Direct naar de inhoud Direct naar het menu Direct naar de zoekfunctie Direct naar de footer

Jaarverslag 2019 gepubliceerd

DEN kijkt terug op een productief jaar 2019, waarin hard gewerkt is aan de bewustwording en het benutten van kansen en mogelijkheden van digitale transformatie binnen de cultuursector. In 2018 vernieuwde DEN haar strategie voor de erfgoed- én kunstensector en introduceerde in het verlengde daarvan een nieuwe website. In 2019 is deze strategie verder uitgewerkt met activiteiten en kennis voor en met de gehele cultuursector, met als kers op de taart het DEN-event in maart 2019, het eerste grootschalige evenement dat deze missie concreet maakte.

2019 was het derde jaar van de Cultuurbeleidsperiode 2017-2020, waarin voor DEN als kennisinstituut cultuur & digitalisering het bereiken van de brede cultuursector centraal stond. Terugkijkend op 2019 heeft DEN veel activiteiten ontplooid voor zowel erfgoedprofessionals als professionals in de kunstensector. Ook buiten deze cultuursector zijn er waardevolle, relevante contacten gelegd. Daarbij zijn opgedane inzichten actief gedeeld met de doelgroepen om inspiratie te bieden, bewustzijn van de mogelijkheden van digitalisering en innovatie te creëren en kennis te verspreiden. 

In dit jaarverslag is een overzicht te lezen van door DEN ondernomen activiteiten, behandelde thema’s en behaalde resultaten in 2019. Zo heeft DEN 49 evenementen (mede) georganiseerd, leverden DEN'ers bij nog eens 50 evenementen een actieve bijdrage (bijvoorbeeld als panellid of als spreker), leverden we 20 bijdragen aan onderwijs- en trainingsactiviteiten, waren we aanwezig bij 93 bijeenkomsten van netwerkpartners, voerden we 254 advies- en bemiddelingsgesprekken en publiceerden we 45 stukken online. 

Enkele successen uit 2019:

  • Een nagenoeg uitverkocht, succesvol tweedaags DEN-event voor de kunsten- en erfgoedsector.
  • Drie projecten (pilotprojecten) zijn met financiële steun en met kennis van DEN in de loop van 2019 ontwikkeld tot een proof of concept van hoe de kunstensector digitaal kan innoveren op een manier die past bij de werkpraktijk en impact heeft op het publiek.
  • In het kader van het traject rondom de aangepaste auteurswet in de Digitale Single Market (DSM-richtlijn) is op diverse manieren aandacht gevestigd op de positie van cultureel erfgoed bij de bredere cultuursector en op het gebruik van Creative Commons.
  • Succesvolle bijeenkomsten, zoals de AVG-studiemiddag en de workshop ‘podcasts maken’, zijn voor de brede cultuursector door DEN georganiseerd.
  • Twee rondetafelgesprekken met experts uit de podiumkunstensector hebben geresulteerd in afstemming over en samenwerking op digitalisering en archivering in de podiumkunsten en een visie op een digitale infrastructuur voor de podiumkunsten.
  • DEN introduceerde de DEN Academie voor deskundigheidsbevordering over de kansen en mogelijkheden van de digitale transformatie in de cultuursector.
  • Het driedaagse managementprogramma Digitale Strategie & Innovatie, met internationale sprekers en een stevige didactische basis was binnen vijf weken volgeboekt en leverde een wachtlijst op voor ronde 2.
  • Op de feiten vooruitlopend: de lancering van het eendaagse programma digitale strategie & innovatie, aansluitend op een behoefte die we oppikten na gesprekken met bijna alle provinciale ondersteuningspunten en vele kleinere erfgoedinstellingen 
  • Ontwikkeling van het DEN Focusmodel om bij adviesgesprekken de waarde van een geïntegreerde beleidsmatige aanpak van digitalisering voor de instellingen inzichtelijk te maken en ze te inspireren om kansen en mogelijkheden van innovaties te benutten.
  • In opdracht van DEN is een onderzoek gedaan naar publieksdata in de cultuursector, waarbij initiatieven op het gebied van verzamelen, gebruiken en delen van gegevens over cultuurbezoekers zijn geïnventariseerd. De rapportage verscheen in maart 2020.

Download het complete jaarverslag van 2019

Thema's
Deel dit artikel

This website is automatically translated by Google Translation. Some translations might not be correct.