Cookies op DEN.nl
den.nl maakt gebruik van cookies voor het anoniem meten van het website bezoek en het vergroten van het gebruiksgemak. Door op 'ga verder' te klikken, geef je toestemming voor het gebruik van deze cookies.

Auteursrechtenbeheer - Stap 3: Voorbereiding van de uitvoering

Nadat de collectie is geanalyseerd en het beleid is vastgesteld zoals in stap 1 en 2 is uiteengezet, moet dit worden omgezet naar de praktijk. DE BASIS adviseert de uitvoering zorgvuldig en planmatig voor te bereiden.Om het auteursrechtelijke aspect van je collectie goed te beheren moet voor DE BASIS minimaal aan de volgende eisen worden voldaan:

Organisatie

Richt de organisatie in met de door het management beschikbaar gestelde middelen: stel medewerkers aan, beleg taken bij medewerkers etc.

Bewustwording

Zet een 'bewustwordingscampagne' op voor alle medewerkers van de organisatie, zodat zij weten bij welke werkzaamheden zij te maken kunnen krijgen met auteursrecht en bij wie ze dan moeten zijn voor vragen en afhandeling. Zo wordt voorkomen dat er toch per ongeluk, ondanks de goede registratie, schending van het auteursrecht plaatsvindt.

Nieuwe werken

Werk voor nieuw aan te schaffen objecten procedures uit, voor het verkrijgen van rechten voor het gewenste gebruik (publicatie of anders). Denk daarbij ook aan toestemming voor gebruik met toekomstige technologische mogelijkheden, die nu nog niet bekend zijn. Hierbij kunnen de procedures zoals beschreven in SPECTRUM ook ondersteuning bieden.

Uitwerking van de analyse

Werk de globale analyse die je in stap 1 van je collectie hebt gemaakt verder uit voor dat deel waar auteursrecht op rust. Maak een overzicht van de delen van de collecties waarvoor je licenties per object afsluit en van de delen van je collectie waarvoor je collectief licenties afsluit. Lees het kennisdossier Licenties voor meer informatie over de mogelijkheden.

Gefaseerde registratie

Maak, indien van toepassing, een plan van aanpak voor een gefaseerde registratie van de auteursrechtelijke informatie van de huidige collecties.
Toelichting: Als er op strategisch niveau is gekozen om informatie over het auteursrechtelijke aspect van je collectie voor de  hele collectie of voor grote delen daarvan op objectniveau vast te leggen, dan zal dit retrospectief (= achteraf) moeten worden uitgevoerd. Bij omvangrijke collecties is het slim om een plan te maken waarbij de werkzaamheden in fasen worden uitgevoerd.Foto: Alex Novoa


Wat ga je vastleggen

Bepaal welke rechteninformatie je gaat vastleggen. De minimale eis van DE BASIS voor auteursrechtenbeheer is dat de rechteninformatie van gedigitaliseerde/digitale objecten die op internet beschikbaar worden gesteld en die niet onder een collectieve regeling vallen, op objectniveau geregistreerd moet worden. Leg daarbij minimaal de volgende informatie vast: Ook hier geldt dat SPECTRUM een goede aanzet geeft voor de velden die nodig zijn voor de beschrijving van rechteninformatie. Let op dat er een verschil is tussen de rechtenstatus van een object (het toegestane gebruik dat al dan niet via een licentie is geregeld) en de administratieve informatie daarachter over de maker en de rechthebbenden.

Tonen van de rechtenstatus

Bepaal op welke manier de rechtenstatus van je object getoond zal worden bij publicatie. Bedenk daarbij dat het belangrijk is dat deze informatie helder en snel vindbaar moet zijn voor gebruikers.

Actuele informatie

Zorg dat niet alleen duidelijk is wie in de organisatie de informatie in eerste instantie gaat registeren en hoe, maar regel ook dat de rechteninformatie actueel gehouden wordt, omdat deze kan veranderen. Het auteursrecht dat op een object rust kan bijvoorbeeld verlopen waardoor het werk in het publieke domein komt, makers en erfgenamen kunnen verhuizen en/of overlijden, licenties kunnen verlopen en zelfs de regels van het auteursrecht kunnen veranderen. Het is van belang om de rechteninformatie over je objecten volledig en actueel te houden. Alleen dan heb je goed overzicht over de mogelijkheden van openbaarmaking bij bijvoorbeeld digitalisering.

Controle achteraf

Beslis hoe gecontroleerd zal worden of de gemaakte afspraken over licenties intern worden nageleefd.

Klachtenprocedure

Stel een procedure op voor het geven van reacties wanneer je bezwaren of klachten ontvangt in verband met vermeende schending van auteursrecht.


Verder met stap 4.
Terug naar stap 2.


Laatst gewijzigd: 14-09-2015

Tags:
DE BASIS   auteursrecht   rechten   stappenplan  
5 plus 6 is:*
(anti-spam)

Reacties (0)

Er zijn nog geen reacties geplaatst.