiro Loterij steunt organisaties die zich inzetten om cultuur en cultureel erfgoed te behouden en toegankelijk te maken voor publiek. De loterij werft fondsen voor haar culturele partners en geeft bekendheid aan hun werk door het organiseren van een loterij.

Het toewijzingsbeleid van de BankGiro Loterij richt zich op het geven van een effectieve en verantwoorde bestemming aan de opbrengst voor culturele organisaties. De BankGiro Loterij financiert instellingen in de culturele en erfgoedsector. De beschikbare fondsen worden ieder jaar opnieuw bijeengebracht door de deelnemers aan de loterij; binnen de sector is de keuze gemaakt om musea en monumentenzorg in Nederland te financieren. Van ieder verkocht lot is ten minste 40% bestemd voor cultuur.

Verdeling van de opbrengst

Meerjarige partners: 
Met deze culturele instellingen gaat de loterij een overeenkomst aan voor een periode van 3 of 5 jaar, waarbij de instelling een vastgestelde jaarlijkse bijdrage van de loterij ontvangt.

Eenmalige schenkingen:
Bij eenmalige schenkingen ligt de nadruk op monumentenzorg en grootscheepse verbouwingen en herinrichtingen binnen de culturele sector. Omdat de beschikbare fondsen ieder jaar opnieuw bijeen worden gebracht door de deelnemers aan de loterij, geldt als criterium dat de projecten (na afronding van de werkzaamheden) publiek toegankelijk moeten zijn en een landelijk bereik van blijvende aard moeten hebben.

Bijzondere culturele projecten:
Meerjarige partners kunnen een aanvraag indienen voor financiering van bijzondere, innovatieve en communicatief sterke projecten, die door samenwerkingen in én buiten de sector en door out-of-the-box te denken, méér en nieuw publiek  trekken. De loterij is op zoek naar projecten die passen bij de kernwaarden courageous, fun en sharing en die de potentie hebben om een duurzame verandering teweeg te brengen.

Contact

Meer informatie over de aanvraagprocedure en de toekenningscriteria vindt u hier: https://www.bankgiroloterij.nl/over/overzicht/aanvraagprocedure

➼ VSBfonds

www.vsbfonds.nl

VSBfonds ondersteunt initiatieven die bijdragen aan een samenleving waarin iedereen actief meedoet, zich betrokken voelt en de kans heeft persoonlijk en maatschappelijk te groeien. Het fonds is actief op drie gebieden: Mens & Maatschappij voor sociale initiatieven die meedoen als doel hebben, Kunst & Cultuur voor plannen waardoor meer mensen kunnen genieten van kunst en cultureel erfgoed en Beurzen voor studenten die in het buitenland verder willen studeren of onderzoek doen. Het fonds steunt projecten met geld, kennis, ervaring en een professioneel netwerk.

VSBfonds vindt het belangrijk dat zoveel mogelijk mensen kennis maken met het culturele erfgoed van Nederland. Hun mening is dat cultuurhistorisch besef mensen helpt zich bewust te zijn van zichzelf en hun omgeving. Daarom vindt het fonds het belangrijk dat het culturele erfgoed bewaard blijft. Projecten die gericht zijn op het ontsluiten/toegankelijk maken van dit erfgoed komen in aanmerking voor ondersteuning.

Contact

t   030 230 33 03
e  info@vsbfonds.nl  

➼ Fonds Podiumkunsten

fondspodiumkunsten.nl

Beschikbaar budget: 62 miljoen euro

Deadlines: verschillen per regeling

Het Fonds Podiumkunsten is hét cultuurfonds voor muziek, muziektheater, dans, theater en festivals in Nederland. Het Fonds geeft namens de Rijksoverheid ondersteuning aan alle vormen van professionele podiumkunsten. Het gaat het Fonds Podiumkunsten daarbij om kwaliteit in de meest ruime zin van het woord. Naast kwaliteit spelen prestaties een steeds belangrijkere rol. Het Fonds streeft naar een podiumkunstsector die zoveel mogelijk verschillende mensen aanspreekt, raakt én midden in de samenleving staat.

Naast de meerjarige subsidies biedt het Fonds Podiumkunsten diverse programmering- en productiesubsidies en individuele subsidies. Bijzondere aandacht gaat uit naar internationalisering en pluriformiteit bij gezelschappen, podia en publiek. Het Fonds besteedt ook extra aandacht aan culturele diversiteit in de breedst mogelijke zin. Het stimuleren van innovatie in de keten van scheppen, productie, distributie en afname is een speciale taak van het Fonds.

Het Fonds heeft een groot aantal verschillende subsidies beschikbaar voor individuen, producenten, podia, en festivals. Ook wordt er onderscheid gemaakt tussen incidentele en meerjarige subsidies. 

Aanvragen

U doet een subsidieaanvraag door het aanvraagformulier volledig in te vullen en voor de sluitingsdatum in te dienen. Raadpleeg voor het invullen van het aanvraagformulier eerst alle bijbehorende documenten zoals de officiële regeling en de richtlijnen die bij de betreffende subsidie staan. Bijna alle subsidies worden aangevraagd via de digitale omgeving Mijn Fonds, te vinden op de website.

Toetsing, beoordeling en besluit

Wanneer u uw aanvraag heeft ingediend, wordt eerst getoetst of die aan de voorwaarden voldoet. Vervolgens wordt de aanvraag inhoudelijk beoordeeld, meestal door een adviescommissie. Het bestuur van het Fonds Podiumkunsten besluit vervolgens over het wel of niet honoreren van de subsidieaanvraag. U hoort in de meeste gevallen binnen dertien weken – vaak sneller – per brief of uw aanvraag wordt gehonoreerd.

Verplichtingen

Als u subsidie krijgt van het Fonds Podiumkunsten heeft u ook verplichtingen. Die hangen af van de soort en hoogte van de subsidie. In alle gevallen moet u vermelden dat uw productie, concert of festival mede mogelijk is gemaakt met een subsidie van het Fonds Podiumkunsten.

Contact:

e: info@fondspodiumkunsten.nl 
tel: 070 707 27 00

➼ Blockbusterfonds

blockbusterfonds.nl

Sinds: 2012

Deadlines: hele jaar door

Elk jaar zijn er wel een paar bijzondere culturele evenementen waar het publiek voor in de rij staat: Een unieke tentoonstelling of voorstelling, een grensoverschrijdend festival. Het organiseren en financieren van zo’n ambitieus evenement is vaak niet eenvoudig.

Het Blockbusterfonds is opgericht om het cultureel ondernemerschap te stimuleren en de realisatie van evenementen met “blockbusterpotentie” mogelijk te maken. Met een lening of garantiebijdrage in combinatie met een gegarandeerde kaartafname ondersteunt het bijzondere culturele initiatieven die gericht zijn op een groot en breed publiek.

De lening kan worden ingezet om extra marketinginspanningen te financieren. Daarmee kan een groter publiek bereikt worden en een hogere opbrengst worden gerealiseerd. Een garantiebijdrage kan zekerheid bieden voor onverhoopte financiële tegenvallers in de uitvoering van het project.

Uw bijzonder cultureel initiatief, eenmalig of meerjarig, dat zich richt op een groot en breed publiek, kan in aanmerking komen voor een bijdrage van het Blockbusterfonds.

Het Blockbusterfonds ondersteunt culturele projecten op twee verschillende manieren:

Met een renteloze lening ter financiering van aanvullende marketingactiviteiten die leiden tot een groter en breder publieksbereik en daarmee extra inkomsten genereren. De lening dient achteraf te worden terugbetaald vanuit de (extra) bezoekersinkomsten.
Indien de aanvrager zelf extra investeert in marketing, kan achteraf geheel of gedeeltelijk beroep gedaan worden op een garantiebijdrage indien de beoogde extra inkomsten van het project tegen de verwachting in zijn achtergebleven.

Selectiecriteria

Alleen projecten die naar het oordeel van het Blockbusterfonds inhoudelijk en zakelijk van hoge kwaliteit zijn kunnen in aanmerking komen voor een bijdrage.

Daarnaast dient het project aan ten minste twee van de volgende drie criteria te voldoen:

 1. Het project trekt een groot aantal bezoekers. De beoogde minimale bezoekersaantallen zijn afhankelijk van het soort project, maar om een indruk te geven:
  a. Voor een project met een looptijd van meer dan tien weken, gaan we uit van minstens 1.000 betalende bezoekers per dag
  b. Looptijd van meer dan vier weken: minstens 1.500 betalende bezoekers per dag
  c. Looptijd tussen één en vier weken: minstens 2.000 betalende bezoekers per dag
  d. Looptijd van een week of korter: minstens 4.000 betalende bezoekers per dag
 2. Het project trekt een brede groep bezoekers:
  a. Organisaties die doorgaans een regionaal publiek bereiken, trekken met het project een landelijk publiek.
  b. Organisaties die doorgaans een landelijk publiek bereiken, trekken met het project ook een internationaal publiek.
 3. Het project is een nieuw dan wel onderscheidend cultureel initiatief en heeft niet eerder in Nederland plaatsgevonden.
Contact:

e: info@blockbusterfonds.nl

tel: 06 124 191 94

➼ BNG Cultuurfonds

bngbank.nl

Sinds: 1964

Deadlines: Het bestuur komt eens per kwartaal bijeen: medio maart, juni, september en december.

Beoordelingscriteria

Aanvragen voor projecten worden beoordeeld aan de hand van drie hoofdcriteria. 

1. Regionale zichtbaarheid en betrokkenheid 

 • Het project richt zich aantoonbaar op een groot bereik in een bepaalde regio (veel voorstellingen of een tournee). 
 • Een project wordt bij voorkeur opgezet of uitgevoerd in samenwerking met lokale en regionale professionals.
 • Financiële betrokkenheid van één of meer gemeenten strekt tot aanbeveling. Dit geldt ook voor bijdragen vanuit stedelijke, regionale of provinciale instellingen of fondsen.

2. Kwaliteit

 • Projecten moeten artistiek van hoge kwaliteit zijn. 
 • Noem in een aanvraag en projectplan dan ook altijd namen van betrokken kunstenaars en de samenwerking met regionale of landelijke ondersteuningsinstellingen.
 • Een adviescommissie met professionals uit diverse disciplines beoordeelt de aanvragen.

3. Onderscheidend/vernieuwend karakter

 • Het BNG cultuurfonds is een stimuleringsfonds. Een aanvraag is bij voorkeur nieuw, uniek, inhoudelijk bijzonder of experimenteel en kan voor andere partijen (instellingen of gemeenten) een voorbeeldstellend karakter hebben.
 • Het BNG Cultuurfonds wil met een bijdrage graag nieuwe projecten van de grond krijgen of een nieuw element in een bestaand project een kans geven.
Randvoorwaarden
 • Bijdragen van het BNG Cultuurfonds zijn in beginsel eenmalig. 
 • Aanvragers (instellingen, organisaties of kunstenaars) mogen slechts één keer in de drie jaar een aanvraag doen voor eenzelfde project. Een aanvrager van wie een project in 2016 of 2017 door het BNG Cultuurfonds is gehonoreerd, kan dus in 2018 NIET opnieuw een aanvraag doen voor eenzelfde project.
 • Het BNG Cultuurfonds draagt nadrukkelijk niet bij in kosten van projecten die gericht zijn op investeringen in materiële en/of personele kosten. Het gaat om uitvoeringen/producties. Dus geen restauratiekosten, bouwsubsidies, kosten van inrichting en exploitatie, vaste personeelskosten, etc. 
 • Ook is het fonds terughoudend bij het honoreren van aanvragen van instellingen die reeds overheidssubsidies ontvangen. Maakt u in dat geval concreet duidelijk wat de urgentie is en waarom u voor die bepaalde activiteit toch subsidie uit ons fonds nodig heeft. 
 • Het BNG Cultuurfonds wil met een bijdrage het verschil maken. Dat betekent dat onze bijdrage in verhouding moet staan tot de totale begroting. De bedragen die het BNG Cultuurfonds ter beschikking stelt liggen tussen 2.500 euro en 15.000 euro.
 • Puur educatieve projecten steunt het BNG Cultuurfonds niet, maar eventueel wel uitvoeringen en producties waar ook een educatief element in zit. Ook binnenschoolse activiteiten komen niet voor subsidie in aanmerking.
 • Bij de beoordeling wordt zowel rekening gehouden met een geografische spreiding als een verdeling over de diverse kunst- en cultuurdisciplines.
Contact

BNG Cultuurfonds
Postbus 30305
2500 GH Den Haag

t   070 375 05 23 
e  cultuurfonds@bngbank.nl  

➼ Fonds 1818 Tot Nut van het Algemeen

fonds1818.nl

Sinds: 1992

Fonds 1818 geeft geld, advies en begeleiding aan organisaties zonder winstoogmerk en groepjes buurtbewoners uit onze regio. Zij kunnen donaties bij ons aanvragen voor hun maatschappelijke projecten en deelnemen aan onze activiteiten, waaronder trainingen en spreekuren.

Fonds 1818 steunt projecten die de maatschappij mooier maken. Een maatschappij waarin iedereen gelijke kansen krijgt, we kwetsbare mensen helpen en oog hebben voor het groen om ons heen. Een maatschappij die verbindt.

De projecten die Fonds 1818 steunt, kunnen worden onderverdeeld in negen aandachtsgebieden: Welzijn, Maatschappelijke opvang, Financiële zelfredzaamheid, Vrijwilligerswerk, Zorg, Sport, Spel & Bewegen, Educatie, Natuur & Milieu en Amateurkunst. Binnen elk aandachtsgebied staat voorop dat de projecten bijdragen aan een betere samenleving en grotendeels worden uitgevoerd door vrijwilligers.

Amateurkunst

Fonds 1818 steunt uitingen van amateurkunst met een duidelijke sociaal-maatschappelijke functie. Het gaat om initiatieven waarbij het samenkomen van bevlogen en vrijwillige deelnemers minstens zo waardevol is als de kwaliteit van de uitvoering of het eindproduct zelf. Aanvragen voor investeringen in (oefen)ruimtes of podia voor amateurkunstuitingen, deskundigheidsbevordering en optredens kunnen voor honorering in aanmerking komen. Fonds 1818 draagt niet bij aan (vervanging van) instrumenten en andere materialen, zoals kleding. Uitzonderingen zijn mogelijk voor zogenoemde HAFABRA-verenigingen: harmonie, fanfare, brassband. 

➼ Stichting Elise Mathilde Fonds

elisemathilde.nl

Sinds: 1997

Deadlines: Het bestuur van Stichting Elise Mathilde Fonds vergadert vijf keer per jaar. Inleverdata voor aanvragen staan vermeld op de website.
 
Stichting Elise Mathilde Fonds is de belangrijkste van de organisaties die door nazaten van de echtelieden Van Beuningen - Brain zijn opgericht. Sinds 1941 is het vermogen van de stichting flink gegroeid zodat nu jaarlijks ruim € 1.000.000 aan goede doelen kan worden uitgekeerd.

De stichting heeft ten doel het financieel en materieel ondersteunen van organisaties in de geest van de stichtster van de stichting: Elise Mathilde van Beuningen. Zij tracht dit te bereiken door:

 • Het verlenen van ondersteuning aan instellingen die een algemeen sociaal, cultureel of ideëel doel nastreven. Voorwaarde is dat deze stichtingen of verenigingen zonder winstoogmerk opereren, werken met inzet van vrijwilligers en statutair gevestigd zijn in de regio Utrecht of de regio Rotterdam, tenzij van landelijk belang.
 • Het doen van uitkeringen voor onderhoud en instandhouding van natuur in Nederland.
 • Op incidentele schaal wordt een bijdrage geleverd aan de aanschaf van professionele muziekinstrumenten of museale kunstvoorwerpen.
Rotterdam of Utrecht

De stichting ondersteunt projecten van rechtspersonen die statutair gevestigd zijn in de regio Utrecht of Rotterdam, omdat de familie vooral daar werkzaam geweest is.

QuickScan

Voordat je een aanvraag via de website van de stichting kunt invoeren, moet je een QuickScan doorlopen. In deze QuickScan beantwoord je een aantal vragen, waarmee je kunt vaststellen of je project binnen de criteria van Stichting Elise Mathilde Fonds valt.

Contact

t   0343 554 063
e  info@elisemathilde.nl 

➼ K.F. Hein Fonds

kfhein.nl

Sinds: 1938

Het K.F. Hein Fonds richt zich op het bevorderen van monumentenzorg, natuur en duurzaamheid, volksgezondheid, podiumkunsten, cultuur, volksontwikkeling en maatschappelijk werk in de provincie Utrecht. 

Aanvragen financiële steun

Het K.F. Hein Fonds verstrekt giften en garanties aan stichtingen en verenigingen voor activiteiten in de provincie Utrecht. Incidenteel worden, bij hoge uitzondering, projecten van nationaal belang ondersteund. Per jaar wordt slechts één aanvraag per organisatie gehonoreerd. Particulieren kunnen een aanvraag indienen voor een buurtinitiatief, dat de sociale cohesie in een buurt vergroot of de buurt vergroent.

Criteria

Het K.F. Hein Fonds maakt bij elke toekenning een afweging waarbij inhoudelijke en financiële factoren een rol spelen en het Utrechtse karakter van de aanvraag. Projecten van Utrechtse organisaties, met een groot publieksbereik en liefst met veel vrijwilligers en relatief geringe kosten voor overhead, personeel e.d. hebben de voorkeur. Op de website wordt meer informatie gegeven.

Voordat een aanvraag wordt ingediend, is het verstandig om telefonisch of per e-mail contact op te nemen of een afspraak te maken voor het spreekuur om te overleggen hoe kansrijk de aanvraag is. 

Contact

t   030 232 21 14
e  hein@kfhein.nl 

➼ Cultuurfonds Almere

cultuurfondsalmere.nl

Cultuurfonds Almere stimuleert duurzame ontwikkeling voor cultuur in Almere. Het fonds ondersteunt cultuurmakers in de volle breedte van achtergronden en disciplines, zowel amateurs als professionals. Zo realiseert het impact op lange termijn met meerwaarde voor de stad.

Cultuur versterken

Het fonds kijkt naar langere en duurzame ontwikkelingen. Ook signaleert het drempels én draagt het bij aan een oplossing. Zo versterkt het de Almeerse cultuur.

Aanbod verbreden

Het fonds biedt kansen aan nieuwe makers, nieuwe projecten en nieuwe stijlen. Zo draagt het bij aan een breder en beter cultureel aanbod.

Partijen verbinden

Het fonds bekleedt een schakelpositie en heeft een groot netwerk. Zo verbindt het makers en organisaties met elkaar, met de overheid en aan andere sectoren.

Vooruitgang stimuleren

Het fonds ondersteunt organisaties om zich (zakelijk) verder te ontwikkelen en te professionaliseren. Zo stimuleert het ondernemerschap en vooruitgang.

Bij het Cultuurfonds Almere kan je een financieringsaanvraag indienen voor een incidenteel of projectmatig initiatief. Dit wordt altijd op basis van cofinanciering gedaan. Ondersteuning wordt verleend aan zowel professionele als amateurcultuurmakers, in alle disciplines, die met hun project bijdragen aan de vernieuwing, versterking en duurzame ontwikkeling van de Almeerse cultuursector. Projecten die graag gesteund worden hebben een duidelijke meerwaarde voor Almere en/of een onderscheidend karakter ten opzichte van het bestaande aanbod.

Financiering kan de vorm aannemen van:
 • Incidentele financiering: eenmalige financiering van duurzame ontwikkeling of unieke projecten met een duidelijke toegevoegde waarde voor Almere. Hierbij kan gedacht worden aan vernieuwende projecten, cross-overs, experimenten, bijzondere (jaarlijks terugkerende) projecten, talentontwikkeling, opschaling, verbreding en professionalisering.
 • Amateurkunst: Cultuurfonds Almere steunt bijzondere amateurkunstinitiatieven die een bijdrage vragen tot €7.500 in verhouding meer: tot maximaal 75% van het totale budget. Al geldt ook hier dat er gestreefd wordt naar een bijdrage van 25% of minder, zodat we er meer initiatieven gesteund kunnen worden.
 • Beeldende kunst in de openbare ruimte
   
  Cultuurfonds Almere biedt meer dan alleen financiering. Als aanvrager krijg je bijvoorbeeld ook toegang tot kennis en het uitgebreide netwerk van het fonds. Ook biedt het fonds ondersteuning via crowdfunding bij Voordekunst en Cinecrowd.

Bekijk de website van Cultuurfonds Almere voor een compleet overzicht.

Contact

e: info@cultuurfondsalmere.nl 

➼ Kunstloc Brabant

kunstlocbrabant.nl

Als kennis- en uitvoeringsorganisatie voor Noord-Brabant zet Kunstloc Brabant zich in voor het brede kunst- en cultuurveld. Van basisschool tot podium, en van professionele maker tot amateurkunstenaar. Ook stimuleert het de inzet van kunst en cultuur bij maatschappelijke vraagstukken zoals leefbaarheid, duurzaamheid en de zorg. Oftewel: Kunstloc werkt aan het versterken van de kunst- en cultuursector. Dit doet het door de betekenis van kunst en cultuur voor onze samenleving zichtbaar te maken, de weerbaarheid van de culturele sector te vergroten, cultuureducatie in en om de school mede vorm te geven en door overheden te adviseren over kunst- en cultuurbeleid. Kunstloc biedt daarnaast expertise, netwerk en toegang tot financiële ondersteuning.

Op basis van het Uitvoeringsprogramma Cultuur van de provincie Noord- Brabant werkt Kunstloc voor de culturele sector, gemeenten, onderwijs, maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven.

Impulsgeldenprogramma

Er wordt binnen het impulsgeldenprogramma via diverse financieringsinstrumenten ruimte geboden aan cultureel ondernemerschap. Hiermee worden projecten mogelijk gemaakt waarmee het artistiek en zakelijk succes van makers en culturele instellingen wordt vergroot op de (middel)lange termijn. De diverse financieringsinstrumenten binnen het impulsgeldenprogramma bieden op maat en in verschillende ontwikkelstadia ondersteuning. Het impulsgeldenprogramma bestaat uit de volgende vier financieringsinstrumenten:

 • De subsidie impulsgelden is bedoeld als een investering die de aanvrager in staat stelt structurele veranderingen in gang te zetten aanvullend op de reguliere activiteiten, binnen de eigen organisatie of beroepspraktijk en/of op breder maatschappelijk niveau.
 • Met kennisvouchers versterken makers en culturele instellingen hun ondernemerschap. Ze huren hiermee externe expertise in voor een specifieke leervraag. Samen met een coach gaan ze aan slag met bijvoorbeeld het opstellen van een businessplan, de ontwikkeling van een marketingstrategie of het bereikbaar maken van nieuwe verdienmodellen.
 • Bij crowdfunding plaatst een maker of culturele instelling een project online op een crowdfunding-platform. In een vastgestelde periode probeer je zo veel mogelijk publiek te bereiken, waarna zij het project ondersteunt door middel van een donatie. Als de projectmaker binnen de vastgestelde periode 85% van het streefbedrag bij het publiek (de ‘crowd’) ophaalt, wordt de resterende 15% uit het impulsgeldenprogramma gefinancierd.
 • De Brabantse cultuurlening maakt geld lenen mogelijk voor initiatieven in de culturele en creatieve sector. Lenen kan tot een bedrag van €15.000 tegen een lage rente van 1%. Aanvullend zijn er eventueel trainings- of begeleidingsprogramma’s op het gebied van ondernemerschap.

Bekijk alle mogelijkheden op de website van Kunstloc Brabant.

Contact

E: info@kunstlocbrabant.nl 

Tel: 0137508400

➼ Creative Europe (2021 – 2027)

creativeeuropedesk.nl

Budget: ruim 2,4 miljard euro voor 2021-2027
 
Creative Europe is het Europese ondersteuningsprogramma voor de culturele en creatieve sector met een budget van ruim 2,4 miljard euro voor zeven jaar. Het programma is het belangrijkste instrument van de Europese Unie om audiovisuele en culturele initiatieven in Europa en daarbuiten te bevorderen. Het programma is erop gericht creativiteit te stimuleren en tegelijkertijd heeft het ook een directe impact op de economische groei en werkgelegenheid. Creative Europe bestaat uit de subprogramma’s Cultuur, MEDIA en Cross-sectoraal.

Creative Europe/Cultuur

Creative Europe/Cultuur staat open voor de culturele en creatieve sector, overheden, universiteiten en commerciële organisaties en richt zich op culturele samenwerkingsprojecten, boekvertalingen, Europese netwerken en platforms.

Creative Europe/MEDIA

Creative Europe/MEDIA staat open voor de audiovisuele sector en richt zich onder andere op de totstandkoming van film, filmdistributie, filmvertoning, filmfestivals, markttoegang en training.

Creative Europe/Cross-sectoraal

Binnen de cross-sectorale strand zullen creatieve innovatielabs opgezet worden voor cross-sectorale initiatieven en er is aandacht voor eerlijke berichtgeving in de journalistieke media. Dat laatste zal onder andere terugkomen in verschillende acties ter bevordering van mediawijsheid en de vrijheid van media.

Creative Europe Desk NL | DutchCulture

Creative Europe Desk NL is onderdeel van DutchCulture, centre for international cooperation. Zodra er subsidie-oproepen door de Europese Commissie worden gepubliceerd, maakt de Creative Europe Desk dat kenbaar via een digitale nieuwsbrief, op de website, via Facebook en Twitter. Creative Europe Desk NL biedt daarnaast begeleiding en advies bij het doen van een subsidieaanvraag. Ook verstrekt de Creative Europe Desk informatie over andere Europese subsidies middels de EU subsidiewijzer.

Contact

Hieronder zijn de verschillende contactgegevens vermeld voor Creative Europe Desk NL per subprogramma.
 
Creative Europe Desk NL | DutchCulture
t      020 61 64 225
e     Culture@creativeeuropedesk.nl (voor het subprogramma Cultuur) en MEDIA@creativeeuropedesk.nl (voor het subprogramma MEDIA)
w      creativeeuropedesk.nl en dutchculture.nl 

Hoofd Creative Europe Desk

Jelle Burggraaf
e j.burggraaf@dutchculture.nl

Creative Europe/Cultuur

Albert Meijer
a.meijer@creativeeuropedesk.nl 

Julie Boodt
e  j.boodt@creativeeuropedesk.nl  

Creative Europe/MEDIA

Andrea Posthuma
a.posthuma@creativeeuropedesk.nl 

Emma o’Hare
e.ohare@creativeeuropedesk.nl

Creative Europe - Communicatie
Judith van der Kooij
e  j.vanderkooij@dutchculture.nl

➼ Horizon Europe

rvo.nl/horizon-europe

Horizon Europe bouwt voort op het succes van Horizon 2020 voor de periode 2021-2027. Met Horizon Europe wil de Europese Commissie (EC) het concurrentievermogen van Europa vergroten door wetenschap en innovatie te stimuleren. Daarnaast wil de EC het bedrijfsleven en de academische wereld uitdagen om samen oplossingen te bedenken voor maatschappelijke vraagstukken die in heel Europa spelen.

Budget

€95.5 miljard voor de periode 2021-2027.

Voor wie?

Horizon Europe biedt kansen voor:

 • Iedere organisatie die actief is in onderzoek, technologische ontwikkeling en/of innovatie in internationaal verband;
 • Individuele onderzoekers.
Te verwachten calls

Horizon Europe werkt met jaarlijkse ‘calls for proposals’ (subsidierondes). Deze calls worden gepubliceerd op de portal van de Europese Commissie: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/programmes/horizon 

Meer weten?

rvo.nl/subsidies-programmes/horizon-europe-research-and-innovation
ec.europa.eu/info/research-and-innovation/funding/funding-opportunities/funding-programmes-and-open-calls/horizon-europe_en


Contact

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, Nationaal Contactpunt Horizon 2020

➼ European Cultural Foundation

culturalfoundation.eu

De European Cultural Foundation promoot een Europees sentiment door culturele initiatieven te ontwikkelen en te ondersteunen die ons in staat stellen Europa te delen, te ervaren en voor te stellen.

De uitbreiding van de EU in 2004 verschafte Europa nieuwe (Schengen) grenzen en ‘nieuwe’ culturele buren aan de buitenkant. ECF is altijd een groot voorstander geweest van een veel breder cultureel idee van Europa. Een Europa dat niet alleen stopt bij politieke of nationale grenzen. In 2009 leidde haar langdurige samenwerking met nieuwe kunstinitiatieven en cultuurbeleidsactivisten uit vele regio's buiten de EU tot de lancering van haar capaciteitsontwikkelingsprogramma's voor de Europese nabuurschap. Al meer dan een decennium heeft haar programmatische betrokkenheid bij culturele maatschappelijke organisaties uit de hele EU-nabuurschap aangetoond dat we ons geen open, inclusieve en humane toekomst voor Europa kunnen voorstellen zonder samen te werken met mensen en gemeenschappen uit onze directe buurlanden. Sinds 2019 bouwen Tandem en andere ECF-partnerinitiatieven in de Balkan, Turkije en daarbuiten voort op de programmatische erfenis van meer dan 15 jaar EU-nabuurschapswerk.

Strategie 2020-2025

De tour leverde de input voor de strategie van ECF voor 2020-2025, die de basis legt voor de focus en het werk voor de komende vijf jaar. De activiteiten zullen zich concentreren op drie gebieden:

 • Share Europe: draagt ​​bij aan een Europese openbare ruimte als culturele sfeer. Het biedt online en fysieke ruimtes waar Europeanen over de nationale grenzen ideeën, ervaringen, artistieke expressie of nieuws van Europees belang delen.
 • Experience Europe: creëert een Europees gevoel van verbondenheid door culturele en educatieve uitwisseling van mensen en praktijken. Het biedt instrumenten voor Europese uitwisselingen tussen burgers en tussen culturele professionals over grenzen en sectoren heen.
 • Imagine Europe: ondersteunt initiatieven die de verhalen van Europa, zijn erfgoed en zijn toekomst op de meest meeslepende manier vertellen met behulp van alle vormen van culturele expressie.


Lees het gehele werkplan hier: https://culturalfoundation.eu/wp-content/uploads/2021/01/ECF-Workplan-2021-1.pdf 

Al onze programma's zijn gericht op Europa als een diepgaande culturele gemeenschap. Ze betrekken Europeanen met verschillende achtergronden om de gemeenschappelijke ruimte die ze delen te ervaren. Ze stimuleren burgers om zich vrij en onbevooroordeeld hun toekomst voor te stellen en ondersteunen de co-creatie van Europa als een gedeelde openbare ruimte voor iedereen.

Calls

Het ECF ondersteunt culturele changemakers en hun projecten via haar beurzen en uitwisselingsprogramma’s. De open calls zijn op hun website te vinden: https://culturalfoundation.eu/initiatives/category/open. Hiernaast is het ook mogelijk om op ze af te stappen me je eigen project om te kijken wat de mogelijkheden zijn.

Contact:

t: +31 (0)20 573 38 68

➼ Citizens, Equality, Rights and Values Programme (CERV)

ec.europa.eu

Sinds: 2021

Deadlines: doorlopend

Budget: 1,55 miljard euro, over een periode van 7 jaar

Het Citizens, Equality, Rights and Values Programme (CERV) van de Europese Unie is de opvolger van het Europe for Citizens programma, wat nu is samengevoegd met het Rights, Equality and Citizenship programma onder deze nieuwe noemer. 

Het belangrijkste doel van CERV is het beschermen en bevorderen van de rechten en waarden zoals verankerd in de Verdragen, het Handvest en de toepasselijke internationale mensenrechtenverdragen. Dit zal worden bereikt door ondersteuning van maatschappelijke organisaties en andere belanghebbenden die actief zijn op lokaal, regionaal, nationaal en transnationaal niveau.

Het CERV-programma is gebaseerd op 4 onderdelen:

 • Equality, Rights, and Gender Equality - bevordering van rechten, non-discriminatie, gelijkheid, inclusief gendergelijkheid, en bevordering van de mainstreaming van gender en non-discriminatie;
 • Citizens’ engagement and participation - de betrokkenheid en deelname van burgers aan het democratische leven van de Europese Unie en uitwisselingen tussen burgers van verschillende lidstaten bevorderen en het bewustzijn van de gemeenschappelijke Europese geschiedenis vergroten;
 • Daphne - geweld bestrijden, inclusief gendergerelateerd geweld;
 • Union Values - bescherm en promoot de waarden van de Europese Unie. Het onderdeel Union Values is een van de grote innovaties van het programma. Het stelt waarden centraal die alle lidstaten gemeen hebben en waarop de Europese Unie is gegrondvest: eerbiediging van de menselijke waardigheid, vrijheid, democratie, gelijkheid, de rechtsstaat en eerbiediging van de mensenrechten, met inbegrip van de rechten van personen die tot minderheden gerekend worden. In een tijd waarin Europese samenlevingen worden geconfronteerd met extremisme, radicalisme en verdeeldheid en een steeds kleiner wordende ruimte voor onafhankelijke maatschappelijke organisaties, zal dit onderdeel maatschappelijke organisaties centraal stellen in haar prioriteiten door projecten te financieren die de EU-waarden en de fundamentele EU-waarden bevorderen en vergroten en door financiële steun te verlenen aan lokale, regionale en transnationale maatschappelijke organisaties.
   
  Op cultureel gebied zijn vooral de takken Equality, Rights and Gender Equality en Citizens’ Engagement and Participation van belang, aangezien hier ruimte is voor de promotie van deze waarden en Europese geschiedenis in zijn geheel. Een overzicht van de openstaande regelingen is op de website te vinden.
Contact

Met vragen kun je terecht bij de helpdesk op de website.

Deel dit artikel

This website is automatically translated by Google Translation. Some translations might not be correct.