Cookies op DEN.nl
den.nl maakt gebruik van cookies voor het anoniem meten van het website bezoek en het vergroten van het gebruiksgemak. Door op 'ga verder' te klikken, geef je toestemming voor het gebruik van deze cookies.

Digitaal Erfgoed Houdbaar

Digitaal Erfgoed Houdbaar werkt aan het sectoroverstijgend delen, benutten en opschalen van voorzieningen voor duurzaam behoud en toegang met aandacht voor kostenbeheersing en onderlinge rolverdeling. Samenwerking zorgt voor kostenbesparing door schaalvoordelen en meer efficiency. Waar mogelijk zal naar samenwerking met private partijen worden gezocht.

Programmaplan Digitaal Erfgoed Houdbaar

Het werkpakket ‘Digitaal Erfgoed Houdbaar’ wordt uitgevoerd door de NCDD. Het werkpakket is gebaseerd op de strategische agenda van de NCDD en bouwt voort op de NCDD-projecten die in de zomer van 2015 zijn afgerond en de resultaten van het onderzoek naar een landelijke infrastructuur. Alle activiteiten zijn gericht op het tot stand brengen van gedistribueerde voorzieningen waarin duurzame toegang tot digitale informatie via een domeinoverstijgende samenwerking gegarandeerd wordt. Voor het realiseren van die voorzieningen zijn verschillende typen activiteiten nodig:
  1. Coalities vormen en het kennisniveau op peil brengen door inventarisaties, use cases en kennisuitwisseling.
  2. Randvoorwaarden verhelderen en programma’s van eisen en roadmaps formuleren voor toekomstige voorzieningen.
  3. Voorzieningen in te richten en de betrouwbaarheid en duurzame beschikbaarheid ervan te bevorderen.

Projecten richten zich op een of meer van deze activiteiten, waarbij er pas een voorziening ingericht zal worden (activiteit 3) wanneer activiteit 1 en 2 zijn afgerond. Met andere woorden: voorzieningen worden alleen ingericht wanneer er voldoende kennis over de behoefte en het aanbod is en wanneer de voorwaarden voor gebruik zijn vastgelegd met een duidelijk programma van eisen.

Digitaal Erfgoed Houdbaar is opgedeeld in drie samenhangende thema’s:Afbeelding: schematische weergave van de activiteiten en werkpakketten van Digitaal Erfgoed Houdbaar

A. Schaalbare en bruikbare voorzieningen

Bij gedistribueerde voorzieningen maak je gebruik van de mogelijkheid om voorzieningen te delen. Hiermee kan op een effectieve en efficiënte manier een landelijke netwerk tot stand komen. Een instelling kan dan gebruik maken van een fysieke of online dienst op het gebied van digitale duurzaamheid. Dit kan een e-depot zijn, een dienst die persistent identifiers uitgeeft, een software-emulator, een tool waarmee je de kosten voor certificering berekent, een richtlijn voor het uitbesteden van opslagdiensten, een checklist voor het opstellen van preserveringsbeleid of een standaard op het gebied van metadata of bestandsformaten.

B. Transparante kostenstructuur

Dit onderdeel richt zich op het verhelderen van de (financiële) randvoorwaarden voor het gebruik van voorzieningen voor duurzame toegang.

C. Rollen en verantwoordelijkheden

Dit deelpakket bestaat uit vier onderdelen:
  1. Aan de hand van use cases worden voorbeelden gegeven hoe collectiebeherende instellingen willen/kunnen samenwerken. Hierdoor zal een beter afgestemde organisatie van digitale collectievorming in Nederland plaatsvinden. De instellingen weten daarbij welke keuzes gemaakt moeten worden ten aanzien van rollen en verantwoordelijkheden.
  2. Door middel van hulpmiddelen collectiebeherende instellingen in staat stellen een gefaseerd duurzaamheidsbeleid te formuleren en te implementeren.
  3. Het uitwerken en uitvoeren van een routekaart voor certificering van Nederlandse e-depots.
  4. Het ontwikkeling van een preservation netwerk in Nederland.


Projectresultaten

De resultaten zorgen voor een verbetering van de toegang en de (her)bruikbaarheid op lange termijn van de digitale erfgoedcollecties in Nederland. Dit wordt bereikt door het tot stand brengen van gedistribueerde voorzieningen, waarbij duurzame toegang tot digitale informatie via een domeinoverstijgende samenwerking gegarandeerd is.

In het activiteitenverslag over de periode 2015-2017 wordt inzichtelijk gemaakt hoe van 1 september 2015 tot 1 juni 2017 een twintigtal instellingen onder de paraplu van het Netwerk Digitaal Erfgoed samen aan de langetermijntoegankelijkheid van het Nederlandse digitale erfgoed heeft gewerkt. Een korte samenvatting van het verslag is beschikbaar in de vorm van de factsheet 'Tools en tricks voor de duurzame toegang tot uw collectie'.

Meer informatie over de projecten in het werkpakket Digitaal Erfgoed Houdbaar is te vinden op de site van de NCDD.


Laatst gewijzigd: 29-09-2017

5 plus 1 is:*
(anti-spam)

Reacties (0)

Er zijn nog geen reacties geplaatst.