Direct naar de inhoud Direct naar het menu Direct naar de zoekfunctie Direct naar de footer

Meer dan een platform: publiek blijvend betrekken via BEYOND ART

Hoe kun je een digitaal publiek voor, tijdens en na een event blijven betrekken? Met deze vraag ging IMPAKT Festival aan de slag in het kader van de DEN Open Call. IMPAKT realiseerde de app BEYOND ART, met een daaraan gekoppeld webplatform. Dit platform is ook te gebruiken door andere culturele instellingen om hun publiek te bereiken.

De organisatie achter het IMPAKT Festival was één van de drie winnaars van de DEN Open Call in het najaar van 2018. IMPAKT wilde in de looptijd van het Open Call-project onderzoeken hoe de actieve betrokkenheid van een kunstenaar of maker én van het publiek kan worden verlengd over een langere tijdspanne.

IMPAKT constateerde dat virtuele platforms vaak niet voldoen om artistieke content te delen én het publiek te betrekken. Ze wilden daarom een stap verder zetten en onderzoeken hoe het virtuele platform er in de toekomst wél uit moet zien. Hoe kun je het publiek voor, tijdens en na een event blijven informeren? Hoe ga je een verdiepende interactie aan met het publiek? Hoe laat je doelgroepen, waaronder andere makers, studenten, onderzoekers, partnerinstellingen én publiek al in een vroeg stadium ervaringen met elkaar uitwisselen over ontstaans- en creatieprocessen bij makers en culturele instellingen? We verkennen deze punten aan de hand van enkele vragen aan het IMPAKT-team.

IMPAKT organiseert jaarlijks het IMPAKT Festival, een multimedia-evenement met tentoonstellingen, filmvertoningen, lezingen, paneldiscussies, performance, presentaties en artist talks op verschillende locaties in Utrecht. Meer over het komende festival en het festivalarchief vind je hier.

In de maand juni is ook de volgende tentoonstelling te bezichtigen: A Crowded Sky - Crowd psychology in the digital age van 3 t/m 28 juni 2020.

Hoe is het idee achter BEYOND ART ontstaan?

 

Het idee voor BEYOND ART is ontstaan vanuit een behoefte om materialen die tijdens eerdere edities van het IMPAKT Festival werden ontwikkeld, op een efficiënte manier te kunnen presenteren en als een permanent dynamisch archief te ontsluiten, zodat het materiaal ook steeds aan nieuwe edities van het festival gekoppeld kan worden. Binnen het platform krijgen de diverse materialen, zoals interviews met kunstenaars en organisatoren, dan ook een duidelijke, permanente plek en worden ze blijvend beschikbaar gemaakt en ontsloten. Vervolgens kan dit materiaal ook verrijkt worden met content van andere partners, zoals bijvoorbeeld andere festivals, maar ook content van kunstvakopleidingen en universiteiten. Bijvoorbeeld in de vorm van thematisch aansluitende programmering en relevante collegematerialen of leestips.

Tijdens het IMPAKT Festival in 2019 werd een werkend prototype van het webplatform BEYOND ART gepresenteerd, waarmee het publiek toegang kreeg tot diverse interviews met makers, kunstenaars en curatoren, die voor, tijdens en na deze editie van het IMPAKT Festival zijn gemaakt. Diverse locaties en kunstwerken werden bijvoorbeeld voorzien van een QR-code, om ook op die manier via de app toegang tot content te krijgen, zoals artists introductions, behind the scenes, thematische verdieping of expert chats. De app werd beschikbaar gemaakt via zowel de Apple AppStore als Google Play Store. Daarmee werd een basis gelegd voor een BEYOND ART platform, waarmee je als gebruiker via één app toegang kunt krijgen tot de content van verschillende culturele instellingen die als partner kunnen deelnemen.

© IMPAKT
Screenshots van het platform en de app
© IMPAKT

Hoe verliep het ontwerpproces?

BEYOND ART is in relatief korte tijd gebouwd. IMPAKT heeft onder begeleiding van Anne-Marie Kremer van Cultuur Ontwerp en DEN de design thinking-methodiek toegepast bij de ontwikkeling van het BEYOND ART webplatform. In een traject van diverse ontwerploops stond de volgende vraag centraal: Hoe kunnen cultuurproducerende instellingen de betrokkenheid van het publiek rond evenementen verbeteren en verlengen?

Nicholas Polson, projectleider bij IMPAKT:

“We zijn begonnen met een inventarisatie van bestaande digitale oplossingen en apps op het gebied van kunst en kunstbeleving. Het was tenslotte de bedoeling van de open call dat we zoveel mogelijk voortbouwen op wat er al bestaat en daar ook iets relevants aan toevoegen. Niet dat er zomaar nog een app wordt ontwikkeld.”

Op advies van de jury van de Open Call is bijvoorbeeld een keuze gemaakt uit de vele features die IMPAKT voor ogen had. Er zijn diverse gesprekken gevoerd met experts en workshops gehouden met stakeholders. Zo werd niet alleen input verzameld van experts en potentiële partners, maar ook vanuit verschillende gebruikersgroepen.

Het hele traject omvatte de volgende design loops:

 1. Vooronderzoek: inventarisatie van bestaande digitale oplossingen rond kunst en kunstbeleving, expertgesprekken
 2. Publieksonderzoek : enquêtes en op co-creatie en samenwerking gerichte workshops
 3. Partneronderzoek: expertmeetings, interviews en co-creatie-workshops en ontwerpsessies
 4. Ontwerp en bouw van het prototype: produceren van content en publieke lancering van BEYOND ART tijdens het IMPAKT Festival
 5. Evaluatie: gebruikersbevindingen van verschillende doelgroepen zijn bevraagd en geëvalueerd

Wat ziet IMPAKT als belangrijke succesfactoren bij de ontwikkeling van digitale oplossingen?
 

 1. Oriënteer je op wat er al is en maak keuzes
   IMPAKT heeft veel gehad aan de suggesties van de jury. Nicholas: “Kijk goed om je heen wat er al is. De jury gaf ook aan dat we keuzes zouden moeten maken.” Op basis van de inventarisatie van bestaande apps is een lijst van belangrijke features opgesteld rond het digitaal vastleggen van live gebeurtenissen, manieren om kunst van context te voorzien en hoe je publieksreacties ‘vangt’ en vastlegt.
 2. Stel de gebruiker centraal
  In de gesprekken met DEN en Anne-Marie Kremer werd snel duidelijk dat er niet gewerkt zou worden aan een app die alleen voor IMPAKT of één enkel project of instelling gemaakt zou worden. Dan loop je het gevaar dat een bezoeker na afloop van het IMPAKT Festival de app meteen weer van z’n mobieltje verwijdert. Vanuit die gedachte ontstond het idee voor een breder platform. Er werd een lijst met features voor de app ontwikkeld, die vervolgens getoetst werd aan de wensen van potentiële partners van het platform en aan de publieksdoelgroep, die vooral bestaat uit digitaal vaardige jongeren.
 3. Betrek andere stakeholders
  In het hele traject is veelvuldig opgetrokken met een pool van potentiële partners. Het BEYOND ART-platform draait dus op twee pijlers: collectiviteit en maatwerk. Aan de voorkant krijgt de cultuurconsument toegang tot content van culturele instellingen. De achterkant is een soort bouwdoos voor die culturele instellingen, waarmee zij kunnen kiezen welke functieblokken ze willen gebruiken om de online omgeving voor hun eigen instelling de ideale vorm te geven.

Er zijn verschillende workshops gegeven waarbij over diverse onderwerpen ideeën zijn uitgewisseld met deze partners. Bijvoorbeeld rond het formuleren van doelgroepen en over mogelijkheden van samenwerking binnen het platform. Door middel van zogenaamde wire frames werd ook de ontwikkeling van het ontwerp besproken met partners.

© IMPAKT
Tijdens het IMPAKT Festival
© IMPAKT

Hoe gaat het nu verder?

 

IMPAKT heeft met BEYOND ART een solide basis gelegd om verder uit te bouwen. Er zijn voldoende ideeën voor de doorontwikkeling van het platform en een uitbreiding met nieuwe functionaliteiten. IMPAKT werkt nu aan plannen rond een duurzaam businessmodel dat die doorontwikkeling mogelijk maakt. Eén van de mogelijkheden is een op abonnementen gebaseerd businessplan, waarbij partners een pakket afnemen en betalen voor installatie, onderhoud en contentbeheer. Hiervoor is IMPAKT nu op zoek naar (aanvullende) financiering via fondsen.

De meerwaarde van het platform zit erin dat je als gebruiker via één app toegang krijgt tot de content van verschillende partners. Het publiek kan verschillende projecten combineren en voorkeuren en likes op één plek verzamelen. Aan BEYOND ART worden in eerste instantie dan ook nog voorzieningen toegevoegd, waarmee partners (bijvoorbeeld andere kunstinstellingen, musea en festivals) zelf een account kunnen openen om eigen projecten te kunnen uploaden. Een aantal partners wordt uitgenodigd om deze voorzieningen te testen.

Een belangrijke succesfactor voor BEYOND ART is dat deelnemende instellingen zich blijvend inzetten voor het bieden van hoogwaardige content. Daarnaast moet er ook geregeld nieuwe content geproduceerd worden. Partners delen hierin een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid en moeten hiervoor capaciteit vrij maken. IMPAKT heeft expertise en formats ontwikkeld om eventueel ondersteuning te bieden bij het produceren van hoogwaardig AV-materialen.

Eind 2019 organiseerde DEN een evaluatie van de Open Call met deelnemers uit alle drie de geselecteerde initiatieven. Daarbij zagen beide andere projecten (TIK-TIK en Performance Technology Lab) mogelijkheden voor BEYOND ART als manier van archiveren, presenteren en ontsluiten van de diverse dynamische content die beschikbaar komt bij hun eigen initiatieven. De coronacrisis heeft IMPAKT er ook toe aangezet om BEYOND ART niet alleen verder te ontwikkelen als een platform dat bestaande tentoonstellingen, festivals en andere culturele evenementen van extra interactie en verdieping kan voorzien, maar ook als een platform dat een alternatieve manier kan vormen voor het aanbieden van cultuur, daar waar het aanbod in de fysieke werkelijkheid niet meer mogelijk is of door de anderhalvemetereconomie ernstig beperkt wordt.

Welke ervaringen heeft IMPAKT zelf opgedaan met dit traject?

De aanpak met design thinking heeft ertoe bijgedragen dat er in korte tijd een volwaardig prototype met een aantal aansprekende functionaliteiten werd opgeleverd. IMPAKT ziet veel potentie in deze methodologie en wil design thinking daarom ook voor andere projecten en initiatieven gaan inzetten.

IMPAKT ziet verder nog mogelijkheden tot dienstverlening voor partners in de vorm van bijvoorbeeld inhoudelijke consultancy, onderzoek rond het ontwikkelen van content, of het daadwerkelijk produceren van hoogwaardige audiovisuele content in (U)HD.

Een aantal van de belangstellende instellingen zagen niet direct de potentie van het platform. Dit kan de stap tot daadwerkelijke deelname als partner vertragen. Bij presentaties over het BEYOND ART platform moest rekening gehouden worden met het vaak lage kennis- en ervaringsniveau in de sector rond digitale toepassingen. Voordat je met elkaar over functionaliteiten en de implementatie kan praten, moet je vaak eerst duidelijk maken wat de apps en platforms doen.

© IMPAKT
© IMPAKT

Hoe heeft DEN dit project ondersteund?


Binnen de Open Call heeft DEN niet alleen meegedacht over de richting van het ontwerp- en ontwikkeltraject, maar ook over de kennisborging en het werken aan meer generieke oplossingen. Zo is vanuit DEN steeds gestuurd op vragen als: Wat kunnen andere instellingen in de sector leren van dit project? Hoe kun je de ervaringen en kennis die gedurende het traject wordt opgedaan delen? Hoe zorg je dat je product ook voor andere instellingen bruikbaar is?

IMPAKT heeft alle opgedane ervaringen en inzichten dan ook goed gedocumenteerd en online beschikbaar gemaakt. Op het platform vind je een uitvoerige projectbeschrijving met een schat aan informatie over het proces, de organisatie van workshops en onderzoeksvragen. Alle documentatie is ondergebracht in de BEYOND indeling ‘Before’, ‘During’ en ‘After’.

DEN heeft met IMPAKT gewerkt aan de kennisborging gedurende het traject, onder andere op de volgende gebieden:

 

Design thinking

IMPAKT heeft de aanpakprincipes met loops rond het formuleren en uitwerken van relevante onderzoeks- en ontwerpvragen goed gedocumenteerd. Daarmee hebben ze ook een methodiek en planning als aanpak van een digitaal ontwikkeltraject vastgelegd. Er is aangestuurd op tussentijdse presentaties en het documenteren van procesopbrengsten. Het vooronderzoek heeft een goede inventarisatie opgeleverd met voorbeelden van digitale oplossingen rond kunst en kunstbeleving. Bij een aantal van deze design thinking-loops kwamen materialen beschikbaar die ook in andere projecten gebruikt kunnen worden, bijvoorbeeld voor publieksonderzoek en het werken met wire frames.

 

Platformgedachte

Binnen dit project heeft het concept van BEYOND ART als platform aan kracht gewonnen. Het BEYOND ART-platform draait daarmee op twee pijlers: collectiviteit en maatwerk. Aan de voorkant (de app) krijg je toegang tot content van diverse partners. De achterkant (het CMS) biedt als het ware een bouwdoos met verschillende functionaliteiten. BEYOND ART kan daardoor voor uiteenlopende gezelschappen, presentatie- en kunstinstellingen interessant zijn. IMPAKT heeft BEYOND ART zo ontwikkeld dat er voor de verschillende gebruikers veel mogelijkheden zijn om de functionaliteit, navigatie, vormgeving en sfeer van het project in de app aan te passen aan de aard van het gepresenteerde programma, de beoogde doelgroepen en de voorkeuren van de instelling.

 

Technische werking / doorontwikkeling van het webplatform

Het platform functioneert als een web-based service en kent een modulaire opbouw. De code kan worden geüpload naar een open source repository zoals bijvoorbeeld GitHub. IMPAKT kan nieuwe ideeën toevoegen en bestaande functionaliteiten aanpassen en doorontwikkelen al naar gelang de wensen van de partnerinstellingen en op basis van voortschrijdend inzicht. Er is samenwerking gezocht met een Van Leeuwen en Van Leeuwen, een ontwikkelpartner met veel kennis van zaken,  dat lean en mean kon opereren. Bovendien is bij deze samenwerking vastgelegd dat er zo ontwikkeld zou worden dat ook een ander bureau bij een vervolgtraject zo in zou kunnen stappen en de ontwikkeling zou kunnen voortzetten.

Thema's
Deel dit artikel

This website is automatically translated by Google Translation. Some translations might not be correct.