Overzicht van provinciale en lokale subsidiemogelijkheden

Op deze pagina vind je meer informatie over:
 • Provincie Groningen
 • BNG Cultuurfonds
 • Elisabeth Strouven Fonds
 • Fonds 1818
 • Stichting Bevordering van Volkskracht
 • Stichting Elise Mathilde
 • K.F. Hein Fonds

Provincie Groningen

www.provinciegroningen.nl/loket/subsidies/cultuur/
Cultuurperiode 2017-2020

Cultuur is van belang voor onze economie, de creatieve industrie, het toerisme en de kwaliteit van onze woonomgeving. Minstens even belangrijk is dat cultuur mensen met elkaar verbindt. Cultuur is medebepalend voor onze kwaliteit van leven. 
Naast structurele subsidies aan instellingen stellen wij ook subsidies beschikbaar voor projecten en activiteiten.

Voor de periode 2017 - 2020 zijn er acht subsidieregelingen. Onder meer bedoeld voor amateurkunst- en erfgoedprojecten, investeringen in panden met een culturele functie en de stimulering van onderzoeksjournalistiek.

Hieronder het overzicht van alle regelingen:

Voor alle specifieke voorwaarden en informatie per regeling kunt u terecht op de website van de Provincie Groningen.

Contact

Kijk voor de precieze contactinformatie bij de betreffende regeling op de website van de provincie Groningen.

BNG Cultuurfonds

www.bngbank.nl
Sinds: 1964
Deadlines: Het bestuur komt eens per kwartaal bijeen: medio maart, juni, september en december.

Beoordelingscriteria

Aanvragen voor projecten worden beoordeeld aan de hand van drie hoofdcriteria. 

Regionale zichtbaarheid en betrokkenheid 

 • Het project richt zich aantoonbaar op een groot bereik in een bepaalde regio (veel voorstellingen of een tournee). 
 • Een project wordt bij voorkeur opgezet of uitgevoerd in samenwerking met lokale en regionale professionals.
 • Financiële betrokkenheid van één of meer gemeenten strekt tot aanbeveling. Dit geldt ook voor bijdragen vanuit stedelijke, regionale of provinciale instellingen of fondsen.

Kwaliteit

 • Projecten moeten artistiek van hoge kwaliteit zijn. 
 • Noem in een aanvraag en projectplan dan ook altijd namen van betrokken kunstenaars en de samenwerking met regionale of landelijke ondersteuningsinstellingen. Een adviescommissie met professionals uit diverse disciplines beoordeelt de aanvragen.


Onderscheidend/vernieuwend karakter

 • Het BNG cultuurfonds is een stimuleringsfonds. Een aanvraag is bij voorkeur nieuw, uniek, inhoudelijk bijzonder of experimenteel en kan voor andere partijen (instellingen of gemeenten) een voorbeeldstellend karakter hebben.
 • Het BNG Cultuurfonds wil met een bijdrage graag nieuwe projecten van de grond krijgen of een nieuw element in een bestaand project een kans geven.
Randvoorwaarden
 • Bijdragen van het BNG Cultuurfonds zijn in beginsel eenmalig. 
 • Aanvragers (instellingen, organisaties of kunstenaars) mogen slechts één keer in de drie jaar een aanvraag doen voor eenzelfde project. Een aanvrager van wie een project in 2016 of 2017 door het BNG Cultuurfonds is gehonoreerd, kan dus in 2018 NIET opnieuw een aanvraag doen voor eenzelfde project.
 • Het BNG Cultuurfonds draagt nadrukkelijk niet bij in kosten van projecten die gericht zijn op investeringen in materiële en/of personele kosten. Het gaat om uitvoeringen/producties. Dus geen restauratiekosten, bouwsubsidies, kosten van inrichting en exploitatie, vaste personeelskosten, etc. 
 • Ook is het fonds terughoudend bij het honoreren van aanvragen van instellingen die reeds overheidssubsidies ontvangen. Maakt u in dat geval concreet duidelijk wat de urgentie is en waarom u voor die bepaalde activiteit toch subsidie uit ons fonds nodig heeft. 
 • Het BNG Cultuurfonds wil met een bijdrage het verschil maken. Dat betekent dat onze bijdrage in verhouding moet staan tot de totale begroting. De bedragen die het BNG Cultuurfonds ter beschikking stelt liggen tussen 2.500 euro en 15.000 euro.
 • Puur educatieve projecten steunt het BNG Cultuurfonds niet, maar eventueel wel uitvoeringen en producties waar ook een educatief element in zit. Ook binnenschoolse activiteiten komen niet voor subsidie in aanmerking.
 • Bij de beoordeling wordt zowel rekening gehouden met een geografische spreiding als een verdeling over de diverse kunst- en cultuurdisciplines.
Contact

BNG Cultuurfonds
Postbus 30305
2500 GH Den Haag

t   070 375 05 23 
e  cultuurfonds@bngbank.nl 

Elisabeth Strouven Fonds

www.elisabethstrouvenfonds.nl
Sinds: 1963
Deadlines: Aanvragen kunnen het hele jaar worden ingediend. De aanvrager ontvangt binnen maximaal 12 weken na ontvangst van de aanvraag het besluit van het fonds.

Het Elisabeth Strouven Fonds verleent hulp en levert een bijdrage aan het welzijn en de ontwikkeling van burgers en samenleving in Maastricht en omstreken. Wij realiseren onze missie door financieel bij te dragen aan projecten van organisaties en instellingen die actief zijn in de sociaal-maatschappelijke en culturele sector en in natuurbehoud en -ontwikkeling.

Voor wie?
 • Sociaal-maatschappelijke activiteiten en projecten in de gemeente Maastricht;
 • Culturele activiteiten en projecten in de gemeente Maastricht, alsmede in de omliggende Euregio Maas-Rijn ten behoeve van het behoud en de ontwikkeling van lokale en (Eu)regionale cultuur. Momenteel worden de beleidskaders met betrekking tot de (Eu)regio geformuleerd. Uiterlijk begin 2017 worden de kaders en criteria gecommuniceerd.
 • Activiteiten en projecten voor het behoud en de bescherming en ontwikkeling van natuur en landschap in de gemeente Maastricht en de Heuvellandgemeenten.
 • Binnen deze aandachtsgebieden staat het fonds open voor projecten van uiteenlopende omvang. Ook kleinschalige initiatieven zijn welkom. Via de toekenning van bijdragen probeert het fonds zo goed mogelijk aan de wensen en behoeftes uit de samenleving tegemoet te komen. Dit gebeurt op een eenvoudige en laagdrempelige manier, en zonder al te veel bureaucratische belemmeringen. 

Om snel te weten of een project in aanmerking komt voor financiering, kan de QuickScan op de website worden ingevuld. 
Een aanvraag kan uitsluitend worden ingediend door het elektronisch aanvraagformulier op de website in te vullen: www.elisabethstrouvenfonds.nl 

Contact

Linda van Dijk
t   043 763 08 99
e  info@elisabethstrouven.nl 

Fonds 1818 tot nut van het algemeen

www.fonds1818.nl
Sinds: 1992
 
Fonds 1818 tot nut van het algemeen steunt en stimuleert verenigingen en stichtingen en burgerinitiatieven van informele groepen burgers en jongeren bij het uitvoeren van maatschappelijke projecten. Dit gebeurt met geld en met kennis. De projecten waarvoor Fonds 1818 donaties geeft, zijn heel divers. In grote lijnen zijn ze onder te verdelen in vier aandachtsgebieden: Zorg en Welzijn, Natuur en Milieu, Kunst en Cultuur, Educatie.

Regio Den Haag, Leiden en omliggende gemeenten

Fonds 1818 geeft alleen donaties ten behoeve van projecten die gericht zijn op de regio waarin het fonds gevestigd is (Den Haag, Delft, Zoetermeer, Leiden, Duin- en Bollenstreek en tussenliggende gemeenten).

Het aandachtsgebied Kunst en Cultuur

De projecten van Kunst en Cultuur dragen bij aan de ontplooiing en ontwikkeling van mensen. Zoals ieder aandachtsgebied is het aandachtsgebied Kunst en Cultuur verdeeld in verschillende categorieën. Eén van de categorieën is Erfgoed. Fonds 1818 steunt projecten van musea wanneer deze zich buiten de reguliere paden begeven. Dit kan een project zijn om een geheel nieuwe doelgroep te bereiken of een samenwerking met onvermoede partners. Andere projecten op het gebied van erfgoed zijn voor het fonds met name interessant wanneer een breed publiek kennis kan maken met het erfgoed. Samen met het Prins Bernhard Cultuurfonds en het Nationaal Restauratiefonds heeft Fonds 1818 het MonumentenFonds 1818 opgericht. Hieruit worden laagrentende leningen verstrekt voor aanpassingen die noodzakelijk zijn voor hergebruik van gemeentelijke monumenten en monumentale kerken in de regio. www.fonds1818.nl/monumentenfonds 

Contact

www.fonds1818.nl/contact 
t   070 375 49 57
e  info@fonds1818.nl 

Stichting Bevordering van Volkskracht

www.volkskracht.nl
Sinds: 1933.
Deadlines: Het bestuur vergadert acht keer per jaar en geeft zo spoedig mogelijk na een vergadering schriftelijk bericht aan de aanvrager. Subsidieverzoeken moeten uiterlijk drie maanden vóór aanvang van een project zijn ingediend.

Rotterdam

De Stichting Bevordering van Volkskracht heeft het ten doel ’de bevordering van het geestelijke en lichamelijke welzijn van de bevolking van Rotterdam’. De stichting verstrekt financiële steun aan Rotterdamse instellingen op het gebied van volksontwikkeling en vormingswerk, sport en recreatie, gezondheidszorg, maatschappelijke dienstverlening, wetenschap, kunst en cultuur, kinderbescherming en kinderzorg, bouwkunde alsmede natuur en milieu.

Contact

t   010 224 03 23
e  secretariaat@volkskracht.nl 

Stichting Elise Mathilde

www.elisemathilde.nl
Sinds: 1997.
Deadlines: Het bestuur van Stichting Elise Mathilde Fonds vergadert vijf keer per jaar. Inleverdata voor aanvragen staan vermeld op de website
 
Stichting Elise Mathilde Fonds is de belangrijkste van de organisaties die door nazaten van de echtelieden Van Beuningen - Brain zijn opgericht. Sinds 1941 is het vermogen van de stichting flink gegroeid zodat nu jaarlijks ruim € 1.000.000 aan goede doelen kan worden uitgekeerd.

De stichting heeft ten doel het financieel en materieel ondersteunen van organisaties in de geest van de stichtster van de stichting: Elise Mathilde van Beuningen. Zij tracht dit te bereiken door:

 • Het verlenen van ondersteuning aan instellingen die een algemeen sociaal, cultureel of ideëel doel nastreven. Voorwaarde is dat deze stichtingen of verenigingen zonder winstoogmerk opereren, werken met inzet van vrijwilligers en statutair gevestigd zijn in de regio Utrecht of de regio Rotterdam, tenzij van landelijk belang.
 • Het doen van uitkeringen voor onderhoud en instandhouding van natuur in Nederland.
 • Op incidentele schaal wordt een bijdrage geleverd aan de aanschaf van professionele muziekinstrumenten of museale kunstvoorwerpen.
Rotterdam of Utrecht

De stichting ondersteunt projecten van rechtspersonen die statutair gevestigd zijn in de regio Utrecht of Rotterdam, omdat de familie vooral daar werkzaam geweest is.

Quickscan

Voordat je een aanvraag via de website van de stichting kunt invoeren, moet je een QuickScan doorlopen. In deze QuickScan beantwoord je een aantal vragen, waarmee je kunt vaststellen of je project binnen de criteria van Stichting Elise Mathilde Fonds valt.

Contact

t   0343 554 063
e  elisemathilde@teslincs.nl 

K.F. Hein Fonds

www.kfhein.nl
Sinds: 1989.

Het K.F. Hein Fonds is een commissie van de K.F. Hein Stichting. Het Fonds richt zich op het bevorderen van monumentenzorg, natuurbehoud, volksgezondheid, podiumkunsten, cultuur, volksontwikkeling en maatschappelijk werk in de provincie Utrecht. 

Aanvragen financiële steun

Het K.F. Hein Fonds verstrekt giften en garanties aan stichtingen en verenigingen voor activiteiten in de provincie Utrecht. Incidenteel worden, bij hoge uitzondering, projecten van nationaal belang ondersteund. Per jaar wordt slechts één aanvraag per organisatie gehonoreerd.

Criteria

Het K.F. Hein Fonds maakt bij elke toekenning een afweging waarbij inhoudelijke en financiële factoren een rol spelen en het Utrechtse karakter van de aanvraag. Projecten van Utrechtse organisaties, met een groot publieksbereik en liefst met veel vrijwilligers en relatief geringe kosten voor overhead, personeel e.d. hebben de voorkeur. Op de website wordt meer informatie gegeven.
Voordat een aanvraag wordt ingediend, is het verstandig om telefonisch of per e-mail contact op te nemen of langs te komen op het inloopspreekuur om te overleggen hoe kansrijk de aanvraag is. 

Contact

t   030 232 21 14
e  hein@kfhein.nl 

Deel dit artikel