Cookies op DEN.nl
den.nl maakt gebruik van cookies voor het anoniem meten van het website bezoek en het vergroten van het gebruiksgemak. Door op 'ga verder' te klikken, geef je toestemming voor het gebruik van deze cookies.

Particuliere fondsen

Enkele particuliere fondsen die erfgoedinstellingen kunnen benaderen met projectvoorstellen op het gebied van digitaal erfgoed. 

BankGiro Loterijhttp://www.bankgiroloterij.nl/Home.htm

 

Sinds: 1961
Beschikbaar budget: ruim 62,8 miljoen euro
Deadline: 1x per jaar: 1 oktober 2016

De BankGiro Loterij steunt organisaties die werken aan cultuur en behoud van cultureel erfgoed. De loterij werft fondsen voor haar partners en geeft bekendheid aan hun werk door het organiseren van een loterij.
 
Het toewijzingsbeleid van de BankGiro Loterij richt zich op het geven van een effectieve en verantwoorde bestemming aan de opbrengst voor culturele organisaties. De BankGiro Loterij financiert instellingen in de culturele en erfgoedsector. De beschikbare fondsen worden ieder jaar opnieuw bijeengebracht door de deelnemers aan de loterij; binnen de sector is de keuze gemaakt om musea en de restauratie van monumenten in Nederland te financieren. Van ieder verkocht lot is de helft bestemd voor cultuur. In 2015 is ruim €62,8 miljoen uitgekeerd aan 69 organisaties.

Subsidiemogelijkheden
Vaste beneficiënten
Met deze instellingen gaat de loterij een overeenkomst aan voor een periode van 5 jaar met een jaarlijkse bijdrage van de loterij.

Eenmalige schenkingen
Bij eenmalige schenkingen ligt de nadruk op monumentenzorg en grootscheepse verbouwingen en herinrichtingen binnen de culturele sector. Omdat de beschikbare fondsen ieder jaar opnieuw bijeen worden gebracht door de deelnemers aan de loterij, geldt als criterium dat de projecten (na afronding van de werkzaamheden) publiek toegankelijk en van blijvende aard moeten zijn.

Extra projecten
Bestaande vaste partners kunnen een aanvraag indienen voor financiering van bijzondere, innovatieve en communicatief sterke projecten. Hiervoor is de helft van de opbrengst van de extra (dertiende, veertiende en vijftiende) trekkingen, die naast de twaalf maandelijkse trekkingen worden georganiseerd, beschikbaar.

Contact
Benodigde informatie over het in aanmerkingen komen voor vast beneficiëntschap of een eenmalige schenking is te vinden via: http://www.bankgiroloterij.nl/Organisatie/Aanvragen.htm
_____________________________________________


Prins Bernhard Cultuurfondswww.cultuurfonds.nl
 

Donatiebudget: circa € 30 miljoen per jaar.
 
Het Prins Bernhard Cultuurfonds is een onafhankelijk, particulier fonds. Het bepaalt zelf hoe het de beschikbare gelden uitgeeft. Jaarlijks steunt het fonds 3.000 à 3.500 projecten. Het Cultuurfonds onderscheidt de volgende werkterreinen: In het algemeen geldt dat het Cultuurfonds alleen uitzonderlijke projecten voor zowel de aanvrager als het veld ondersteunt (en een beperkt aantal investeringen). Projecten dienen naar het oordeel van het fonds inhoudelijk bijzonder en kwalitatief waardevol te zijn en direct aan te sluiten bij de doelstelling. Bij de beoordeling is er extra aandacht voor projecten die zich richten op zelfwerkzaamheid, de deelname van amateurs of het bereiken van specifieke doelgroepen. Het Prins Bernhard Cultuurfonds steunt alleen rechtspersonen zonder winstoogmerk.

Richtlijnen voor digitalisering en inzet van ICT
Het Cultuurfonds heeft, bovenop de algemene richtlijnen, aparte richtlijnen voor specifieke projecten, zoals publicaties (inclusief audiovisuele producties en producties nieuwe media) en voor 'onderzoek, ontsluiting archieven, congressen en symposia', zoals: Onderzoek en ontsluiting
Wat onderzoek en ontsluiting betreft, kan het Cultuurfonds financiële ondersteuning overwegen voor: Beoordeling - Financieel
De (productie)kosten worden altijd afgezet tegen de inkomsten die worden verkregen. Met name kosten van producties op het gebied van nieuwe media zijn over het algemeen hoog zonder dat daar verhoudingsgewijs redelijke inkomsten tegenover staan. Het fonds zal ten aanzien van ontwikkel- en onderhoudskosten (in het bijzonder bij websites en dvd's) beoordelen in hoeverre deze kosten in verhouding staan tot de verwachte meerwaarde van het gebruik van het voorgestelde medium. Benadrukt wordt dat van een initiatiefnemer, zoals bij iedere aanvrager, een eigen bijdrage wordt verwacht.

Richtlijnenwijzer
Je kunt zelf globaal beoordelen of je project in aanmerking komt voor een bijdrage via: www.cultuurfonds.nl/richtlijnenwijzer.
_____________________________________________


Fonds Cultuur+Financieringwww.fondscultuurfinanciering.nl
 

Budget: Laagrentende leningen tot €40.000 per aanvraag. Hogere bedragen alleen mogelijk in cofinanciering met andere partijen.
Deadlines: Aanvragen kunnen het hele jaar door worden ingediend.

Fonds Cultuur+Financiering is een initiatief van de stichting Cultuur+Ondernemen. Het fonds helpt creatieven, kunstenaars en organisaties in de culturele en creatieve sector om dromen en ambities te verwezenlijken als financiële barrières die verwezenlijking in de weg staan. Het fonds verstrekt cultuurleningen op maat, tegen lage rentes. Ook geven ze garanties af op bancaire leningen tegen soepele voorwaarden, dit is mogelijk omdat het fonds geen winstoogmerk heeft. De doelstelling van het fonds is om individuen en organisaties in de culturele en creatieve sector te helpen. En uiteindelijk de sector in zijn geheel te helpen.
Een cultuurlening is bedoeld voor individuen en organisaties in de culturele en creatieve sector. De lening moet worden gebruikt voor professionele investeringen.

Sector helpen floreren
Subsidiestromen nemen af. Er is dus steeds minder geld beschikbaar voor de culturele en creatieve sector. De financieringsvorm lenen biedt nieuwe mogelijkheden. Want elke euro die Fonds Cultuur+Financiering uitleent, komt weer terug bij het fonds en kan zo nóg een keer worden uitgeleend. De financieringsvorm lenen draagt bij aan een duurzame versterking van de culturele en creatieve sector. Het Fonds Cultuur+Financiering werkt nauw samen met haar oprichter, Cultuur+Ondernemen. Met haar brede productaanbod stimuleert zij ondernemerschap in de cultuursector.

Contact
Voor meer informatie over de regeling en de procedure kan men terecht op de website en contact opnemen via onderstaande adressen.

Fonds Cultuur+Financiering
t        020 53 52 500
e        info@fondscultuurfinanciering.nl
w       www.fondscultuurfinanciering.nl
_____________________________________________


VSBfonds
www.vsbfonds.nl

VSBfonds ondersteunt initiatieven die bijdragen aan een samenleving waarin iedereen actief meedoet, zich betrokken voelt en de kans heeft persoonlijk en maatschappelijk te groeien. Het fonds is actief op drie gebieden: Mens & Maatschappij voor sociale initiatieven die meedoen als doel hebben, Kunst & Cultuur voor plannen waardoor meer mensen kunnen genieten van kunst en cultureel erfgoed en Beurzen voor studenten die in het buitenland verder willen studeren of onderzoek doen. Het fonds steunt projecten met geld, kennis, ervaring en een professioneel netwerk
 
VSBfonds vindt het belangrijk dat zoveel mogelijk mensen kennis maken met het culturele erfgoed van Nederland. Hun mening is dat cultuurhistorisch besef mensen helpt zich bewust te zijn van zichzelf en hun omgeving. Daarom vindt het fonds het belangrijk dat het culturele erfgoed bewaard blijft. Projecten die gericht zijn op het ontsluiten/toegankelijk maken van dit erfgoed komen in aanmerking voor ondersteuning.
 
Contact
www.vsbfonds.nl
t   030 230 33 03
info@vsbfonds.nl
_____________________________________________


Kleinere particuliere fondsen

GO Fonds

www.gofonds.nl

Stichting GO Fonds heeft als doelstelling het stimuleren en ondersteunen van initiatieven en projecten op het terrein van het (inter)nationale archief- en bibliotheekwezen en van de ontwikkeling van de informatiedienstverlening in de breedste zin van het woord. Stiching GO Fonds wil dit onder meer bereiken door het (mede)financieren van initiatieven en projecten op dit vakgebied.
Om in aanmerking te komen voor een bijdrage van het GO FONDS moet je project aan de volgende voorwaarden voldoen: Contact
e info@gofonds.nl
_____________________________________________

Hendrik Muller Fondswww.mullerfonds.nl


Opgericht door koopman, beoefenaar der wetenschap en diplomaat, dr. H.P.N. Muller (1859-1941). De Stichting stelt zich tot doel jonge, veelbelovende Nederlanders financieel te ondersteunen in hun studie (universitair niveau of vergelijkbare hogere opleiding).

Daarnaast subsidieert het Fonds diverse culturele doelen van landelijke betekenis: Overige culturele en maatschappelijke doeleinden
Het fonds geeft ook subsidies aan andere culturele en wetenschappelijke doeleinden. Te denken valt aan financiële ondersteuning aan musea om een aankoop te realiseren t.b.v. hun collecties. Bijdrage voor prijzen aan wetenschappers en Nederlands toptalent op het gebied van kunst en muziek. Het fonds geeft geen subsidie ter financiering van werkconferenties, symposia enz.

Contact
t   070 383 12 41
info@mullerfonds.nl 
_____________________________________________ 

Stichting Fonds voor de Geld- en Effectenhandel

www.sfge.nl/
 
De doelstelling van de Stichting Fonds voor de Geld- en Effectenhandel is: Het fonds is actief in het verlenen van geldelijke steun ten behoeve van studies, proefschriften en andere publicaties op het terrein van het bank- en effectenbedrijf, en geeft geldelijk ondersteuning aan culturele activiteiten. De bijdrage kan de vorm van een schenking, garantie of lening aannemen.

Contact
Aanvragen kunnen ingezonden worden naar Postbus 5045, 1410 AA te Naarden met vermelding van een emailadres waarop je het antwoord kunt ontvangen. Het bestuur beslist over aanvragen. Het bestuur vergadert eenmaal per kwartaal.

Stichting Fonds voor de Geld- en Effectenhandel
Postbus 5045
1410 AA NAARDEN
_____________________________________________

Terug naar de volledige Subsidiewijzer.


Laatst gewijzigd: 25-05-2016

4 plus 6 is:*
(anti-spam)

Reacties (0)

Er zijn nog geen reacties geplaatst.