Cookies op DEN.nl
den.nl maakt gebruik van cookies voor het anoniem meten van het website bezoek en het vergroten van het gebruiksgemak. Door op 'ga verder' te klikken, geef je toestemming voor het gebruik van deze cookies.

Sessies 1 t/m 3 - Digitaal Erfgoedconferentie 2007


Sessie 1

Wat zijn de gevolgen van maatschappelijke trends voor de wijze waarop een erfgoedinstelling haar kerntaken vormgeeft? Hoe kunnen informatisering en digitalisering worden ingebed in het beleid van de organisatie? Hoe belangrijk is een eigen identiteit van de erfgoedinstellingen in een genetwerkte samenleving? (Sessievoorzitter: Jantje Steenhuis)Spreker 1, Pieter Wisse (Information Dynamics)
Titel: Instelling voor betrekkelijke identiteit
In de informatiemaatschappij, of netwerksamenleving, zijn mensen aangesloten op een dekkend digitaal communicatiestelsel. Zij zijn deelnemers aan intensief, verspreid informatieverkeer. Dat betekent extra identiteitsdynamiek. Want identiteit is resultaat van sociale betrekkingen, wézenlijk betrekkelijk dus. Zo is identiteit ook veranderlijk. Die betrekkingen … veranderen immers. Dat geldt wederzijds, met zoveel apàrte identiteiten als er maatschappelijke actoren zijn. Zoek jezelf? Slechts wie relevante betrekkingen kent, heeft zichzelf altijd gevonden. Over instelling gesproken, zoek dus vooral de ànder! Voor iedereen is erfgoed feitelijk zijn betrekkingen- ofwel identiteitsgeschiedenis. Werp geen nodeloze verkeersdrempels op door bijvoorbeeld eigen(wijze) technische voorzieningen. Wees àls instelling beschikbaar en bevorder betrekkingen, kortom identiteitsontwikkeling, via digitale infrastructuur voor informatieverkeer op maatschappelijke schaal.

CV
Dr. ir. Pieter Wisse (www.wisse.cc) is informatiekundig ontwerper en oprichter van Information Dynamics, een onafhankelijk advies-/ontwerpbureau voor (digitale) infrastructuur voor informatieverkeer in de netwerkmaatschappij. Als adviseur werkte hij mee aan herziening van het Nederlandse archiefbeleid en is samensteller van Omslag in Opslag. Hij is tevens als research fellow verbonden aan PrimaVera, het onderzoekprogramma in informatiemanagement aan de Universiteit van Amsterdam.Spreker 2, Arnoud Odding (Nationaal Glasmuseum Leerdam)
Titel: It's the heritage, dummy

CV
Arnoud Odding studeerde museologie en kunstgeschiedenis in Leiden. Na zijn studie begon hij al snel het organisatiebureau O dubbel d (www.odd.nl). Achteraf bezien een goede naam voor een bureau dat zich specialiseerde op de realisatie van culturele projecten met een tik. Aan het begin van de jaren negentig organiseerde hij veel manifestaties en tentoonstellingen op het gebied van het Nederlandse ontwerpen, een periode waarin het nieuwe Dutch Design langzaam vleugels begon te krijgen. Later organiseerde hij een aantal grote manifestaties en tentoonstellingen, zoals de viering van 750 jaar Den Haag en enkele museale publiekstrekkers. Begin 2004 publiceerde hij samen met Tiziana Nespoli een boek onder de titel 'Het Gedroomde Museum'. Het Gedroomde Museum is een pamflet voor culturele vernieuwing, die terug gaat naar de 18e eeuwse wortels van musea als plekken waar kennis geïnterpreteerd werd en waar interpretaties bediscussieerd werden. Een visie die er op gericht is om het museum zijn oude plek in het centrum van het culturele en wetenschappelijke debat te laten hernemen. De vraag hoe kunst, wetenschappen en musea het vraagstuk van identiteit en uiteindelijk legitimiteit, kunnen benaderen loopt als een rode draad door het werk van Arnoud Odding. Sinds 2004 is hij tevens directeur van het Nationaal Glasmuseum en sinds begin 2007 ook van de Glasblazerij Leerdam. Een gedroomde kans om het experiment – van het zoeken naar een nieuwe relevantie van musea – daadwerkelijk ten uitvoer te kunnen brengen.Spreker 3, Ludger Smit (Stadsarchief Amsterdam)
Titel: Het nieuwe gebouw en de nieuwe identiteit
De gevolgen van de verhuizing van het Stadsarchief Amsterdam van de gezellige locatie aan de Amsteldijk naar het monumentale gebouw De Bazel aan de Vijzelstraat zijn enorm. Zo zijn er binnen drie maanden bijna 60.000 bezoekers geteld. Waarvoor komen deze mensen, wat zoeken ze in het Stadsarchief? Hoe vangen we in het archief al dat bezoek op en hoe is de verhouding van de conventionele archieftaken tot de nieuw aangemeten identiteit, die wordt bepaald door twee speerpunten in het beleid: ‘digitaliteit’ en ‘recreatie in De Bazel’.

CV
Ludger Smit is kunsthistoricus en sinds 2000 hoofd van de sectie presentatie van het Stadsarchief Amsterdam. De sectie presentatie is verantwoordelijk voor de publicaties, tentoonstellingen, kortdurende evenementen als lezingen en symposia, de educatie en de vormgeving van de website.


Sessie 2

Digitaal erfgoed heeft de potentie een veel breder publiek te bereiken dan fysiek beheerde erfgoedcollecties binnen erfgoedinstellingen. Maar wie zijn de gebruikers van digitaal erfgoed eigenlijk? En wat is ervoor nodig om de digitale collectie en dienstverlening aan te laten sluiten bij de behoefte van het publiek? (Sessievoorzitter: Frans Hoving)

Spreker: Frank Huysmans (Sociaal Cultureel Planbureau)
Titel: Trends en doelgroepen van fysiek en digitaal cultureel erfgoed
CV
Frank Huysmans is senior onderzoeker mediagebruik en cultuurdeelname bij het Sociaal en Cultureel Planbureau in Den Haag en bijzonder hoogleraar bibliotheekwetenschap aan de Universiteit van Amsterdam. Hij is co-auteur van het op 6 december verschenen rapport Het bereik van het verleden over de belangstelling van Nederlanders voor cultureel erfgoed.
 

Spreker: Roel Faulhaber (Lostboys)
Titel: Strategieën voor online succes

Spreker: Natasha Stroeker (IOO, i.o.v. Taskforce Archieven)
Titel: ‘Ken uw (virtuele) klant’: Methoden voor publieksonderzoek 
Tijdens deze workshop zal ingegaan worden op de achtergrond en de doelen van de Wegwijzer "Ken uw (virtuele) klant'. Tevens zal kort de aanpak worden geschetst die heeft geleid tot de totstandkoming van deze Wegwijzer. In de Wegwijzer worden acht gangbare soorten publieksonderzoek besproken om de (virtuele) klant van (archief)instellingen in kaart te brengen. In de Workshop wordt toegelicht welke specifieke vragen beantwoord kunnen worden met deze soorten publieksonderzoek. Ook wordt een overzicht gepresenteerd van de soorten publieksonderzoek die op dit moment het meest gebruikt worden binnen de archiefsector en welke ontwikkeling hierin in de toekomst te verwachten is. Tot slot volgen enkele algemene tips voor instellingen bij het (verder) leren kennen van hun (virtuele) klant.
De publicatie Ken uw (virtuele) klant is als pdf te downloaden op de website van de Taskforce Archieven.

CV
Dr. N.E. (Natasha) Stroeker is senior onderzoeker bij het Instituut voor Onderzoek van Overheidsuitgaven. Ze is co auteur van de Wegwijzer Ken uw (virtuele) klant, die in november 2007 uitkomt in het kader van de reeks wegwijzers van de Taskforce Archieven. Deze wegwijzer zal (gratis) uitgereikt worden op het DEN congres.


Sessie 3

Enkele korte presentaties van inspirerende Nederlandse erfgoedprojecten waarin op innovatieve wijze gezocht wordt naar mogelijkheden om diensten te bouwen rondom digitaal erfgoed. (Sessievoorzitter: Rosemarie vd Veen).Project 1: Louis Grijp (Meertens Instituut)
Titel: WITCHCRAFT en het geheim van de mondelinge overlevering


Project 2:  Arjo van Loo (Beeld en Geluid)
Titel: Beeld en Geluid archiefdiensten
Beeld en Geluid beschikt met een Digitaal Archief en het catalogussysteem iMMix over een volledige digitale infrastructuur voor het archiveren van audio-visueel materiaal. De volgende stap is om ook collectiebeheerders buiten Beeld en Geluid toegang te geven tot de infrastructuur. Beeld en Geluid ontwikkelt daartoe de iMMix ASP-applicatie die het mogelijk maakt om vanaf de eigen werkplek de eigen collectie bij Beeld en Geluid te archiveren. Het uiteindelijke doel is de vorming van een knooppunt waarbij eenvoudig uitwisseling van programma’s mogelijk wordt.

CV
Arjo van Loo is sectormanager Media Archief Diensten bij Beeld en Geluid. Hij gaf als programmamanager vanaf 2000 leiding aan de digitalisering van de werkprocessen bij Beeld en Geluid en stond aan de basis van de ontwikkeling van de ontwikkeling van het iMMix-archiefsysteem.Project 3: Kees Koster
Titel: PHASAR - een nieuw soort zoekmachine
In deze korte voordracht wordt de PHASAR zoekmachine voorgesteld, een nieuw soort zoekmachine bestemd voor professioneel zoeken in zeer grote verzamelingen on-line tekst materiaal.
PHASAR is ontwikkeld voor Text Mining Toepassingen in de Bioinformatica, maar is veel breder inzetbaar. Ter verhoging van de precisie maakt PHASAR gebruik van diepe linguistiek: documenten en queries worden voorgesteld als Dependency bomen. De gebruiker heeft zelf de beheersing over de verlangde precisie en recall. De belangrijkste innovatie echter bestaat daaruit dat het zoekproces wordt gesteund door informatie uit de index. Dit maakt het mogelijk, enorme documentverzamelingen exploratief te doorzoeken, en reduceert browsing tot een minimum. Thesauri worden gebruikt om recall te verhogen. Herbruikbare profielen van zoekpatronen maken het eenvoudig een zoektocht te herhalen met kleine variaties.
PHASAR is een Text Mining systeem in de zin van [M.Sharp, 2001]: "getting small `nuggets' of desired information out of `mountains' of textual data without having to read it all".

CV
C.H.A. (Kees) Koster is als hoogleraar aangesteld bij de faculteit FNWI van de Radboud Universiteit Nijmegen en heeft tevens een benoeming bij de Letteren Faculteit. Zijn onderzoeksinteresses gaan van algoritmische talen via compilerbouw en software engineering naar methoden voor de beschrijving en verwerking van natuurlijke taal en toepassingen daarvan binnen Information Retrieval.
Onderzoek in een aantal Europese projecten gericht op Document Management, Workflow Entry en Patent Classificatie heeft geleid tot het Linguïstisch Classificatiesysteem LCS, dat statistische leertechnieken verbindt met linguistische document representaties. Langjarige samenwerking met linguïsten aan de KU en daarbuiten leidde tot het AGFL systeem (Affix Grammars over a Finite Lattice) dat vrij beschikbaar is onder de GNU Public Licence. Het onderzoek is momenteel gericht op speciale linguistische domeinen als spam en chat taal en nieuwe gecombineerde vormen van zoeken (classification, browsing, interactive search, text mining) voor professionele toepassingen in o.a. Bio-Informatica.Project 4: Berry van der Hoorn (Naturalis)
Titel: Expert in de Klas
Naturalis en Ecomare verzorgen lessen op basisscholen met behulp van webconferencing. Op een beeldscherm in de klas zien leerlingen de werkzaamheden van een conservator, die ze onderstussen vragen kunnen stellen. Zo zien leerlingen plaatsen en handelingen die museumbezoekers niet zien, van de verzorging van zieke zeehonden in een quarantaineruimte van Ecomare tot aan het prepareren van walvisachtigen en fossielen in de snijkamer van Naturalis. De techniek van webconferencing is niet ingewikkeld en daardoor laagdrempelig voor scholen, alles wat ze nodig hebben is een internetverbinding, een webcam, een microfoon en een beeldscherm of beamer. Voor scholen die door afstand, tijd of geld niet naar een museum komen, biedt Expert in de Klas een goed alternatief.

CV
Berry van der Hoorn is projectleider informatiediensten bij Naturalis en houdt zich bezig met digitale initiatieven. Naturalis ambieert een actieve rol in het digitale domein, met als doel de overdracht van kennis van de biologie en de geologie. Daartoe ontwikkelde de afdeling informatiediensten verschillende internetsites en webapplicaties, met verschillende partners, voor verschillende doelgroepen. Momenteel werkt Naturalis met TNO Bouw en Ondergrond aan een website over de geologie van Nederland. Komend jaar werkt Naturalis met de Vereniging van Science Centra aan een educatieve website met lesmodules waarbij de digitale collectie centraal staat.Project 5: Hennie Brugman (Max PLanck Instituut)
Titel: Trefwoorden & Context: het CATCH project CHOICE
Zoals in veel archieven en bibliotheken kennen de documentalisten van Beeld en Geluid trefwoorden toe vanuit een gecontroleerde vocabulary: een thesaurus, in dit geval de GTAA (Gemeenschappelijke Thesuarus Audiovisuele Archieven) . Thesauri zijn zodanig gestructureerd dat achtergrondkennis en semantische relaties tussen begrippen op een gestandaardiseerde manier worden vastgelegd . Het project CHOICE ontwikkelt een methode om deze achterliggende semantiek in te zetten voor het automatisch genereren van een zgn. semantische annotatie van beeld- en geluidsmateriaal. Externe contextgegevens over radio- en televisieprogramma’s, zoals recensies, kijkcijfers en documentatie op websites, worden hier ook bij betrokken. Op basis van zo'n 'voorbeschrijving' zou het arbeidsintensive, manuele annoteerproces aanmerkelijk sneller kunnen gaan verlopen. Behalve als hulpmiddel voor documentalisten kan de semantische annotatie ook worden gebruikt om extra zoekingangen te creeeren voor gebruikers. De automatische indexeertechnieken zoals CHOICE die ontwikkeld in combinatie met de instroom van metadata vanuit het omroepproductieproces, zullen er voor zorgen dat straks het grootste deel van de catalogusbeschrijvingen van radio- en televisieprogramma's vrijwel automatisch wordt gegenereerd.
-----------------------------------------------------------


Laatst gewijzigd: 05-11-2012

2 plus 8 is:*
(anti-spam)

Reacties (0)

Er zijn nog geen reacties geplaatst.