Cookies op DEN.nl
den.nl maakt gebruik van cookies voor het anoniem meten van het website bezoek en het vergroten van het gebruiksgemak. Door op 'ga verder' te klikken, geef je toestemming voor het gebruik van deze cookies.

NDE projecten en activiteiten

Op deze pagina vind je de projecten en activiteiten van NDE Zichtbaar, Bruikbaar en Houdbaar.

NDE Zichtbaar

A. Vraagarticulatie versterken:

Gesprekstafels met gebruikersgroepen

Om een beeld te krijgen van wensen en behoeften van de NDE doelgroepen wordt door kwalitatief gebruikersonderzoek informatie verzameld over enerzijds motieven, denkbeelden, gedrag en emoties in relatie tot digitaal erfgoed en anderzijds ervaringen en wensen ten aanzien van dienstverlening door erfgoedinstellingen. NDE Zichtbaar zet per domein gesprekstafels op met gebruikersgroepen van digitaal erfgoed. De gesprekspartners worden onder andere gevonden in bestaande overleggroepen, experts en eindgebruikers. 
 

Gebruikersonderzoek in context

In de erfgoedsector worden al de nodige gebruikersonderzoeken en analyses uitgevoerd. Maar we houden niet als collectief de vinger aan de pols als het gaat om de evolutie van gebruikerswensen en de wijze waarop er met metadata en digitale collecties wordt omgaan. Het is een eerste stap voor NDE Zichtbaar om - mede op basis van de uitkomsten van de vraagarticulatie - zorgvuldig te bepalen welk onderzoek ingezet moet worden. 
 

B. Zichtbaarheid vergroten:


innl

De Stichting Oneindig Noord-Holland heeft het platform innl.nl overgenomen als digitale nalatenschap van het Nationaal Historisch Museum. Dit project neemt het huidige innl als basis en gaat erfgoedverhalen van heel Nederland beschikbaar maken. 

 

Historisch Personen Portaal

Het Historisch Personen Portaal brengt verschillende datasets met persoonsgegevens van historische figuren samen, zodat de rijkdom aan historische persoonsgegevens beter zichtbaar wordt gemaakt en in samenhang wordt gepresenteerd aan het publiek. Lees het projectplan of bekijk hier meer informatie over het Historisch Personen Portaal.
 

MijnCanon

Het voorbeeldproject MijnCanon brengt aan de hand van canonobjecten en onderwerpen digitale collecties bijeen. Het is een aanvullende module op de website Entoen.nu. MijnCanon prikkelt de bezoekers om hun eigen canon samen te stellen en om deze te delen met vrienden en bekenden. Voor het samenstellen van een canon kan gebruik worden gemaakt van de Digitale Collectie Nederland, een verzameling van digitale erfgoedcollecties uit verschillende domeinen. Lees meer over MijnCanon.


 

Blanco: leren kijken en van kijken leren

Uitvoerders: Thieme Meulenhoff in samenwerking met het Rijksmuseum
Blanco is een digitale onderwijsapplicatie waarbij kunsthistorische beelden, afbeeldingen en bronnen uit het cultureel erfgoed door de gebruiker worden gekoppeld aan het heden. Op die manier worden digitale collecties de klas binnengehaald en de leerlingen worden uitgedaagd om de beelden ook in werkelijkheid te gaan bekijken. Lees meer over Blanco.
 

Verdwenen gebouwen in publieke collecties

Uitvoerders: Hic Sunt Leones in samenwerking met de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
In dit project is een digitale kaart gemaakt met alle opmerkelijke gebouwen die Nederland vroeger kende, waarbij elk gebouw verbonden is met alle afbeeldingen ervan in publieke collecties. In de referentielijst van verdwenen gebouwen kan gezocht worden op bijvoorbeeld gebouwnaam of architect. Lees meer over Verdwenen gebouwen in publieke collecties of zoek zelf een verdwenen gebouw op.
 

Een Wikipedia exchange platform voor gedeeld cultureel erfgoed: Nederlands erfgoed beschikbaar voor gebruik op Wikipedia wereldwijd
 

Uitvoerder: Wikimedia Nederland
Wikimedia brengt via het Gedeeld Cultureel Erfgoed Exchange Platform vraag en aanbod rondom gedigitaliseerd erfgoedmateriaal bij elkaar. Deze activiteit zal de basis vormen van andere activiteiten binnen het project Nederland en de wereld. Het GCE exchange platform is een combinatie van een website en een wiki, waar Nederlandse erfgoedinstellingen en Wikipediabewerkers en Wikimediagebruikers wereldwijd met elkaar in contact kunnen komen om uitwisseling en samenwerking te stimuleren inzake gedeeld cultureel erfgoed. Lees meer over het Wikipedia exchange platform.


Chrome & Firefox-plugin digitaal erfgoed Art up your Tab


Uitvoerders: Kennisland in samenwerking met Studio Parkers en ontwerpster Sara Kolster
Art up your Tab is een extensie voor de Google Chrome en Firefox-browsers, die bij het openen van een nieuw tabblad een werk uit de rijke verzameling van Europeana beeldvullend laat zien. Europeana.eu is een platform dat gedigitaliseerd erfgoed van meer dan 3.500 culturele en academische instellingen uit heel Europa bij elkaar brengt. Lees meer over art up your tab, bekijk de projectenpagina bij uitvoerende partij Kennisland of download de plug-in voor Chrome of Firefox.

C. Competenties ontwikkelen:

Open Cultuur Data Lab

Dit project bestaat uit twee verschillende activiteiten: een lab voor beleids- en competentieontwikkeling en een zichtbaarheidsproject voor de toepassing en valorisatie van het resulterende beleid en de verworven competenties. Het lab is vormgegeven als een masterclass Open Cultuur Data, die zich richtte op de deskundigheidsbevordering rondom het werken met open collecties en data. Er zijn diverse blogs geschreven over het project. Lees ook meer over Open Cultuur Data Lab.
 

Communicatie NDE

De coördinatie van de NDE-brede communicatie is een taak van het NDE Zichtbaar. Bij de uitvoering worden diverse andere partijen betrokken, zoals de communicatiemedewerkers van de vijf knooppunten, DEN en de NCDD. De informatievoorziening van het NDE gaat hierbij via de kanalen van DEN.
 


NDE Bruikbaar

Digitaal Erfgoed Referentie Architectuur (DERA)

Werkgroep van OCW - projectleider: Bram Gaakeer (OCW)
 

A. Gedistribueerd netwerk van erfgoedinformatie:

Digitale Collectie

Het project Digitale Collectie is per juni 2015 voortgezet als onderdeel van het NDE. Digitale Collectie brengt de digitale erfgoedcollecties van Nederland op één plek samen. Deze gecombineerd doorzoekbare collecties verrijken elkaar over domeingrenzen heen. Meer over Digitale Collectie in de projectenbank.

Bibliotheekcollecties in het netwerk

Projectleider: Jasper Faase
 

Position paper 'Naar een gedistribueerd netwerk van erfgoedinformatie'

In deze position paper (ook in het Engels beschikbaar) beschrijft het Netwerk Digitaal Erfgoed (NDE) haar visie op de toekomst van de collectie digitaal erfgoed in Nederland. Er is nog een weg te gaan hebben voordat dit gedistribueerde netwerk gerealiseerd is. Toch biedt dit toekomstbeeld nu direct al een concreet handelingsperspectief voor het uitvoeren van de Nationale Strategie voor Digitaal Erfgoed en in het bijzonder voor het werkpakket Digitaal Erfgoed Bruikbaar. De concrete vervolgstappen zijn uitgewerkt in de discussienota
 

B. Koppelen, zoeken en vinden:

Strategisch plan netwerk terminologiebronnen

Dit project beoogt de inrichting van een landelijke set van open, gestandaardiseerde en gecontroleerde termenbronnen. Om beter zicht te krijgen op de beschikbare bronnen voor het termennetwerk, is op initiatief van het NDE een verkennende inventarisatie uitgevoerd. Naast deze inventarisatie is ook een advies gevraagd aan Spinque over het verbinden van gecontroleerde vocabulaires tot een duurzame en bruikbare verbindingslaag in de vorm van een knowledge graph voor erfgoedinformatie. Het rapport ‘Een knowledge graph voor de integratie van erfgoedinformatie’ is beschikbaar in het Nederlands en in het Engels. Lees ook over dit project in de projectenbank
 

Annotatie Webarchief Groningen op basis van GTAA en OpenSKOS

Bij dit project wordt gekeken naar het implementeren van beschrijvingsstandaarden van metadata voor, en het handmatig toevoegen van termen aan webarchieven op basis van de GTAA en OpenSKOS. Meer over Annotatie Webarchief Groningen op basis van GTAA en OpenSKOS.
 

Visuele Thesaurus voor Mode & Kostuums

Projectleider: Joop Vanderheiden
 

Netwerk Oorlogsbronnen en Netwerk Zuiderzeecollecties

Projectleiders: Edwin Klijn en Kees Hendriks
 

Afstemming AAT en Erfgoedthesaurus

Projectleiders: Reem Weda en Joop Vanderheiden
 

Potentieel project: Digitale Collectie en Beeldbank Nederlands-Indië

Aanspreekpunt: Wilbert Helmus
 

C. Kennis & innovatie informatietechnologie:

Whitepapers

Binnen het werkpakket Bruikbaar is in mei 2017 de white paper A distributed network of heritage information verschenen (Engelstalig). Hierin wordt het plan van het Netwerk Digitaal Erfgoed om een gedistribueerd netwerk van digitaal erfgoed op te zetten helder en bondig uitgelegd.  


NDE Houdbaar

A. Schaalbare en bruikbare voorzieningen:

Gedistribueerde voorzieningen

Dit project bestaat uit twee deelprojecten. Ten eerste zorgen dat bestaande voorzieningen (diensten, tools, standaarden etc.) voor duurzame opslag breder worden gebruikt. Ten tweede dat individuele instellingen meer zicht krijgen op wat ze nodig hebben om duurzame opslag te verzekeren, en ze ondersteunen bij het zoveel mogelijk gezamenlijk opzetten of afnemen van die voorzieningen. Meer over Gedistribueerde voorzieningen 
 

Persistent Identifiers

Een persistent identifier is een unieke en permanente verwijzing naar een digitaal object. Persistent identifiers vormen de oplossing tegen link rot, het verschijnsel dat webpagina’s niet meer bereikbaar zijn omdat het webadres is veranderd. Meer over Persistent Identifiers
 

Software sustainability

Er is steeds meer behoefte aan ondersteuning bij het beheren van software, met name bij onderzoekers. Om langetermijntoegang tot data mogelijk te maken, is het nodig dat we ook de bijbehorende hardware en software blijvend kunnen gebruiken. Meer over Software sustainability
 

B. Transparante kostenstructuur:

Kosten van duurzame toegang

Dat digitale collecties duurzaam toegankelijk zijn, is absoluut gewenst. Maar wat het precies kost om dit te bewerkstelligen, is niet duidelijk. Dat gebrek aan inzicht in kosten, baten en de business case maakt het moeilijk om duurzame toegang te realiseren binnen een organisatie. Meer over Kosten van duurzame toegang
 

C. Rollen en verantwoordelijkheden bij collectievorming:

Case studies Collectievorming

In dit project staat de vorming van digitale collecties centraal, met als hoofdvraag ‘Wie bewaart wat?’. Meer over Case studies Collectievorming 
 

Coördinatie webarchivering

Dit project wil de eerste stappen zetten richting een meer integrale aanpak van webarchivering in Nederland. Zo kunnen collecties van websites bij een van de verschillende e-depots worden veiliggesteld. Meer over Coördinatie webarchivering 
 

Duurzaamheidsbeleid

Het project Duurzaamheidsbeleid zal een aantal bouwstenen opleveren om organisaties te helpen bij het ontwikkelen van duurzaamheidsstrategieën en de implementatie ervan. Meer over Duurzaamheidsbeleid
 

Routekaart voor certificering e-depots

De partners in dit project stimuleren, bevorderen en ondersteunen de certificering van Nederlandse digitale bewaarinstellingen met een langetermijnmissie. Om dat te doen, bieden ze gerichte advisering aan en ontwikkelen zij instrumenten, zoals een roadmap (routekaart) voor certificering. Meer over Routekaart voor certificering e-depots
 

Expertisenetwerk voor digital preservation

Dit project wil een expertisenetwerk voor preservation (duurzaam beheer van – digitale – informatie) opzetten waar alle professionals terecht kunnen die te maken hebben of krijgen met duurzaam beheer van digitale objecten. Meer over Expertisenetwerk voor digital preservation
 


Laatst gewijzigd: 15-08-2017

4 plus 4 is:*
(anti-spam)

Reacties (0)

Er zijn nog geen reacties geplaatst.