Cookies op DEN.nl
den.nl maakt gebruik van cookies voor het anoniem meten van het website bezoek en het vergroten van het gebruiksgemak. Door op 'ga verder' te klikken, geef je toestemming voor het gebruik van deze cookies.

Digitaal Erfgoed Bruikbaar

Digitaal Erfgoed Bruikbaar richt zich op het beter vindbaar maken van (de versnipperde) digitale erfgoed informatie waarbij erfgoedinstellingen ondersteund worden bij het gezamenlijk online aanbieden en gemeenschappelijk gebruiken van collecties. De verschillende activiteiten richten zich met name op het realiseren van ‘business to business’ voorzieningen voor erfgoedinstellingen. Er wordt hierbij ook naar mogelijke samenwerking met leveranciers en private partijen gekeken.

Programmaplan Digitaal Erfgoed Bruikbaar

Bijna alle instellingen die dit werkpakket representeert (cultuur, media, overheid en wetenschap) hebben te maken met oplopende kosten voor het verbeteren van de toegankelijkheid en (her)bruikbaarheid van hun informatie. Nu is het moment om snelgroeiende lokale, thematische en landelijke initiatieven voor bundeling, koppeling en verrijking van datasets (erfgoedcollecties en de specialistische kennis daarover) te verbinden. Het gebruik van standaarden voor bijvoorbeeld koppelvlakken tussen datasets en toepassing van een landelijke referentie architectuur, zal bijdragen aan een duurzame landelijke voorzieningen waarmee de bruikbaarheid van het digitaal erfgoed vergroot zal worden.
 

Digitaal Erfgoed Bruikbaar heeft 3 onderling samenhangende doelstellingen:Afbeelding: schematische weergave van de activiteiten en werkpakketten van Digitaal Erfgoed Bruikbaar

A. Gedistribueerd netwerk van erfgoedinformatie

Binnen het NDE wordt de technische infrastructuur voor Digitale Collectie doorontwikkeld tot een landelijk gedistribueerd netwerk van erfgoedinformatie. Dit netwerk moet een drempelloze en transparante toegang tot de voor gebruikers relevante erfgoedinformatie gaan bieden. In de position paper ‘Naar een gedistribueerd netwerk van erfgoedinformatie’ (ook in het Engels beschikbaar) beschrijft het NDE haar visie op de toekomst van de collectie digitaal erfgoed in Nederland. De concrete vervolgstappen zijn uitgewerkt in de discussienota

B. Koppelen, zoeken en vinden

Dit werkpakket levert softwaretools en diensten op die semantisch zoeken en verrijken van digitaal erfgoed ondersteunen. De tools worden ondergebracht in een dienstenplatform. Het doel hiervan is de vindbaarheid van digitaal erfgoed zo optimaal mogelijk te maken. Het gebruik van een termennetwerk, in plaats van de interne vocabulaires, kan bijvoorbeeld meertalig zoeken in de collectie mogelijk maken. Om beter zicht te krijgen op de beschikbare bronnen voor het termennetwerk, is op initiatief van het NDE een verkennende inventarisatie uitgevoerd. Naast deze inventarisatie is ook een advies gevraagd aan Spinque over het verbinden van gecontroleerde vocabulaires tot een duurzame en bruikbare verbindingslaag in de vorm van een knowledge graph voor erfgoedinformatie. Het rapport ‘Een knowledge graph voor de integratie van erfgoedinformatie’ is beschikbaar in het Nederlands en in het Engels. Lees ook over dit project in de projectenbank.
 

C. Kennis & innovatie informatietechnologie

Dit onderdeel ondersteunt de werkpakketten Netwerk van erfgoedinformatie en Koppelen, zoeken en vinden en richt zich namens het NDE op het agenderen van de behoefte aan softwareontwikkeling, datamodellen en semantische zoektechnieken. Het werkpakket bestaat uit 2 onderdelen: het publiceren van white papers en het delen van kennis. In mei 2017 is de white paper A distributed network of heritage information verschenen. Hierin wordt het plan van het Netwerk Digitaal Erfgoed om een gedistribueerd netwerk van digitaal erfgoed op te zetten helder en bondig uitgelegd.
 

Projectresultaten

De projecten moeten resultaten in de vorm van samenwerking, software en kennisdeling opleveren.


Laatst gewijzigd: 29-08-2017

6 plus 6 is:*
(anti-spam)

Reacties (0)

Er zijn nog geen reacties geplaatst.