Subsidieregelingen die Europese samenwerking op het gebied van digitaal erfgoed stimuleren

Op deze pagina vind je meer informatie over:
 • Creative Europe 2014-2020
 • Horizon 2020
 • Regiobeleid: INTERREG
 • Europe for Citizens
 • Joint Programming Initiative on Cultural Heritage and Global Change

Creative Europe 2014 – 2020

www.creativeeuropedesk.nl
Budget: € 1,46 miljard voor 2014-2020
 
Creative Europe (2014-2020) is het Europese ondersteuningsprogramma voor de culturele en creatieve sector met een budget van 1,46 miljard euro voor zeven jaar. Het programma is het belangrijkste instrument van de Europese Unie om audiovisuele en culturele initiatieven in Europa en daarbuiten te bevorderen. Het programma is erop gericht creativiteit te stimuleren en tegelijkertijd heeft het ook een directe impact op de economische groei en werkgelegenheid. Creative Europe bestaat uit de subprogramma’s Cultuur en MEDIA. Daarnaast heeft het programma een regeling voor cross-sectorale projecten, waaronder een financiële garantiefaciliteit.
 
Creative Europe/Cultuur
Creative Europe/Cultuur staat open voor de culturele en creatieve sector, overheden, universiteiten en commerciële organisaties en richt zich op culturele samenwerkingsprojecten, boekvertalingen, Europese netwerken en platforms.
 
Creative Europe/MEDIA
Creative Europe/MEDIA staat open voor de audiovisuele sector en richt zich onder andere op de totstandkoming van film, filmdistributie, filmvertoning, filmfestivals, markttoegang en training.
 
Creative Europe Desk NL | DutchCulture
Creative Europe Desk NL is onderdeel van DutchCulture, centre for international cooperation. Zodra er subsidie-oproepen door de Europese Commissie worden gepubliceerd, maakt de Creative Europe Desk dat kenbaar via een digitale nieuwsbrief, op de website, via Facebook en Twitter. Creative Europe Desk NL biedt daarnaast begeleiding en advies bij het doen van een subsidieaanvraag. Ook verstrekt de Creative Europe Desk informatie over andere Europese subsidies middels de EU subsidiewijzer.

 Contact

Hieronder zijn de verschillende contactgegevensvermeld voor Creative Europe Desk NL per subprogramma.
 
Creative Europe Desk NL | DutchCulture
t        020 61 64 225
e       Culture@creativeeuropedesk.nl (voor het subprogramma Cultuur) en MEDIA@creativeeuropedesk.nl (voor het subprogramma MEDIA)
w      www.creativeeuropedesk.nl en www.dutchculture.nl 
 
Creative Europe/Cultuur
Frank Kimenai
e         F.Kimenai@creativeeuropedesk.nl 
 
Maxime Zeef
e      M.Zeef@creativeeuropedesk.nl 

Creative Europe/MEDIA
Andrea Posthuma
e      A.Posthuma@creativeeuropedesk.nl 
Amber Nefkens
e       A.Nefkens@creativeeuropedesk.nl 
 
Creative Europe - Communicatie
Annelies Bokma
e       A.Bokma@creativeeuropedesk.nl 

Horizon 2020

ec.europa.eu/programmes/horizon2020/ 
ec.europa.eu/digital-single-market/en
ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities 

Budget: Tussen 2014 en 2020 is een bedrag van ruim € 77 miljard beschikbaar voor onderzoek en innovatieprojecten, bijvoorbeeld onderzoek naar digitaal erfgoed.
 
Met Horizon 2020 wil de Europese Commissie de wetenschappelijke en technologische basis van Europa verbeteren en de concurrentiepositie van de Europese industrie, waaronder de creatieve industrie, versterken. Daarnaast dient het programma een maatschappelijk doel. Bovendien wil de Europese Commissie met Horizon 2020 wetenschappers en bedrijven uitdagen om oplossingen te bedenken voor belangrijke Europese vraagstukken. Bijvoorbeeld op het terrein van milieu, volksgezondheid en behoud van cultureel erfgoed. Binnen Horizon 2020 bieden de maatschappelijke uitdagingen (Societal Challenges) ‘Europe in a changing world – inclusive, innovative and reflective Societies’ en ‘Climate action, environment, resource efficiency and raw materials’ mogelijkheden voor projecten op het gebied van digitaal erfgoed.
 
Het geld binnen Horizon 2020 wordt besteed in de vorm van subsidies. Deze zijn bijna altijd gericht op het stimuleren van de internationale samenwerking tussen bedrijven en wetenschappelijke instellingen, in Europa en erbuiten. Er zijn subsidies voor onderzoek, technologische ontwikkeling en demonstratieprojecten. Doorgaans zijn er minimaal drie partners uit verschillende EU-lidstaten of geassocieerde landen nodig om aan een project deel te nemen.

Te verwachten calls

Horizon 2020 werkt met jaarlijkse ‘calls for proposals’ (subsidierondes). In het voorjaar van 2019 is de tweede ronde oproepen van het werkprogramma’s 2018-2020. Een greep uit de onderwerpen:

Meer informatie over Horizon 2020 vind je op www.rvo.nl/subsidies-regelingen/horizon-2020-onderzoek-en-innovatie. De Nederlandse National Contact Points kunnen onder meer verder helpen bij vragen rondom Horizon 2020 in het algemeen, de diverse specifieke onderwerpen en het project voorstel.

Contact

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, Nationaal Contactpunt Horizon 2020
www.rvo.nl/subsidies-regelingen/horizon-2020-onderzoek-en-innovatie 
 
Ruben Wassink
e       ruben.wassink@rvo.nl 
t        06 11 88 85 72
 
Bert van Werkhoven
e       bert.vanwerkhoven@rvo.nl 
t        06 52 69 66 17

Regiobeleid: INTERREG


www.rvo.nl/subsidies-regelingen/interreg-2014-2020 

Het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) is één van de Europese Structuurfondsen en is  er voor innovatieve en duurzame projecten die Europa sterker maken. Voor Nederland zijn er vier landsdelige programma’s, daarnaast zijn er diverse interregionale (INTERREG) programma’s.
Voor meer informatie over de landsdelige projecten kunt u terecht op:

Noord-Nederland: SNN www.snn.eu 
Oost-Nederland: Provincie Gelderland www.op-oost.eu 
Zuid-Nederland: Stimulus www.op-zuid.nl 
West-Nederland: Kansen voor West www.kansenvoorwest.nl 

INTERREG
In de vijfde periode (2014-2020) stimuleert INTERREG Europese samenwerking voor meer innovatiekracht, een beter milieu en het verkleinen van de economische verschillen tussen regio’s en lidstaten onderling. INTERREG bestaat uit verschillende programma’s, onderverdeeld naar grootte van het samenwerkingsgebied en naar regio’s in Europa.

Doelgroepen

INTERREG is bedoeld voor de volgende doelgroepen:

 • Overheden (rijk, gemeente, provincie, waterschappen)
 • Kennisinstellingen (universiteiten, hogescholen)
 • Bedrijven
 • Ontwikkelingsmaatschappijen
 • Non-profit instellingen
 • Overig

INTERREG A
 
INTERREG zet in op het bevorderen van samenwerking tussen grensoverschrijdende gebieden in verschillende landen. Om in aanmerking te komen voor INTERREG A-subsidie, kunt u zich wenden tot de secretariaten van de verschillende INTERREG A-programma’s:

 • Vlaanderen-Nederland
 • 2 Zeeën
 • Euregio Maas-Rijn (EMR)
 • Duitsland-Nederland

De projectadviseurs van de secretariaten kunnen u helpen en begeleiden bij het uitwerken van uw projectidee en het zoeken naar relevante partners. 

Programma’s en ondersteuning door RVO.nl

Bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) werken contactpersonen voor de INTERREG programma’s North West Europe (NWE), North Sea Region (NSR) en INTERREG Europe (voorheen Interreg C genoemd). Op de website van RVO.nl lees je meer over de ondersteuning en ondersteunende regelingen.

 Meer informatie

Lees de informatiebrochure over INTERREG 2014-2020 of ga naar http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/interreg-2014-2020

Download Created with Sketch.
INTERREG informatiebrochure

Europe for Citizens

dutchculture.nl/nl/europe-citizens
Sinds: 2014-2020
Deadlines: Jaarlijks gelden de standaard deadlines:
1 maart voor:

 • Strand 1: Europees gedenken
 • Strand 2: Democratische betrokkenheid en burgerparticipatie:
  • Maatregel Stedenbanden
  • Maatregel Netwerken tussen steden
  • Maatregel Projecten van maatschappelijke organisaties

3 september voor:

 • Strand 2: Democratische betrokkenheid en burgerparticipatie:
  • Maatregel Stedenbanden
  • Maatregel Netwerken tussen steden

Het EU programma Europe for Citizens (2014-2020) ondersteunt projecten waarin burgers uit verschillende Europese lidstaten samenwerken en op die manier bijdragen aan een steeds hechter Europa en een Europees burgerschap. Centraal staat het bevorderen van debat, reflectie en samenwerking op het gebied van herdenken, Europese integratie en geschiedenis.
 
Om dit te bereiken ondersteunt het programma projecten die Europese burgers meer inzicht verschaffen in EU beleidsprocessen en projecten die de mogelijkheden vergroten voor solidariteit, betrokkenheid en vrijwilligerswerk op Europees niveau.
Erfgoedprojecten die zich richten op Europese geschiedenis en een sterke focus hebben op publieksparticipatie komen in aanmerking voor financiering.
 
Het programma kent jaarlijkse prioriteitsthema’s, waar projecten extra aandacht aan moeten besteden. Voor strand 1. “Europees gedenken” zijn dit met name historische gebeurtenissen; voor strand 2. “Democratische betrokkenheid” zijn dit vooral actuele thema’s. De prioriteiten staan hier beschreven:

Download Created with Sketch.
Programmagids Europe for Citizens

Voor wie?

Het programma staat open voor gemeenten, provincies en maatschappelijke organisaties, waaronder verenigingen en netwerken, vakbonden, denktanks, universiteiten, musea en andere culturele organisaties. Omdat het programma vooral samenwerkingsprojecten ondersteunt, dien je partners te hebben in één of meer deelnemende landen, behalve voor strand 1, Europees gedenken.

Aanvragen

Voor de periode 2014-2020 heeft het programma Europe for Citizens een budget van €185 miljoen. Dit programma heeft verschillende onderdelen, zogeheten Strands. Voor Europe for Citizens is een uitgebreide programmagids beschikbaar. Hierin vind je alle criteria waar aanvragen aan moeten voldoen en een overzicht van indientermijnen. Deze programmagids fungeert als permanente oproep voor de meeste acties. Alleen voor uitzonderlijke acties worden aparte oproepen uitgeschreven. Het programma wordt uitgevoerd door het Uitvoerend Agentschap voor Onderwijs, Audiovisuele Media en Cultuur (EACEA).

Europe for Citizens Point NL/DutchCulture

Vrijwel elk deelnemend land heeft een Europe for Citizens Point (ECP). Het ECP geeft organisaties advies en ondersteuning bij het maken van een subsidieaanvraag bij het programma Europe for Citizens. Het Nederlandse ECP zit bij DutchCulture.

Contact

t        020 616 42 25
 
Dhr. Robert Kieft
e      r.kieft@dutchculture.nl 
 
Mw. Sophie Logothetis
e       s.logothetis@dutchculture.nl 

Joint Programming Initiative on Cultural Heritage and Global Change

www.jpi-culturalheritage.eu/ 

Het Joint Programming Initiative on Cultural Heritage and Global Change (JPICH) organiseert internationaal onderzoek naar de bescherming, het behoud en de ontwikkeling van het Europese culturele erfgoed. Het gaat om digitaal, immaterieel en materieel erfgoed. Het programma stimuleert samenwerking tussen onderzoeksgroepen uit de verschillende lidstaten, op het gebied van cultureel erfgoed. Een groot aantal Europese landen draagt bij aan dit programma.

Digitalisering als een uitdaging voor duurzaam behoud en uitwisseling van data

De digitalisering van cultureel erfgoed draagt bij aan het behoud van fragiele kunstvoorwerpen en monumenten. Om digitaal cultureel erfgoed toegankelijker, bruikbaarder, overdraagbaar en duurzaam te maken, is er binnen het JPICH een internationale uitwisseling gestart op het gebied van methoden, interoperabiliteit, terminologieën en duurzaam behoud.
 
In de voorgaande jaren heeft het JPICH via twee calls (competitie) 26 grote, inmiddels afgeronde projecten gefinancierd en in de toekomst zal de financiering op projectbasis doorgaan. In de periode 2017-2019 organiseert JPICH vier calls voor internationale onderzoeksprojecten, met uiteenlopende thema’s, van identiteit tot restauratie. In de zomer van 2017 is een call over digitaal cultureel erfgoed gesloten. Acht internationale onderzoeksprojecten worden gefinancierd. Daarna volgde de call over Heritage in Changing Environments. In 2019-2020 is een call over ConservationandProtection en een call over IdentityandPerception voorzien. Het JPICH bundelt financiële middelen van de betrokken landen in een totaal budget per call van gemiddeld ruim 4 miljoen Euro. Partners uit 3-5 landen kunnen gezamenlijk een voorstel voor een onderzoeksproject indienen.

Contact

www.cultureelerfgoed.nl/dossiers/joint-programming-initiative 

Deel dit artikel