Enkele landelijke fondsen die erfgoed- en cultuurinstellingen kunnen benaderen met projectvoorstellen op het gebied van digitale cultuur.

Op deze pagina vind je meer informatie over:
 • BankGiro Loterij
 • BPD Cultuurfonds
 • Prins Bernhard Cultuurfonds
 • VSBfonds
 • GO Fonds
 • Hendrik Muller Fonds

BankGiro Loterij

www.bankgiroloterij.nl 
Sinds: 1961
Beschikbaar budget: 74,8 miljoen euro
Deadline: aanvragen kan doorlopend, deadline is 15 september, er is één aanvraagronde per jaar.

De BankGiroLoterij steunt organisaties die werken aan cultuur en behoud van cultureel erfgoed. De loterij werft fondsen voor haar partners en geeft bekendheid aan hun werk door het organiseren van een loterij.

Het toewijzingsbeleid van de BankGiroLoterij richt zich op het geven van een effectieve en verantwoorde bestemming aan de opbrengst voor culturele organisaties. De BankGiroLoterij financiert instellingen in de culturele en erfgoedsector. De beschikbare fondsen worden ieder jaar opnieuw bijeengebracht door de deelnemers aan de loterij; binnen de sector is de keuze gemaakt om musea en de restauratie van monumenten in Nederland te financieren. Van ieder verkocht lot is de helft bestemd voor cultuur.

Verdeling van de opbrengst

Vaste partners: 
Met deze instellingen gaat de loterij een overeenkomst aan voor een periode van 5 jaar met een jaarlijkse bijdrage van de loterij.

Eenmalige schenkingen:
Bij eenmalige schenkingen ligt de nadruk op monumentenzorg en grootscheepse verbouwingen en herinrichtingen binnen de culturele sector. Omdat de beschikbare fondsen ieder jaar opnieuw bijeen worden gebracht door de deelnemers aan de loterij, geldt als criterium dat de projecten (na afronding van de werkzaamheden) publiek toegankelijk, een landelijk bereiken van blijvende aard moeten zijn. 

Extra projecten:
Bestaande vaste partners kunnen een aanvraag indienen voor financiering van bijzondere, innovatieve en communicatief sterke projecten. Hiervoor is de helft van de opbrengst van de extra (dertiende en veertiende) trekkingen, die naast de twaalf maandelijkse trekkingen worden georganiseerd, beschikbaar.

Contact

Benodigde informatie over het in aanmerking komen voor vast partnerschap of een eenmalige schenking is te vinden via: http://www.bankgiroloterij.nl/Organisatie/Aanvragen.htm 

BPD Cultuurfonds

www.bpdcultuurfonds.nl
Deadlines: zie website

BPD Cultuurfonds verstrekt sponsorbijdragen voor de uitvoering van kunst- en cultuurprojecten in Nederland die een bijdrage leveren aan de kwaliteit en beleving van de (semi-) openbare ruimte en gerelateerd zijn aan één of meer van de volgende werkterreinen: bouwen, de gebouwde omgeving, stedenbouw, stedelijke ontwikkeling, gebiedsontwikkeling, kunst in de (semi-) openbare ruimte en (landschaps)architectuur.

Meer informatie

Voor meer informatie en het digitale aanvraagformulier kun je terecht op de website van het BPD Cultuurfonds:
www.bpdcultuurfonds.nl/subsidie-aanvragen/aanvraag-indienen  

Contact

BPD Cultuurfonds
t     020 – 304 9707
e    cultuurfonds@bpd.nl 

Prins Bernhard Cultuurfonds

www.cultuurfonds.nl
Budget: circa € 35 miljoen per jaar.
 
Het Prins Bernhard Cultuurfonds is een onafhankelijk, particulier fonds. Het bepaalt zelf hoe het de beschikbare gelden uitgeeft. Jaarlijks steunt het fonds ruim 3.500 projecten. Het Cultuurfonds onderscheidt de volgende werkterreinen: 

 • podiumkunsten (theater, muziek etc.)
 • beeldende kunst
 • monumentenzorg
 • geschiedenis en letteren
 • natuur
 • wetenschap (beurzen)
 • buurtcultuur

In het algemeen geldt dat het Cultuurfonds alleen uitzonderlijke projecten voor zowel de aanvrager als het veld ondersteunt (en een beperkt aantal investeringen). Projecten dienen naar het oordeel van het fonds inhoudelijk bijzonder en kwalitatief waardevol te zijn en direct aan te sluiten bij de doelstelling. Bij de beoordeling is er extra aandacht voor projecten die zich richten op zelfwerkzaamheid, de deelname van amateurs of het bereiken van specifieke doelgroepen. Het Prins Bernhard Cultuurfonds steunt alleen rechtspersonen zonder winstoogmerk.

Richtlijnen voor digitalisering en inzet van ICT

Het Cultuurfonds heeft, bovenop de algemene richtlijnen, aparte richtlijnen voor specifieke projecten, zoals publicaties (inclusief audiovisuele producties en producties nieuwe media) en voor 'onderzoek, ontsluiting archieven, congressen en symposia', zoals: 

 • Bij het gebruik van nieuwe media wordt beoordeeld in hoeverre gebruik wordt gemaakt van de extra mogelijkheden die deze media bieden.
 • Websites en andere internettoepassingen kunnen voor ondersteuning in aanmerking worden genomen als zij toegang geven tot nieuwe informatiebronnen, gegevens ontsluiten die niet eerder beschikbaar waren of resultaten van uitzonderlijke samenwerkingsprojecten aanbieden en de content openbaar beschikbaar is.
 • Het Cultuurfonds volgt de ICT-criteria uit DE BASIS van DEN bij de beoordeling van aanvragen voor digitalisering.
Onderzoek en ontsluiting

Wat onderzoek en ontsluiting betreft, kan het Cultuurfonds financiële ondersteuning overwegen voor: onderzoek waarvan de resultaten worden gepubliceerd en interessant en toegankelijk zijn voor een breed publiek;

 • het ontsluiten van bijzondere archieven, waardoor gegevens beschikbaar komen voor studie en onderzoek;
 • (onderdelen van) congressen, symposia e.d. die openbaar toegankelijk zijn en een onderwerp behandelen dat ook interessant is voor een niet-specialistisch publiek;
 • toepasbaar beheersondersteunend onderzoek op het terrein van natuurbehoud, zeker indien hierbij amateurs worden betrokken.
Beoordeling - Financieel

De (productie)kosten worden altijd afgezet tegen de inkomsten die worden verkregen. Met name kosten van producties op het gebied van nieuwe media zijn over het algemeen hoog zonder dat daar verhoudingsgewijs redelijke inkomsten tegenover staan. Het fonds zal ten aanzien van ontwikkel- en onderhoudskosten (in het bijzonder bij websites en dvd's) beoordelen in hoeverre deze kosten in verhouding staan tot de verwachte meerwaarde van het gebruik van het voorgestelde medium. Benadrukt wordt dat van een initiatiefnemer, zoals bij iedere aanvrager, een eigen bijdrage wordt verwacht.

Richtlijnenwijzer

Je kunt zelf nagaan of je project in aanmerking komt voor een bijdrage via: www.cultuurfonds.nl/aanvragen 

VSBfonds

www.vsbfonds.nl 

VSBfonds ondersteunt initiatieven die bijdragen aan een samenleving waarin iedereen actief meedoet, zich betrokken voelt en de kans heeft persoonlijk en maatschappelijk te groeien. Het fonds is actief op drie gebieden: Mens & Maatschappij voor sociale initiatieven die meedoen als doel hebben, Kunst & Cultuur voor plannen waardoor meer mensen kunnen genieten van kunst en cultureel erfgoed en Beurzen voor studenten die in het buitenland verder willen studeren of onderzoek doen. Het fonds steunt projecten met geld, kennis, ervaring en een professioneel netwerk.

VSBfonds vindt het belangrijk dat zoveel mogelijk mensen kennis maken met het culturele erfgoed van Nederland. Hun mening is dat cultuurhistorisch besef mensen helpt zich bewust te zijn van zichzelf en hun omgeving. Daarom vindt het fonds het belangrijk dat het culturele erfgoed bewaard blijft. Projecten die gericht zijn op het ontsluiten/toegankelijk maken van dit erfgoed komen in aanmerking voor ondersteuning.

Contact

t   030 230 33 03
e  info@vsbfonds.nl 

GO Fonds

www.gofonds.nl 

Stichting GO Fonds heeft als doelstelling het stimuleren en ondersteunen van initiatieven en projecten op het terrein van het (inter)nationale archief- en bibliotheekwezen en van de ontwikkeling van de informatiedienstverlening in de breedste zin van het woord. Stiching GO Fonds wil dit onder meer bereiken door het (mede)financieren van initiatieven en projecten op dit vakgebied.

Om in aanmerking te komen voor een bijdrage van het GO Fonds moet je project aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • Er is een helder projectplan, een realistische begroting met dekkingsplan en alle bijlagen zijn aangeleverd.
 • Het project is gericht op verbinden, innoveren en professionaliseren van het vak en/of de beroepsgroep.
 • Talentontwikkeling speelt een rol in het project.
 • De omvang en tijdsduur van het project is afgebakend.
 • Er zit een tijdvak van maximaal zes maanden tussen het moment van aanvragen en de realisatie van het project.
 • De aanvrager kan helder aangeven wanneer het project voor hem een succes is.
 • De aanvrager is bij voorkeur een rechtspersoon (stichting, vereniging etc.), maar ook natuurlijke personen (studenten, starters) kunnen een aanvraag indienen.
 • GO Fonds kijkt niet alleen naar de effecten op de korte termijn, maar ook naar de effecten voor de aanvrager en/of anderen op de lange termijn. Daarom is een heldere toekomstvisie belangrijk.
Contact

info@gofonds.nl 

Hendrik Muller Fonds

www.mullerfonds.nl
Sinds: 1941
Deadlines: Subsidies het hele jaar door. Kijk voor de aanvraag van beurzen op de website.

Opgericht door koopman, beoefenaar der wetenschap en diplomaat dr. H.P.N. Muller (1859-1941). De stichting stelt zich tot doel jonge, veelbelovende Nederlanders financieel te ondersteunen in hun studie (universitair niveau of vergelijkbare hogere opleiding).

Daarnaast subsidieert het Fonds diverse culturele doelen van landelijke betekenis:

 • het uitbrengen van belangwekkende publicaties, wetenschappelijke catalogi van tentoonstellingen en andere culturele en historische studies;
 • restauratie van rijksmonumenten zoals belangrijke kerken, orgels en kunstvoorwerpen;
 • wetenschappelijke seminars in het kader van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen en van Nederlands cultuurbehoud;
 • prestigieuze prijzen, zoals die van Classic Young Masters, Sweelinck Mullerprijs en de KNAW-Mullerprijs.
Overige culturele en maatschappelijke doeleinden

Het fonds geeft ook subsidies aan andere culturele en wetenschappelijke doeleinden. Te denken valt aan financiële ondersteuning aan musea om een aankoop te realiseren t.b.v. hun collecties. Bijdrage voor prijzen aan wetenschappers en Nederlands toptalent op het gebied van kunst en muziek. Het fonds geeft geen subsidie ter financiering van werkconferenties, symposia enz.

Contact

t   070 383 12 41
e  info@mullerfonds.nl 

Deel dit artikel