Cookies op DEN.nl
den.nl maakt gebruik van cookies voor het anoniem meten van het website bezoek en het vergroten van het gebruiksgemak. Door op 'ga verder' te klikken, geef je toestemming voor het gebruik van deze cookies.

NDE projecten en activiteiten

Op deze pagina vind je de projecten en activiteiten van NDE Zichtbaar, Bruikbaar en Houdbaar.

NDE Zichtbaar

A. Vraagarticulatie versterken:

Gesprekstafels met gebruikersgroepen

Om een beeld te krijgen van wensen en behoeften van de NDE doelgroepen wordt door kwalitatief gebruikersonderzoek informatie verzameld over enerzijds motieven, denkbeelden, gedrag en emoties in relatie tot digitaal erfgoed en anderzijds ervaringen en wensen ten aanzien van dienstverlening door erfgoedinstellingen. NDE Zichtbaar zet per domein gesprekstafels op met gebruikersgroepen van digitaal erfgoed. De gesprekspartners worden onder andere gevonden in bestaande overleggroepen, experts en eindgebruikers. 
 

Gebruikersonderzoek in context

In de erfgoedsector worden al de nodige gebruikersonderzoeken en analyses uitgevoerd. Maar we houden niet als collectief de vinger aan de pols als het gaat om de evolutie van gebruikerswensen en de wijze waarop er met metadata en digitale collecties wordt omgaan. Het is een eerste stap voor NDE Zichtbaar om - mede op basis van de uitkomsten van de vraagarticulatie - zorgvuldig te bepalen welk onderzoek ingezet moet worden. 
 

B. Zichtbaarheid vergroten:


innl


De Stichting Oneindig Noord-Holland heeft het platform innl.nl overgenomen als digitale nalatenschap van het Nationaal Historisch Museum. Dit project neemt het huidige innl als basis en gaat erfgoedverhalen van heel Nederland beschikbaar maken. 
 

Historisch personen portaal

Het project wil informatie over personen uit verschillende collecties met elkaar verbinden, zodat de rijkdom aan historische persoonsgegevens beter zichtbaar wordt gemaakt en in samenhang wordt gepresenteerd voor het publiek. Lees het projectplan of bekijk hier meer informatie over het Historisch Personen Portaal
 

MijnCanon

Het voorbeeldproject MijnCanon brengt aan de hand van canonobjecten en onderwerpen digitale collecties bijeen. Lees meer over MijnCanon.


 

Blanco: leren kijken en van kijken leren

Uitvoerders: Thieme Meulenhoff in samenwerking met het Rijksmuseum
Blanco is een digitale onderwijsapplicatie waarbij kunsthistorische beelden, afbeeldingen en bronnen uit het cultureel erfgoed door de gebruiker worden gekoppeld aan het heden. Op die manier worden digitale collecties de klas binnengehaald en de leerlingen uitgedaagd om ze ook in werkelijkheid te gaan bekijken. Lees meer over Blanco.
 

Verdwenen gebouwen in publieke collecties

Uitvoerders: Hic Sunt Leones in samenwerking met de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
In dit project wordt gewerkt aan een digitale kaart met met alle opmerkelijke gebouwen die Nederland vroeger kende, waarbij elk gebouw verbonden is met alle afbeeldingen ervan in publieke collecties. Lees meer over Verdwenen gebouwen in publieke collecties.
 

Een Wikipedia exchange platform voor gedeeld cultureel erfgoed: Nederlands erfgoed beschikbaar voor gebruik op Wikipedia wereldwijd
 

Uitvoerder: Wikimedia Nederland
Dit project concentreert zich op één activiteit, die de basis zal vormen van andere activiteiten binnen het project Nederland en de wereld: de ontwikkeling van een GCE exchange platform. Het GCE exchange platform is een combinatie van een website en een wiki, waar Nederlandse erfgoedinstellingen, en Wikipediabewerkers en Wikimedia chapters wereldwijd met elkaar in contact kunnen komen om uitwisseling en samenwerking te stimuleren inzake gedeeld cultureel erfgoed. Lees meer over het Wikipedia exchange platform.


Chrome-extensie digitaal erfgoed stART


Kennisland in samenwerking met Studio Parkers en ontwerpster Sara Kolster
stART is een extensie voor de Google Chrome-browser, die bij het openen van een window of nieuw tabblad een werk uit de rijke verzameling van Europeana beeldvullend laat zien. Europeana.eu is een platform dat gedigitaliseerd erfgoed van meer dan 3.500 culturele en academische instellingen uit heel Europa bij elkaar brengt. Lees meer over stART.

C. Competenties ontwikkelen:

Open Cultuur Data Lab

Dit project bestaat uit twee verschillende activiteiten: een Lab voor beleids- en competentieontwikkeling en een Zichtbaarheidsproject voor de toepassing en valorisatie van het resulterende beleid en de verworven competenties. Meer over Open Cultuur Data Lab
 

Communicatie NDE

De coördinatie van de NDE-brede communicatie is een taak van het NDE Zichtbaar. Bij de uitvoering worden diverse andere partijen betrokken, zoals de communicatiemedewerkers van de vijf knooppunten, DEN en de NCDD. De informatievoorziening van het NDE gaat hierbij via de kanalen van DEN.
 


NDE Bruikbaar

Digitaal Erfgoed Referentie Architectuur (DERA)

Werkgroep van OCW - projectleider: Bram Gaakeer (OCW)
 

A. Gedistribueerd netwerk van erfgoedinformatie:

Digitale Collectie

Het project Digitale Collectie is per juni 2015 voortgezet als onderdeel van het NDE. Digitale Collectie brengt de digitale erfgoedcollecties van Nederland op één plek samen. Deze gecombineerd doorzoekbare collecties verrijken elkaar over domeingrenzen heen. Meer over Digitale Collectie in de projectenbank.

Bibliotheekcollecties in het netwerk

Projectleider: Jasper Faase
 

Position paper Naar een gedistribueerd netwerk van erfgoedinformatie

Hiervan is een discussienota beschikbaar. Aanvullingen hierop zijn welkom. Zie hiervoor de oproep van NDE Bruikbaar. Contactpersoon: Wilbert Helmus
 

B. Koppelen, zoeken en vinden:

Strategisch plan netwerk terminologiebronnen

Adviesrapport voor het Netwerk Digitaal Erfgoed over het verbinden van terminologiebronnen als een knowledge graph voor erfgoedinformatie. Meer over het Strategisch plan netwerk terminologiebronnen 
 

Annotatie Webarchief Groningen op basis van GTAA en OpenSKOS

Bij dit project wordt gekeken naar het implementeren van beschrijvingsstandaarden van metadata voor, en het handmatig toevoegen van termen aan webarchieven op basis van de GTAA en OpenSKOS. Meer over Annotatie Webarchief Groningen op basis van GTAA en OpenSKOS
 

Visuele Thesaurus voor Mode & Kostuums

Projectleider: Joop Vanderheiden
 

Netwerk Oorlogsbronnen en Netwerk Zuiderzeecollecties

Projectleiders: Edwin Klijn en Kees Hendriks
 

Afstemming AAT en Erfgoedthesaurus

Projectleiders: Reem Weda en Joop Vanderheiden
 

Potentieel project: Digitale Collectie en Beeldbank Nederlands-Indië

Aanspreekpunt: Wilbert Helmus
 

C. Kennis & innovatie informatietechnologie:

Whitepapers

Er zullen maximaal drie whitepapers voor het NDE werkpakket Bruikbaar worden opgeleverd.
 


NDE Houdbaar

A. Schaalbare en bruikbare voorzieningen:

Gedistribueerde voorzieningen

Dit project bestaat uit twee deelprojecten. Ten eerste zorgen dat bestaande voorzieningen (diensten, tools, standaarden etc.) voor duurzame opslag breder worden gebruikt. Ten tweede dat individuele instellingen meer zicht krijgen op wat ze nodig hebben om duurzame opslag te verzekeren, en ze ondersteunen bij het zoveel mogelijk gezamenlijk opzetten of afnemen van die voorzieningen. Meer over Gedistribueerde voorzieningen 
 

Persistent Identifiers

Een persistent identifier is een unieke en permanente verwijzing naar een digitaal object. Persistent identifiers vormen de oplossing tegen link rot, het verschijnsel dat webpagina’s niet meer bereikbaar zijn omdat het webadres is veranderd. Meer over Persistent Identifiers
 

Software sustainability

Er is steeds meer behoefte aan ondersteuning bij het beheren van software, met name bij onderzoekers. Om langetermijntoegang tot data mogelijk te maken, is het nodig dat we ook de bijbehorende hardware en software blijvend kunnen gebruiken. Meer over Software sustainability
 

B. Transparante kostenstructuur:

Kosten van duurzame toegang

Dat digitale collecties duurzaam toegankelijk zijn, is absoluut gewenst. Maar wat het precies kost om dit te bewerkstelligen, is niet duidelijk. Dat gebrek aan inzicht in kosten, baten en de business case maakt het moeilijk om duurzame toegang te realiseren binnen een organisatie. Meer over Kosten van duurzame toegang
 

C. Rollen en verantwoordelijkheden bij collectievorming:

Case studies Collectievorming

In dit project staat de vorming van digitale collecties centraal, met als hoofdvraag ‘Wie bewaart wat?’. Meer over Case studies Collectievorming 
 

Coördinatie webarchivering

Dit project wil de eerste stappen zetten richting een meer integrale aanpak van webarchivering in Nederland. Zo kunnen collecties van websites bij een van de verschillende e-depots worden veiliggesteld. Meer over Coördinatie webarchivering 
 

Duurzaamheidsbeleid

Het project Duurzaamheidsbeleid zal een aantal bouwstenen opleveren om organisaties te helpen bij het ontwikkelen van duurzaamheidsstrategieën en de implementatie ervan. Meer over Duurzaamheidsbeleid
 

Routekaart voor certificering e-depots

De partners in dit project stimuleren, bevorderen en ondersteunen de certificering van Nederlandse digitale bewaarinstellingen met een langetermijnmissie. Om dat te doen, bieden ze gerichte advisering aan en ontwikkelen zij instrumenten, zoals een roadmap (routekaart) voor certificering. Meer over Routekaart voor certificering e-depots
 

Expertisenetwerk voor digital preservation

Dit project wil een expertisenetwerk voor preservation (duurzaam beheer van – digitale – informatie) opzetten waar alle professionals terecht kunnen die te maken hebben of krijgen met duurzaam beheer van digitale objecten. Meer over Expertisenetwerk voor digital preservation
 


Laatst gewijzigd: 20-02-2017

6 plus 3 is:*
(anti-spam)

Reacties (0)

Er zijn nog geen reacties geplaatst.