Cookies op DEN.nl
den.nl maakt gebruik van cookies voor het anoniem meten van het website bezoek en het vergroten van het gebruiksgemak. Door op 'ga verder' te klikken, geef je toestemming voor het gebruik van deze cookies.

Bewaring en Ontsluiting van Multimedia in Vlaanderen

Projectgegevens


Beschrijving

BOM-VL staat voor ‘Bewaring & Ontsluiting van Multimedia in Vlaanderen'. Het project had als doel oplossingen aan te reiken om audiovisueel erfgoed op lange termijn oordeelkundig te bewaren, doorzoekbaar te maken en te ontsluiten. Onder impuls van het kabinet Economie, Innovatie & Wetenschapsbeleid werden projectgelden via het IWT/IBBT ter beschikking gesteld van een consortium, waarin zowel partners uit de culturele sector als de audiovisuele mediasector deelnamen.

Het BOM-Vl project liep op 30 juni 2009 af. De valorisatie van de onderzoeksresultaten situeert zich vooral op het niveau van kennisvermeerdering- en uitwisseling en expertisevorming. De cultureel-erfgoedsector kan de resultaten aanwenden voor het optimaliseren van processen inzake digitale archivering en ontsluiting in Vlaanderen.

Alle rapporten en resultaten van het project zijn publiek beschikbaar op de projectwebsite (zie: deliverables) of hieronder in het veld ´kennisoverdracht´.

Afkorting
BOM-Vl

Projecttypering
 • Onderzoeksproject

Status
Afgesloten

Projectwebsite
https://projects.ibbt.be/bom-vl/

Projectplan
Onbekend

Contactpersoon
Jeroen Walterus, jeroen.walterus[at]faronet.be

Projectorganisatie


Betrokken instellingen uit het overzicht van DEN
Vlaams Steunpunt voor Cultureel Erfgoed (projectleider)
Instituut voor beeldende, audiovisuele en mediakunst (projectpartner)
Boekentoren (projectpartner)
Vlaams Theater Instituut (projectpartner)
Muziekcentrum Vlaanderen (projectpartner)
VMMa (projectpartner)
VRT -Vlaamse Radio en Televisie (projectpartner)
Focus WTV (projectpartner)
Vitaya (projectpartner)
Comsof (projectpartner)
Videohouse (projectpartner)
TV Brussel (projectpartner)
TV Limburg (projectpartner)
ATV (projectpartner)
Kanaal Z (projectpartner)
Ring TV (projectpartner)
ROB TV (projectpartner)
RTV (projectpartner)
SBS Belgium (projectpartner)
iMinds (projectpartner)

Financiering


Toelichting fondsen of subsidiegevers
IWT Vlaanderen (http://www.iwt.be)

Resultaten


Projectresultaat
 • Pilot of demonstrator
 • Rapport(en)

Doelgroep
 • Hoger onderwijs
 • Wetenschap
 • Vakgenoten
 • Beleidsmakers
 • Interne gebruikers

Domein
 • Archieven
 • Audio-visuele archieven
 • Bibliotheken

Digitalisering


Evaluatie


Kennisoverdracht
Het BOM-Vl-project omvatte zes werkpakketten. Hieronder volgt een samenvatting van de concrete doelstellingen per werkpakket en links naar bijbehorende rapporten (PDF). Bron: https://projects.ibbt.be

 

WP1Gebruikersnoden
In dit werkpakket werden de noden op het vlak van bewaring en ontsluiting van multimediale data in Vlaanderen geanalyseerd, aan de hand van een geobjectiveerd gebruikersonderzoek. Dit heeft geleidt tot aanbevelingen met betrekking tot open en dynamisch archiefbeheer, creatieve ateliers, wetenschappelijke archieven en de creatie van een gecontextualiseerd aanbod.
Ga naar de pdf versies van de rapporten van WP1

WP1.1 Open en dynamisch archief  | Summary WP1.1
WP1.2 Creatief atelier - cultuur  | Summary WP1.2 - cultuur
WP1.2. Creatief atelier - omroep
Summary WP1.2 - omroep
WP1.3 Wetenschappelijk archief  | Summary WP1.3
WP1.4 Contextualisering
| Summary WP1.4
WP1.5 Eindrapport

 

WP2Archivalisering en selectie
Doel van dit werkpakket was het een antwoord te formuleren op de meest elementaire vragen van het onderzoeksproject: wanneer worden mediaproducties of digitale representaties van kunstwerken erfgoed? Wie gaat daarover? Zijn er selectieprincipes voor de kunsten, voor de media, voor de erfgoedsector? Wat houden we eeuwig bij en wat wordt gewist? Waar moet de overheid op inzetten? Wanneer organiseren we de selectie vraaggestuurd en wanneer aanbodgestuurd? Welk evenwicht bestaat daartussen? Hoe verloopt de bijsturing van dit alles?
Ga naar de pdf versies van de rapporten van WP2:
WP2 Conference deliverable  | Summary WP2
WP2.2 Rapport selectie
| Summary WP2.2
WP2.3 Aanbevelingen | Summary WP2.3

WP3Metadatastandaarden en uitwisselingsformaten
Hier werd in eerste instantie een vergelijkende studie gemaakt van opslag- en compressieformaten die momenteel beschikbaar zijn of gebruikt worden binnen de cultuur- en erfgoedsector, met inbegrip van richtlijnen voor het gebruik van geschikte formaten bij ontsluiting. De ontwikkeling van een nieuw metadatamodel voor de annotering van multimediale data binnen de erfgoed-, cultuur- en mediasector werd geanalyseerd. Bovendien werd een mechanisme voorgesteld voor de realisatie van een persistente link tussen multimediale data en de bijbehorende metadata.

Ga naar de pdf versies van de rapporten van WP3:
WP3.1 SOTA | Summary WP3.1
WP3.2 mappingrapport

 

WP4Beheer van rechten op digitale objecten
In dit werkpakket werden de juridische belemmeringen en mogelijkheden bij de opslag en ontsluiting van multimediale data in kaart gebracht, waarbij een vergelijking gemaakt werd tussen de situatie van archieven opgezet door privépartners en door de overheid. Daarnaast werd onder andere een checklist van essentiële juridische gegevens opgemaakt, die samen met de gearchiveerde objecten bewaard zal moeten worden.

Ga naar de pdf versies van de rapporten van WP4:
WP4.1 Beheer van rechten op digitale objecten | Summary_4.1
WP4.2 Checklist van juridisch relevante gegevens | Summary WP4.2
WP4.3 Juridische denkpistes | Summary WP4.3

 

WP5Architectuur voor digitale bewaring en ontsluiting
De verschillende aanbod- en distributiemodaliteiten met betrekking tot multimediale data werden in dit werkpakket bestudeerd. Dit gaf aanleiding tot concrete aanbevelingen voor specifieke doelgroepscenario’s, met inbegrip van een objectieve kosten-batenanalyse.

Ga naar de pdf versies van de rapporten van WP5:
WP5.1 Aanbodmodaliteiten
WP5.2 Distributiemodaliteiten | Summary (NL&ENG) WP5.2
WP5.3 Aanbevelingen doelgroepscenarios | Summary WP5.3
WP5.4 Kosten-batenanalyse

 

WP6Ontwikkeling van een gemeenschappelijk innovatieplatform
Ten slotte werd er in dit zesde en laatste werkpakket een operationeel model voor het gemeenschappelijk innovatieplatform voorgesteld.

Over het innovatieplatvorm: Binnen het BOM-Vl-project zal een gemeenschappelijk innovatieplatform opgezet worden dat zal toelaten om stelselmatig bestaande kennis omtrent de archivering en ontsluiting van multimediale data, samen met de onderzoeksresultaten uit de verschillende werkpakketten van dit project, te toetsen aan de realiteit. Dit platform zal een realistisch model vormen (qua schaal en functionaliteit) van een toekomstig multimedia-archief. Het zal tevens blijk geven van de interdisciplinaire aanpak die binnen dit project gevolgd wordt (er zal materiaal in opgenomen zijn en getoond worden uit diverse collecties van musea, archieven, bibliotheken en andere instellingen), gecombineerd met een educatieve en publieksgerichte aanpak. Gezien de bestaande kennis bij de mediaspelers zal in een eerste fase vooral met beeld- en geluidsmateriaal gewerkt worden. Maar het project zal ook voldoende aandacht hebben voor een geïntegreerd digitaliseringsbeleid in Vlaanderen, en zal voor convergentie zorgen tussen de nu vaak uiteenlopende initiatieven in de verschillende sectoren die hier beschouwd worden. De selectie van beeld- en geluidmateriaal die in het platform zal worden opgenomen, zal de technologische haalbaarheid en meerwaarde van interdisciplinaire samenwerking aantonen, en zal de specifieke behoeften van de partners (en bij uitbreiding de sectoren waarin zij actief zijn) duidelijk weerspiegelen.

 

Ga naar de pdf versies van de rapporten van WP6:
WP6.1 Overzicht van de verschillende componenten van het gemeenschappelijk innovatieplatform op basis van een eerste operationele implementatie
WP6.2 Studie van bandbreedtenoden | Summary WP6.2
WP6.3 Demonstratietechnieken & 6.4 Schaalbaarheidstesten | Summary WP6.3 & 6.4

 

 Laatst gewijzigd: 25-01-2012

10 plus 3 is:*
(anti-spam)

Reacties (0)

Er zijn nog geen reacties geplaatst.