Direct naar de inhoud Direct naar het menu Direct naar de zoekfunctie Direct naar de footer

Consultatie voor implementatie nieuwe auteursrechtenrichtlijn gestart

In het kader van de omzetting van de richtlijn worden de Auteurswet, de Wet op de naburige rechten en de Databankenwet gewijzigd. De uiterste datum waarop die richtlijn in Nederlands recht moet zijn omgezet is 7 juni 2021. 

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt


Burgers en ondernemers in met name de culturele sector, zoals rechthebbenden (makers, uitvoerend kunstenaars, fonogrammenproducenten, filmproducenten, omroeporganisaties en uitgevers) en gebruikers van hun beschermde prestaties (onderwijs- en onderzoeksinstellingen, culturele erfgoedinstellingen, platformaanbieders, et cetera).

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen


De richtlijn kent drie hoofddoelstellingen. De eerste hoofddoelstelling is het mogelijk maken van meer en bredere online toegang tot (beschermde) content in de Europese Unie, in het bijzonder voor radio- en televisieprogramma’s, Europese audiovisuele werken en cultureel erfgoed. In dat kader is ook de Richtlijn online omroepdiensten tot stand gekomen die gelijktijdig met deze richtlijn
is aangenomen.3 De tweede hoofddoelstelling is het creëren van een eenvoudiger auteursrechtelijk kader voor onderwijs, onderzoek en cultureel erfgoed en met het oog op de integratie van gehandicapten. De derde hoofddoelstelling is het bewerkstelligen van een duurzamere markt voor cultuurmakers, creatieve bedrijfstakken en de pers waarin rechthebbenden op basis van gelijkwaardigheid met distributeurs van hun content kunnen onderhandelen over licentievoorwaarden en prijzen, waarbij het in het bijzonder nieuwe wijzen van verspreiding van deze content betreft.

Lees meer bij Overheid.nl.

 

This website is automatically translated by Google Translation. Some translations might not be correct.