Direct naar de inhoud Direct naar het menu Direct naar de zoekfunctie Direct naar de footer

Raad voor Cultuur publiceert rapport 'Sterker uit corona; een agenda voor herstel en transitie'

Op 8 juni 2021 publiceerde de Raad voor Cultuur het advies Sterker uit corona. DEN licht een aantal passages voor je uit, die betrekking hebben op de digitale transformatie in de cultuursector.

In het rapport is onder andere te lezen:

  • “De coronacrisis heeft op allerlei terreinen tot nieuwe artistieke vormen geleid, al dan niet van digitale of hybride aard. Er ontstonden overal nieuwe artistieke werk- en uitingsvormen.” (…) “Er ontstond innovatief digitaal aanbod, en veel meer kunstenaars dan voorheen gingen op andere manieren bestaande of nieuwe ruimtes gebruiken.” (p. 9)
  • “Tijdens de coronacrisis nam de digitalisering echter een grote vlucht voorwaarts, zowel als distributievorm (opnamen, livestreams, interactieve programma’s) als in artistieke zin.” (…) “Digitale technologie en distributie maken het mogelijk om cultureel aanbod te vernieuwen, het publieksbereik te vergroten en te verbreden, en de publiekservaring te verdiepen. Voor een deel zag de raad dit het afgelopen jaar al gebeuren. Sommige, vooral grotere organisaties slaagden erin indrukwekkende publieksaantallen te bereiken of nieuwe publieksgroepen aan te spreken met digitaal aanbod en wisten ook snel kwalitatief goede platforms te ontwikkelen of te gebruiken. Ook het publiek wist deze onlineactiviteiten te vinden. Zo bleek uit het recente Nationaal Museumonderzoek in opdracht van de Museumvereniging dat 22 procent van de Nederlanders het afgelopen jaar in aanraking is geweest met het groeiende digitale aanbod van musea, en dat een ruime meerderheid dit aanbod positief beoordeelt. De toenemende mogelijkheden en het toenemende gebruik van digitalisering roepen vele nieuwe vragen op. De raad vindt het belangrijk die tijdig te stellen, want als digitalisering onderdeel is van onze toekomst, dan is het verstandig die zelf vorm te geven, en niet te ondergaan. Er moet een balans worden gevonden tussen wat technologisch mogelijk is en wat vanuit de samenleving wenselijk is. En er moet antwoord worden gevonden op vragen als: hoe zetten we digitalisering in voor cultuur voor iedereen? (Hoe) kan digitalisering de cultuur verrijken, bijvoorbeeld door inspiratie te bieden voor nieuwe kunstvormen? Hoe draagt digitalisering optimaal bij aan het beheren en ontsluiten van erfgoed? Wat kan de culturele sector al leren van ervaringen uit andere sectoren, of uit andere landen? De raad vindt het daarom belangrijk de komende jaren een breed gedragen strategie te ontwikkelen voor digitalisering in de culturele sector, in aanvulling op de reeds werkzame Nationale Strategie Digitaal Erfgoed. Digitalisering biedt vele mogelijkheden voor het vergroten, verbreden en verdiepen van publiek. (…) Daarbij is het wel belangrijk dat er voldoende aandacht is voor het digitaal vaardig en wegwijs maken van publiek. Het betrekken van mensen die niet vanzelf de weg naar het digitale landschap weten te vinden, zou vanzelfsprekend onderdeel moeten vormen van een inclusief publieksbeleid. Een paar uitdagingen spelen verder een rol bij toenemende digitalisering. Zo is het van belang het eigenaarschap over data en platforms goed te regelen en dit ook wettelijk vast te leggen, zodat makers en uitvoerenden eerlijk voor hun werk worden betaald en niet (langer) een paar monopolisten en sterke commerciële marktpartijen de kleinere en kwetsbare deelnemers wegdrukken, zoals nu al in de digitale muziek gebeurt. Ook bescherming van data en privacy is van groot belang. Daarnaast zijn kennisopbouw, kennisdeling en samenwerking cruciaal, waarbij zich ook kleinere en minder bemiddelde organisaties moeten kunnen aansluiten. Technologische ontwikkelingen en kennis lopen nog achter op wat de nieuwe praktijk vraagt, en er gaan hoge kosten gemoeid met het bevorderen van deze ontwikkelingen en kennis.(…)” (p. 9/10)
  • “Met name de brede transitieopgave rond digitalisering, waar technologische, artistieke, maatschappelijke, juridische en financiële vraagstukken bij komen kijken, vereist een veel duurzamer aanpak. De raad zou graag zien dat Rijk en sector de komende periode gezamenlijk een breed gedragen strategie ontwikkelen voor digitalisering, waarin wordt nagedacht over regie en eigenaarschap van data en platforms, over kennis en samenwerking, over waardecreatie en publieksbereik. Er is volgens de raad gerichte actie én ambitie nodig om te zorgen dat de culturele sector het volle potentieel van digitalisering kan gaan benutten. Hij kan zich bijvoorbeeld voorstellen dat een coalitie van culturele organisaties, makers, experts, bedrijven en ondersteunende instellingen zoals DEN gezamenlijk een visie en een agenda ontwikkelen, waarvan de realisatie wordt gefinancierd uit diverse bronnen.” (p. 20)

 

➡️ Lees het volledige rapport bij de Raad voor Cultuur

This website is automatically translated by Google Translation. Some translations might not be correct.