Overzicht van landelijke subsidieregelingen die door de overheid worden uitgevoerd of ondersteund.

Op deze pagina vind je meer informatie over:

 • Mondriaan Fonds
 • Metamorfoze
 • NWO: Creatieve Industrie - Kennis Innovatie Mapping
 • Stimuleringsfonds Creatieve Industrie: Deelregeling Digitale cultuur
 • Fonds voor Cultuurparticipatie: Regeling Creatief gebruik digitaal erfgoed
 • Filmfonds
 • Matchingsfonds Gedeeld Cultureel Erfgoed 2017-2020
 • DANS: Subsidie kleine dataprojecten

Mondriaanfonds

Het Mondriaan Fonds is het publieke stimuleringsfonds voor beeldende kunst en cultureel erfgoed. Het bevordert bijzondere en vernieuwende projecten en activiteiten van beeldend kunstenaars, bemiddelaars en instellingen die van belang zijn voor de beeldende kunst en cultureel erfgoed in Nederland.


020 523 15 23

Mondriaanfonds

www.mondriaanfonds.nl 
Sinds: 2011
Budget: Het fonds heeft jaarlijks zo'n €26 miljoen te besteden.

Het Mondriaan Fonds is het publieke stimuleringsfonds voor beeldende kunst en cultureel erfgoed. Het bevordert bijzondere en vernieuwende projecten en activiteiten van beeldend kunstenaars, bemiddelaars en instellingen die van belang zijn voor de beeldende kunst en cultureel erfgoed in Nederland. Alle financiële bijdragen die het Mondriaan Fonds verstrekt, hebben tot doel het stimuleren van de productie en de presentatie van relevante beeldende kunst en cultureel erfgoed uit Nederland in binnen- en buitenland op die plekken waar de markt dit (nog) niet doet.

Cultureel erfgoed

Musea en andere instellingen voor hedendaagse kunst en voor cultureel erfgoed kunnen bij het Mondriaan Fonds terecht voor projectinvesteringen, opdrachten, programmering en bijdragen aan collecties. Aanvragen voor projecten en andere activiteiten die de belangstelling voor en de zichtbaarheid van erfgoed vergroten, zijn welkom.

Doelgroepen en doelgebieden

Het Mondriaan Fonds biedt een scala aan bijdragemogelijkheden voor beeldend kunstenaars, bemiddelaars (curatoren en critici), musea en andere erfgoedinstellingen, presentatie-instellingen, publieke en private opdrachtgevers, galeries en archieven.

Bijdragen en deadlines

Er zijn diverse bijdragen die dit doel ondersteunen. Veel van deze bijdragen kunnen gezamenlijk worden aangevraagd door instellingen, beeldend kunstenaars en/of bemiddelaars, in sommige gevallen ook met andere partijen zoals opdrachtgevers.
Zie www.mondriaanfonds.nl voor een volledig overzicht van mogelijkheden, voorwaarden en deadlines.

Contact

t   020 523 15 23
e  info@mondriaanfonds.nl

Metamorfoze

www.metamorfoze.nl
Sinds: 1997

Metamorfoze is het nationale programma voor het behoud van het papieren erfgoed. Het zet zich in voor massaconservering van Nederlands papieren erfgoed en financiert hiervoor conserveringsprojecten voor archieven en collecties van archiefinstellingen, bibliotheken en andere erfgoedinstellingen. De financiering komt van het Ministerie van OCW en het bureau is ondergebracht bij de Koninklijke Bibliotheek (KB). 

Aanpak

De aanpak van Metamorfoze is tweeledig. Er wordt een digitale kopie van het papieren origineel gemaakt. Deze kopie voldoet aan zeer hoge kwaliteitseisen, zodat alle informatie van het origineel digitaal is vastgelegd. Het digitale masterbestand wordt duurzaam opgeslagen en een afgeleide dient voor het online beschikbaar stellen. De papieren originelen worden bewaard in een geklimatiseerd magazijn of depot.

Programma

Het programma kent drie trajecten: Archieven en Collecties (AC), Boeken, Kranten, Tijdschriften (BKT) en Onderzoek:

 • Het AC-traject is voor het conserveren en digitaliseren van archieven en collecties; uniek materiaal van nationaal belang uit de periode tot 1950, dat onderhevig is aan verval.
 • Het BKT-traject richt zich op de conservering van boeken, kranten en tijdschriften; drukwerk in Nederland geproduceerd of Nederlandstalig uit de periode 1840-1960, dat zich bevindt in de collectie van instellingen met een bewaarfunctie.
 • Het traject Onderzoek is voor onderzoek naar papierconservering.

Instellingen kunnen een projectaanvraag indienen bij Bureau Metamorfoze. Meer informatie over de mogelijkheden en voorwaarden is te vinden op:
www.metamorfoze.nl/aanvragen/mogelijkheden 

Contact

Meer informatie is te krijgen via het algemene emailadres: metamorfoze@kb.nl, of neem direct contact op met een van de coördinatoren. Contactinformatie is te vinden via: www.metamorfoze.nl/organisatie/medewerkers.html 

NWO: Creatieve Industrie - Kennis Innovatie Mapping

www.nwo.nl/creatieve-industrie-kiem  
Budget: Voor de call is in totaal 700.000 euro beschikbaar.
Deadlines: Call loopt tot 7 november 2019 14:00 uur CET. Aanvragen kunnen doorlopend ingediend worden.
In 2018 zijn er twee beoordelingsmomenten voorzien: 6 september en op 8 november. Echter: wanneer de beschikbare middelen vóór  beoordelingsmoment zijn uitgeput, zal deze call for proposals reeds voor deze datum worden gesloten.

Het programma Creatieve industrie - KIEM is gericht op het financieren van kortlopend fundamenteel en industrieel onderzoek. Onderzoekers kunnen namens een consortium financiering aanvragen voor dit instrument.

Waarvoor

KIEM heeft als doel om samenwerkingsverbanden tussen kennisinstellingen en private partijen, waaronder het midden- en klein bedrijf (MKB), te stimuleren. Met behulp van een KIEM-financiering kunnen consortia (bestaande uit minimaal één onderzoeker van een kennisinstelling en minimaal één private partner) een langduriger samenwerkingsverband opzetten, bijvoorbeeld in aanloop naar een andere beursaanvraag. Een belangrijke voorwaarde voor KIEM-financiering is dat het projectvoorstel aansluit op de Kennis- en Innovatie Agenda 2018-2021 van CLICKNL (zie criteria, onderstaand).

Voor wie

De financiering kan worden aangevraagd door een gepromoveerde onderzoeker met een aanstelling bij een Nederlandse universiteit of een door NWO erkend onderzoeksinstituut. Een KIEM-aanvraag kan hoogstens twee mede-aanvragers hebben. Eventuele mede-aanvragers zijn eveneens gepromoveerde onderzoekers met een aanstelling bij een door NWO erkende onderzoeksinstelling. 

Samenwerking tussen tenminste één onderzoeker en tenminste één private partij is een voorwaarde voor KIEM-financiering. Deze matchingsbijdrage van de private partner kan door meerdere private partijen samen geleverd worden.

Wat aanvragen

NWO vergoedt per onderzoeksvoorstel 15.000 euro van de totale begroting. De private partner draagt tenminste 20% matching bij, waarvan minimaal de helft in cash. Voorbeeld: bij een aangevraagd bedrag van 15.000 euro, is een minimale matchingsbijdrage vereist van 3.000 euro, waarvan 1.500 euro in cash. De totale begroting van het project bedraagt dus minimaal 18.000 euro.
De Creatieve Industrie-KIEM financiering is bedoeld voor:

 • Vrijstelling van onderwijs- en andere taken (vervangingsfinanciering) voor (mede-)aanvragers van maximaal 15.000 euro;
 • Materiële kosten ten behoeve van het onderzoeksproject met een maximum van 2000 euro binnen de aan te vragen 15.000 euro.
Criteria

Creatieve Industrie-KIEM 2018 kan aangevraagd worden voor zowel fundamenteel als industrieel onderzoek. De aansluiting van een aanvraag op de Kennis- en Innovatieagenda 2018-2021 van het TKI CLICKNL is een belangrijk criterium voor de toekenning van KIEM-financiering. In deze Kennis- en Innovatieagenda beschrijft CLICKNL acht maatschappelijke uitdagingen, genaamd: Circular Society, Healthy Behaviour, Resilience in Society, Energy & Behaviour, Quality of Life & Well-being, Trust & Security, Personal Experience en Human Empowerment (p28-31). Daarnaast bespreekt CLICKNL drie thematische lijnen (de Roadmaps, p61-103). Onderstaand worden deze roadmaps kort toegelicht:
Design for Change: Met Design for Change probeert CLICKNL kennis te ontwikkelen over systeemtransities en gedragsveranderingen. 

The Human Touch: CLICKNL signaleert dat socio-technische systemen soms moeilijk te doorgronden zijn. Deze roadmap benadrukt het belang van onderzoek naar de impact van deze systemen op individuen, gemeenschappen en culturen.

Value Creation: Met Value Creation vraagt CLICKNL zich af hoe de creatieve industrie in kan spelen op veranderingen in de markt en de maatschappij.

Procedure

De procedure bestaat globaal uit de volgende stappen:

 1. indiening aanvraag en bijlagen via ISAAC;
 2. a) ontvankelijkheidstoets, b) controle van de aansluiting van de aanvraag op de Kennis- en Innovatieagenda 2018-2021 van CLICKNL;
 3. inhoudelijke toets of er sprake is van fundamenteel dan wel industrieel onderzoek door een gemandateerd lid van het domeinbestuur Sociale en Geesteswetenschappen;
 4. definitieve besluitvorming door domeinbestuur Sociale en Geesteswetenschappen; 
 5. uitslag.
Contact

Voor meer informatie over de subsidieregeling, lees de call for proposals die te downloaden is vanaf de NWO financieringspagina, of neem contact op:

Dhr. J.M. Bongers 
t    070 349 4157
e   e j.bongers@nwo.nl

Stimuleringsfonds Creatieve Industrie

www.stimuleringsfonds.nl  

Deelregeling Digitale cultuur
Budget: €850.000 per jaar
Deadlines 2018: 8 augustus en 17 oktober. 

Met de Deelregeling Digitale cultuur ondersteunt het Stimuleringsfonds projecten die bijdragen aan het bevorderen van de hoogwaardige kwaliteit, ontwikkeling en professionalisering van de hedendaagse Nederlandse digitale cultuur. Met de term digitale cultuur doelt het fonds op culturele en artistieke producties of uitingen die zich verhouden tot digitale technologie, nieuwe media of games. Het doel van de regeling is het stimuleren van (ontwerpend) onderzoek, experiment en reflectie op het gebied van digitale cultuur en het creëren van vrije ruimte voor onafhankelijke makers en organisaties. De regeling heeft vier aanvraagrondes per jaar. Het jaarlijkse budget wordt gelijkmatig over de aanvraagrondes beschikbaar gesteld.

Digitale cultuur

Binnen Digitale cultuur staat het openbreken van bestaande technologieën en processen, en het op een open manier ontwikkelen van nieuwe technologie en toepassingen voorop. Van daaruit worden ontwerpmethodieken en principes toegepast in uiteenlopende terreinen, variërend van gaming, storytelling en muziek tot biotechnologie, architectuur en zorg. Dit betekent dat de projectvorm niet per se digitaal hoeft te zijn.

Contact

Voor meer informatie over de deelregeling en voor vragen over de procedure en vergaderdata kun je contact opnemen met de secretaris van de commissie:

Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
Joris van Ballegooijen
t   010 436 16 00
e  joris.vanballegooijen@stimuleringsfonds.nl 

Fonds voor Cultuurparticipatie

Fonds Cultuurparticipatie

www.cultuurparticipatie.nl

Budget:

maximaal €50.000 per project. Het totale beschikbaar budget is €1.100.000

Deadline:

je kunt een aanvraag indienen t/m 18 december 2020, of tot het totale budget bereikt is. Aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst.

 

Over de regeling Creatief gebruik digitaal erfgoed

Deze regeling ondersteunt projecten waarbij jongeren (12 tot 25 jaar) in hun vrije tijd creatief aan de slag gaan met digitale erfgoedarchieven of online erfgoedcollecties. Bijvoorbeeld door iets nieuws te creëren waarbij digitaal erfgoed het bronmateriaal is.

De uitdaging is om nieuwe gebruiksvormen van digitaal erfgoed te ontwikkelen die jongeren aanspreken. Bijvoorbeeld door samen te werken met andere disciplines of partners. Zo vergroten we de zichtbaarheid en het gebruik van digitaal erfgoed.

Doelgroep

Stichtingen of verenigingen, zonder winstoogmerk, die zich inzetten voor actieve cultuurparticipatie of erfgoedbeoefening door jongeren kunnen een subsidieaanvraag indienen.

Kenmerkend aan de projecten die we zoeken, is dat het digitale erfgoed op een vernieuwende manier wordt gebruikt en dat de context waarin het project plaatsvindt jongeren aanspreekt.

Contact

Kijk voor meer informatie over deze regeling, de voorwaarden en hoe je een subsidieaanvraag kan doen, op de website van het Fonds voor Cultuurparticipatie.

Filmfonds

www.filmfonds.nl 
Sinds: 1993
Budget: In 2019 bedraagt het budget voor activiteiten van het Fonds €56 miljoen.
Deadlines: www.filmfonds.nl/nl/page/2546/deadlines-2019 

Het Nederlands Filmfonds is een van de cultuurfondsen die de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft ingesteld. De cultuurfondsen zorgen met hun subsidies voor dynamiek en vernieuwing in de cultuursector.

De missie van het fonds is het stimuleren van een divers en kwalitatief hoogstaand filmaanbod en het bevorderen van een voor de filmkunst ontvankelijk (productie)klimaat in Nederland. 

Het fonds verleent financiële steun aan de ontwikkeling, realisering en distributie van speelfilms, documentaires, animatiefilms, filmisch experiment en korte films en aan filmactiviteiten als festivals, filmbijeenkomsten, training, publicaties en onderzoek. 

Daarnaast is het Filmfonds verantwoordelijk voor de Netherlands Film Commission, het servicepunt voor buitenlandse producenten die in Nederland (delen van) hun productie willen uitvoeren.

Subsidie aanvragen

Een subsidie kan worden aangevraagd voor verschillende stadia van filmproducties, voor filmactiviteiten en distributie:
www.filmfonds.nl/nl/page/2533/subsidie-aanvragen 

Contact

Nederlands Filmfonds
t   020 570 76 76
e  info@filmfonds.nl 
w  www.filmfonds.nl en www.filmcommission.nl 

Matchingsfonds Gedeeld Cultureel Erfgoed 2017-2020

www.dutchculture.nl
Sinds: 2013 

Wereldwijd heeft Nederland in de loop van de geschiedenis veel sporen achtergelaten en culturele invloeden mee teruggenomen, zowel tastbare als immateriële. Behoud, beheer en ontsluiting van dit gedeeld cultureel erfgoed is in alle gevallen een zaak van internationale samenwerking. We delen immers een gemeenschappelijk verleden. Hierin is niet alleen een rol weggelegd voor de overheid; het essentiële belang van burgerparticipatie in duurzaam behoud en (her-)bestemming van erfgoed wordt steeds duidelijker.

Gedeeld cultureel erfgoed blijft een belangrijk aandachtsgebied binnen het internationaal cultuurbeleid. Kern van het beleid is dat samenwerking plaatsvindt op basis van gelijkwaardigheid, wederkerigheid en met respect voor eigenaarschap. Gedeeld cultureel erfgoed volgt de drie bovenstaande doelstellingen. Voor de landen die voor gedeeld cultureel erfgoed van belang zijn, zal er sprake zijn van maatwerk. Voor zover het de focuslanden betreft, is gedeeld cultureel erfgoed onderdeel van de geïntegreerde meerjarenstrategie.

Binnen dit kader kiezen we voor een inhoudelijke aanscherping van de inzet op gedeeld cultureel erfgoed, gebaseerd op een analyse van de behaalde resultaten en trends. Dat betekent dat bij de toekenning en verantwoording van subsidiemiddelen meer dan in het verleden aandacht zal worden geschonken aan operationele doelstellingen en prestatie indicatoren. We gaan ons richten op drie thema’s: 

 1. Historische binnensteden; 
 2. Erfgoed en waterbeheer;
 3. Wederzijdse (historische) beeldvorming.

Initiatieven zullen moeten voortkomen uit het veld, zowel in Nederland als daarbuiten, en bestaan uit samenwerking tussen een Nederlandse en tenminste één buitenlandse partner. Een sterk element van wederkerigheid is een vereiste. 

Gedeeld Cultureel Erfgoed 

DutchCulture beheert een matchingfonds van 200.000 euro per jaar. Dit is bedoeld voor gedeeld cultureel erfgoedprojecten die een bijdragen leveren aan de zichtbaarheid van gedeeld erfgoed. Het matchingfonds staat open voor aanvragen van alle cultuurdisciplines.

Belangrijke voorwaarden
 • Nederlandse rechtspersoon vraagt aan
 • Tenminste één buitenlandse partner
 • Het project is voor 31 december 2020 afgerond
 • Het matchingfonds dekt maximaal 50 % van de totale projectkosten
 • Toegekende bijdrage per project ligt tussen de € 5.000 tot € 35.000
 • Het project wordt uitgevoerd met Indonesië, Verenigde Staten, Suriname, Zuid-Afrika Brazilië, India, Sri Lanka, Japan, Rusland of Australië.
 • Het project is zichtbaar voor een breed publiek in Nederland en/of partnerland(en)

De gedeeld erfgoed programmaraad adviseert over de verdeling van de matchinggelden. Bij de toekenning let de programmaraad onder meer op de cultuurhistorische betekenis, uniciteit, representativiteit en technische urgentie van de projecten.

Aanvragen

Wilt u een aanvraag indienen voor een bijdrage uit het Matchingsfonds? Neem dan contact op met Veysel Yuce.

Contact

dhr. V. Yuce
e    v.yuce@dutchculture.nl 
t    020 616 4225

DANS: Subsidie kleine dataprojecten

www.dans.knaw.nl/kdp
Budget: Een subsidie bedraagt maximaal €10.000,- inclusief BTW
Deadline: Aanvraag indienen voor 1 oktober 2019

Sinds 2006 subsidieert DANS kleine dataprojecten. Kleine dataprojecten zijn projecten waarbinnen één of meer belangrijke datasets worden beschreven en toegankelijk worden gemaakt voor hergebruik. De subsidies zijn vooral bedoeld voor deelgebieden waar data nog weinig worden gearchiveerd en hergebruikt, en waarbij de subsidie een stimulans kan zijn om dit juist wel te doen.

De volledige procedure kunt u vinden op de website van DANS.

Projectvoorstellen kunnen ingediend worden door:

 • gepromoveerde onderzoekers aangesteld bij Nederlandse instellingen voor wetenschappelijk onderzoek;
 • buitenlandse hoogleraren;
 • emeritus hoogleraren verbonden aan een universiteit;
 • lectoren (mits gepromoveerd).

Aanvragers van projecten die in de laatste ronde van de KDP’s zijn gehonoreerd, kunnen niet opnieuw in deze ronde indienen.

Beoordeling en toelating
 • Projectvoorstellen worden voorgelegd aan de KDP selectiecommissie. Deze commissie rangschikt de voorgelegde projectvoorstellen aan de hand van de volgende criteria:
  • Kwaliteit van de projectorganisatie (duidelijke tijdsplanning, uitgewerkt financieel plan, personele bezetting en taakverdeling),
  • Kwaliteit van het datamanagement (de data moeten voldoen aan de FAIR guiding principles for research data management),
  • Strategische waarde voor DANS,
  • Wetenschappelijk belang,
  • Reikwijdte (samenwerkingspartners, doelgroep, disciplines),

De directie van DANS beslist. Aanvragen die onvoldoende scoren op projectorganisatie en datamanagement worden niet toegekend.

 • Om aanspraak te kunnen maken op de subsidie is het verplicht alle benodigde informed consent-verklaringen (indien van toepassing op uw project en conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) verzameld te hebben vóór indiening van de aanvraag.
 • De te deponeren data moeten voldoen aan de voorwaarden van DANS voor duurzame archivering. Zie hiertoe de deponeerinstructie op de DANS-webpagina Toelichting data deponeren. Lees dit goed en houd hier expliciet rekening mee in uw planning. Dit is voor DANS essentieel in de beoordeling van de aanvraag.
Uitvoering
 • De Uitvoerder dient vóór 1 november 2020 de gegenereerde dataset te hebben gedeponeerd. De gegenereerde dataset met metadata dient Open Access CC-BY gedeponeerd te worden bij DANS. Indien wettelijke voorschriften (zoals de AVG) Open Access verhinderen, dienen de data Restricted Access gedeponeerd te worden. Op de data van een Klein Dataproject mag geen embargo rusten.
 • De gedeponeerde data moeten voldoen aan wat afgesproken is in de beschikkingsbrief en de voorwaarden van DANS voor duurzame archivering. Zie hiertoe de deponeerinstructie op de DANS-webpagina Toelichting data deponeren. De subsidie wordt alleen uitbetaald als hier helemaal aan is voldaan door de Uitvoerder, vóór de deadline van deponering;
 • Uitbetaling vindt achteraf plaats, door middel van overboeking naar de bankrekening van de betrokken instelling. DANS maakt geen subsidie over naar persoonlijke rekeningen;
 • Indien niet aan een of meer van bovenstaande voorwaarden wordt voldaan, vervalt de subsidie. 
 • Bij het deponeren van de dataset dient een abstract voor een artikel (500 woorden) te worden bijgeleverd dat kan worden ingediend bij een datatijdschrift. DANS bekijkt of ze het ergens in het Research Data Journal kunnen plaatsen. Het staat auteurs echter vrij het abstract elders in te dienen. Indien dit artikel binnen een jaar gepubliceerd is in een datatijdschrift, worden eventuele Article Processing Charges vergoed tot een bedrag van 500 EURO (overgemaakt naar de rekening van de betrokken instelling).
Contact

Neem voor meer informatie contact op met Nina Westzaan.
w   http://www.dans.knaw.nl/nl/over/organisatie-beleid/subsidie-kleine-dataprojecten-kdp 
e   nina.westzaan@dans.knaw.nl 
t    070 349 44 50

Deel dit artikel