Cookies op DEN.nl
den.nl maakt gebruik van cookies voor het anoniem meten van het website bezoek en het vergroten van het gebruiksgemak. Door op 'ga verder' te klikken, geef je toestemming voor het gebruik van deze cookies.

Europese subsidieregelingen

Subsidieregelingen die Europese samenwerking op het gebied van digitaal erfgoed stimuleren.

Creative Europe 2014 – 2020www.creativeeuropedesk.nl 
 

Budget: € 1,46 miljard voor 2014-2020
 
Creative Europe (2014-2020) is het Europese ondersteuningsprogramma voor de culturele en creatieve sector met een budget van 1,46 miljard euro voor zeven jaar. Het programma is het belangrijkste instrument van de Europese Unie om audiovisuele en culturele initiatieven in Europa en daarbuiten te bevorderen. Het programma is erop gericht creativiteit te stimuleren en tegelijkertijd heeft het ook een directe impact op de economische groei en werkgelegenheid. Creative Europe bestaat uit de subprogramma’s Cultuur en MEDIA.

Creative Europe/Cultuur
Creative Europe/Cultuur staat open voor de culturele en creatieve sector, overheden, universiteiten en commerciële organisaties en richt zich op multilaterale culturele samenwerkingsprojecten, boekvertalingen, Europese netwerken en platforms.

Creative Europe/MEDIA
Creative Europe/MEDIA staat open voor de audiovisuele sector en richt zich onder andere op de totstandkoming van film, filmdistributie, filmvertoning, filmfestivals, markttoegang en training.

Creative Europe Desk NL | DutchCulture
Creative Europe Desk NL is onderdeel van DutchCulture, centre for international cooperation. Zodra er subsidie-oproepen (zg. calls) door de Europese Commissie worden gepubliceerd, maakt de Creative Europe Desk dat kenbaar via een digitale nieuwsbrief, op de website en via Facebook. Creative Europe Desk NL biedt daarnaast begeleiding en advies bij het doen van een subsidieaanvraag.
 
Contact
Hieronder zijn de verschillende contactgegevensvermeld voor Creative Europe Desk NL en de twee subprogramma’s.

Creative Europe Desk NL | DutchCulture
t   020 616 42 25
Culture@creativeeuropedesk.nl (voor het subprogramma Cultuur) en MEDIA@creativeeuropedesk.nl (voor het subprogramma MEDIA)
www.creativeeuropedesk.nl en www.dutchculture.nl  
 
Creative Europe/Cultuur
Klaartje Bult
K.bult@creativeeuropedesk.nl

Maxime Zeef
e  M.Zeef@creativeeuropedesk.nl

Creative Europe/MEDIA
Andrea Posthuma
A.Posthuma@creativeeuropedesk.nl

Annelies Bokma
A.Bokma@creativeeuropedesk.nl

Bram Kranendonk
B.Kranendonk@creativeeuropedesk.nl
_____________________________________________


Horizon 2020

ec.europa.eu/programmes/horizon2020
ec.europa.eu/digital-agenda/en/content-and-media/cultural-heritage
ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities
 

Budget: Tussen 2014 en 2020 is een bedrag van ruim € 70 miljard beschikbaar voor onderzoek en innovatieprojecten, bijvoorbeeld onderzoek naar digitaal erfgoed.
 
Met Horizon 2020 wil de Europese Commissie de wetenschappelijke en technologische basis van Europa verbeteren en de concurrentiepositie van de Europese industrie, waaronder de creatieve industrie, versterken. Daarnaast dient het programma een maatschappelijk doel. Met Horizon 2020 wil de Europese Commissie wetenschappers en bedrijven uitdagen om oplossingen te bedenken voor belangrijke Europese vraagstukken. Bijvoorbeeld op het terrein van milieu, volksgezondheid en behoud van cultureel erfgoed. Binnen Horizon 2020 heeft de maatschappelijke uitdaging “Inclusive, innovative and reflective societies“ een onderzoekslijn “Understanding Europe - Promoting the European public and cultural space”. Hier valt ook digitaal erfgoed onder.
 
Het geld binnen Horizon 2020 wordt besteed in de vorm van subsidies. Deze zijn bijna altijd gericht op het stimuleren van de internationale samenwerking tussen bedrijven en wetenschappelijke instellingen, in Europa en erbuiten. Er zijn subsidies voor onderzoek, technologische ontwikkeling en demonstratieprojecten. Doorgaans zijn er minimaal drie partners uit verschillende EU-lidstaten of geassocieerde landen nodig om aan een project deel te nemen.

Te verwachten calls
Horizon 2020 werkt met jaarlijkse ‘calls for proposals’ (subsidierondes). Op dit moment zijn er oproepen van de werkprogramma´s 2016-2017. Meer informatie over Horizon 2020 vind je op www.rvo.nl/subsidies-regelingen/horizon-2020-onderzoek-en-innovatie.

Contact
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, Nationaal Contactpunt Horizon 2020
t   088 602 52 60 / 088 – 602 35 24
e  bert.vanwerkhoven@rvo.nl / ruben.wassink@rvo.nl

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, Nationaal Contactpunt Horizon 2020
www.rvo.nl/subsidies-regelingen/horizon-2020-onderzoek-en-innovatie

Zie ook: Cultureel erfgoed in Horizon 2020: kansen voor onderzoek en innovatie, J. Aarts, 2015. Een overzicht van Europese onderzoeksfinanciering voor cultureel erfgoed (pdf)
_____________________________________________


Regiobeleid: EFRO /INTERREG

http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/interreg-2014-2020

INTERREG is een Europese subsidieregeling die samenwerking binnen Europa stimuleert voor meer innovatiekracht, een beter milieu en het verkleinen van de economische verschillen tussen regio’s en lidstaten onderling.

In de vijfde periode (2014-2020) stimuleert INTERREG Europese samenwerking voor meer innovatiekracht, een beter milieu en het verkleinen van de economische verschillen tussen regio’s en lidstaten onderling. INTERREG bestaat uit verschillende programma’s, onderverdeeld naar grootte van het samenwerkingsgebied en naar regio’s in Europa.

Doelgroepen
INTERREG is bedoeld voor de volgende doelgroepen:

Nieuwe ronde 2014-2020
De eerste ‘calls-for-proposals’ voor de nieuwe ronde van de INTERREG V-programma’s North West Europe (NWE), North Sea Region (NSR) en EUROPE zijn vanaf het tweede kwartaal van 2015 open. Houd de betreffende websites in de gaten voor de actuele data.

Programma’s en ondersteuning door RVO.nl
Bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) werken contactpersonen voor de INTERREG programma’s North West Europe (NWE), North Sea Region (NSR) en INTERREG Europe (voorheen Interreg C genoemd). Op de website van RVO.nl lees je meer over de ondersteuning en ondersteunende regelingen. Daar vind je ook meer over de grensoverschrijdende INTERREG-programma’s (ook wel INTERREG A genoemd).

Meer informatie
Lees de informatiebrochure (pdf) over INTERREG 2014-2020 of ga naar http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/interreg-2014-2020.

_____________________________________________


Europe for Citizenswww.dutchculture.nl

Sinds: 2014-2020
Deadlines:
Jaarlijks gelden de standaard deadlines:
1 maart voor:
  • Strand 1: Europees gedenken
  • Strand 2: Democratische betrokkenheid en burgerparticipatie:
Maatregel Stedenbanden
Maatregel Netwerken tussen steden
Maatregel Projecten van maatschappelijke organisaties


1 september voor:
  • Strand 2: Democratische betrokkenheid en burgerparticipatie:
Maatregel Stedenbanden
Maatregel Netwerken tussen steden

 
Het EU programma Europe for Citizens (2014-2020) ondersteunt projecten waarin burgers uit verschillende Europese lidstaten samenwerken en op die manier bijdragen aan een steeds hechter Europa en een Europees burgerschap. Centraal staat het bevorderen van debat, reflectie en samenwerking op het gebied van herdenken, Europese integratie en geschiedenis.
 
Om dit te bereiken ondersteunt het programma projecten die Europese burgers meer inzicht verschaffen in EU beleidsprocessen en projecten die de mogelijkheden vergroten voor solidariteit, betrokkenheid en vrijwilligerswerk op Europees niveau.
Erfgoedprojecten die zich richten op Europese geschiedenis en een sterke focus hebben op publieksparticipatie komen in aanmerking voor financiering.
 
Het programma kent jaarlijkse prioriteitsthema’s, waar projecten extra aandacht aan moeten besteden. Voor strand 1. “Europees gedenken” zijn dit met name historische gebeurtenissen; voor strand 2. “Democratische betrokkenheid” zijn dit vooral actuele thema’s. De prioriteiten staan hier beschreven: http://ec.europa.eu/citizenship/europe-for-citizens-programme/

Voor wie?
Het programma staat open voor gemeenten, provincies en maatschappelijke organisaties, waaronder verenigingen en netwerken, vakbonden, denktanks, universiteiten, musea en andere culturele organisaties. Omdat het programma vooral samenwerkingsprojecten ondersteunt, dien je partners te hebben in één of meer deelnemende landen.

Aanvragen
Voor de periode 2014-2020 heeft het programma Europe for Citizens een budget van €185 miljoen. Dit programma heeft verschillende onderdelen, zogeheten Strands. Voor Europe for Citizens is een uitgebreide programmagids beschikbaar. Hierin vind je alle criteria waar aanvragen aan moeten voldoen en een overzicht van indientermijnen. Deze programmagids fungeert als permanente oproep voor de meeste acties. Alleen voor uitzonderlijke acties worden aparte oproepen uitgeschreven. Het programma wordt uitgevoerd door het Uitvoerend Agentschap voor Onderwijs, Audiovisuele Media en Cultuur (EACEA).

Europe for Citizens Point NL/DutchCulture
Vrijwel elk deelnemend land heeft een Europe for Citizens Point (ECP). Het ECP geeft organisaties advies en ondersteuning bij het maken van een subsidieaanvraag bij het programma Europe for Citizens. Het Nederlandse ECP zit bij DutchCulture.
 
Contact
Dhr. Robert Kieft
t   020 616 42 25
e  r.kieft@dutchculture.nl
_____________________________________________


Joint Programming Initiative on Cultural Heritage and Global Change

www.jpi-culturalheritage.eu/

Het Joint Programming Initiative on Cultural Heritage and Global Change (JPICH) is gericht op de bescherming en het behoud van het Europese culturele erfgoed. Het programma stimuleert samenwerking tussen onderzoeksgroepen uit de verschillende lidstaten, op het gebied van cultureel erfgoed. Een groot aantal Europese landen draagt bij aan dit programma.

Digitalisering als een uitdaging voor duurzaam behoud en uitwisseling van data
De digitalisering van cultureel erfgoed draagt bij aan het behoud van fragiele kunstvoorwerpen en monumenten. Om digitaal cultureel erfgoed toegankelijker, bruikbaarder, overdraagbaar en duurzaam te maken, is er binnen het JPI een onderzoeksgroep opgericht op het gebied van methoden, interoperabiliteit, terminologieën en duurzaam behoud.
 
In het voorgaande jaren heeft het JPICH verschillende grote projecten gefinancierd en in de toekomst zal de financiering op projectbasis doorgaan. In principe organiseert JPICH iedere twee jaar een call, de volgende call staat gepland voor 2017. Het JPI bundelt financiële middelen van de betrokken partners in gezamenlijke voorstellen voor onderzoeksprojecten op het gebied van onderzoek, behoud en ontwikkeling van materieel, immaterieel en digitaal cultureel erfgoed. 

Meer informatie
www.cultureelerfgoed.nl/dossiers/joint-programming-initiative

Zie ook: Cultureel erfgoed in Horizon 2020: kansen voor onderzoek en innovatie, J. Aarts, 2015. Een overzicht van Europese onderzoeksfinanciering voor cultureel erfgoed (pdf)
_____________________________________________


Terug naar de volledige Subsidiewijzer.


Laatst gewijzigd: 25-05-2016

2 plus 10 is:*
(anti-spam)

Reacties (0)

Er zijn nog geen reacties geplaatst.