Cookies op DEN.nl
den.nl maakt gebruik van cookies voor het anoniem meten van het website bezoek en het vergroten van het gebruiksgemak. Door op 'ga verder' te klikken, geef je toestemming voor het gebruik van deze cookies.

Provinciale en lokale subsidiemogelijkheden

Overzicht van provinciale en lokale subsidiemogelijkheden.

BNG Cultuurfonds


www.bng.nl

Sinds: 1964
Deadlines: Vier keer per jaar vindt een besluitvormingsronde plaats. Aanvragen moeten voor 1 februari, 1 mei, 1 augustus of 1 november ingestuurd zijn.
 
Het BNG Cultuurfonds heeft tot doel activiteiten te stimuleren op het gebied van kunst en cultuur, die financieel (mede) door gemeenten mogelijk worden gemaakt en die van betekenis zijn voor gemeenten en het gemeentelijk beleid. Bij de beoordeling wordt zowel rekening gehouden met een geografische spreiding als een verdeling over de diverse kunstdisciplines. Het BNG Cultuurfonds hecht sterk aan de band met de Nederlandse gemeenten. Dit betekent ook dat projecten of voorstellingen die door het land reizen (en dus meerdere gemeenten aandoen) eerder voor een subsidie in aanmerking komen.

Voorwaarden
Het BNG Cultuurfonds beperkt zich – mede gezien het beschikbare vermogen – in principe tot het financieel ondersteunen van culturele activiteiten die door minimaal twee Nederlandse gemeenten financieel worden ondersteund of een landelijke uitstraling hebben. Bovendien moeten de projecten een uniek, inhoudelijk bijzonder, nieuw, experimenteel of voor andere gemeenten voorbeeldstellend karakter hebben; en zodanig financieel zijn opgezet dat een bijdrage gerechtvaardigd is.

Overige opmerkingen
Het BNG Cultuurfonds draagt nadrukkelijk niet bij in kosten van projecten die gericht zijn op investeringen in materiële en/of personele kosten. Dus geen restauraties, bouwsubsidies, kosten van inrichting en exploitatie, vaste personeelskosten van instellingen etc. Bij de beoordeling wordt zowel rekening gehouden met een geografische spreiding als een verdeling over de diverse kunst- en cultuurdisciplines.

Contact
BNG Cultuurfonds
Postbus 30305
2500 GH Den Haag
t   070 375 05 23 
cultuurfonds@bngbank.nl
_____________________________________________


Bouwfonds Cultuurfondswww.bouwfondscultuurfonds.nl

Deadlines: Er zijn drie aanvraagrondes in 2016: 16 januari, 29 april en 17 september

Via het Bouwfonds Cultuurfonds worden kunst- en cultuurprojecten ondersteund die bijdragen aan de kwaliteit en de beleving van de openbare ruimte. Voor kunst- en cultuurprojecten die raakvlakken hebben met bouwen, de gebouwde omgeving, stedelijke ontwikkeling, gebiedsontwikkeling, kunst in de openbare ruimte en architectuur is het mogelijk om een subsidiebijdrage aan te vragen.

Meer informatie
Voor meer informatie en het aanvraagformulier kun je terecht op de website van het Bouwfonds Cultuurfonds:
www.bouwfondscultuurfonds.nl/subsidie-aanvragen

Contact
Linda van Dijk
t   088 – 712 2094
e  cultuurfonds@bouwfonds.nl

_____________________________________________
 


Fonds 1818 tot nut van het algemeen

Website Fonds1818
www.fonds1818.nl/actueel


Sinds: 1992
 
Fonds 1818 tot nut van het algemeen steunt en stimuleert verenigingen en stichtingen en burgerinitiatieven van informele groepen burgers en jongeren bij het uitvoeren van maatschappelijke projecten. Dit gebeurt met geld en met kennis. De projecten waarvoor Fonds 1818 donaties geeft, zijn heel divers. In grote lijnen zijn ze onder te verdelen in vier aandachtsgebieden: Zorg en Welzijn, Natuur en Milieu, Kunst en Cultuur, Educatie.

Regio Den Haag, Leiden en omliggende gemeenten
Fonds 1818 geeft alleen donaties ten behoeve van projecten die gericht zijn op de regio waarin het fonds gevestigd is (Den Haag, Delft, Zoetermeer, Leiden, Duin- en Bollenstreek en tussenliggende gemeenten).

Het aandachtsgebied Kunst en Cultuur
De projecten van Kunst en Cultuur dragen bij aan de ontplooiing en ontwikkeling van mensen. Zoals ieder aandachtsgebied is het aandachtsgebied Kunst en Cultuur verdeeld in verschillende categorieën. Eén van de categorieën is Erfgoed. Fonds 1818 steunt projecten van musea wanneer deze zich buiten de reguliere paden begeven. Dit kan een project zijn om een geheel nieuwe doelgroep te bereiken of een samenwerking met onvermoede partners. Andere projecten op het gebied van erfgoed zijn voor het fonds met name interessant wanneer een breed publiek kennis kan maken met het erfgoed. Samen met het Prins Bernhard Cultuurfonds en het Nationaal Restauratiefonds heeft Fonds 1818 het MonumentenFonds 1818 opgericht. Hieruit worden laagrentende leningen verstrekt voor aanpassingen die noodzakelijk zijn voor hergebruik van gemeentelijke monumenten en monumentale kerken in de regio. www.fonds1818.nl/monumentenfonds

Contact
www.fonds1818.nl/contact
t   070 375 49 57
info@fonds1818.nl
_____________________________________________


Kleinere lokale fondsen


Stichting Bevordering van Volkskrachtwww.volkskracht.nl


Sinds: 1933.
Deadlines: Het bestuur vergadert acht keer per jaar en geeft zo spoedig mogelijk na een vergadering schriftelijk bericht aan de aanvrager. Subsidieverzoeken moeten uiterlijk drie maanden vóór aanvang van een project zijn ingediend.
 
Rotterdam
De Stichting Bevordering van Volkskracht heeft het ten doel ’de bevordering van het geestelijke en lichamelijke welzijn van de bevolking van Rotterdam’. De stichting verstrekt financiële steun aan Rotterdamse instellingen op het gebied van volksontwikkeling en vormingswerk, sport en recreatie, gezondheidszorg, maatschappelijke dienstverlening, wetenschap, kunst en cultuur, kinderbescherming en kinderzorg, bouwkunde alsmede natuur en milieu.

Contact
t   010 224 03 23
secretariaat@volkskracht.nl
_____________________________________________


Stichting Elise Mathilde
www.elisemathilde.nl

 

Sinds: 1997.
Deadlines: Het bestuur van Stichting Elise Mathilde Fonds vergadert vijf keer per jaar. Inleverdata voor aanvragen staan vermeld op de website www.elisemathilde.nl.
 
Stichting Elise Mathilde Fonds is de belangrijkste van de organisaties die door nazaten van de echtelieden Van Beuningen - Brain zijn opgericht. Sinds 1941 is het vermogen van de stichting flink gegroeid zodat nu jaarlijks ruim € 500.000 aan goede doelen kan worden uitgekeerd.

De stichting heeft ten doel het financieel en materieel ondersteunen van organisaties in de geest van de stichtster van de stichting: Elise Mathilde van Beuningen. Zij tracht dit te bereiken door: Rotterdam of Utrecht
De stichting ondersteunt projecten van rechtspersonen die statutair gevestigd zijn in de regio Utrecht of Rotterdam, omdat de familie vooral daar werkzaam geweest is.

Quickscan
Voordat je een aanvraag via de website van de stichting kunt invoeren, moet je een zogenaamde ‘quickscan’ doorlopen. In deze quickscan beantwoord je een aantal vragen, waarmee je kunt vaststellen of je project binnen de criteria van Stichting Elise Mathilde Fonds valt.

Contact
t   0343 554 063
elisemathilde@teslincs.nl
_____________________________________________


K.F. Hein Fonds
www.kfhein.nl

 

Sinds: 1989.Vanuit de K.F. Hein Stichting is in 1989 het K.F. Hein Fonds ontstaan, specifiek voor giften aan statutair omschreven goede doelen. Het Fonds richt zich op het bevorderen van monumentenzorg, natuurbehoud, volksgezondheid, podiumkunsten, cultuur, volksontwikkeling en maatschappelijk werk.
Het K.F. Hein Fonds richt zich vooral op het behoud van cultuur en gaat daarbij het experiment van de hedendaagse kunst niet uit de weg. Integendeel. Zo treedt de kunstcommissie van het Fonds op als aankoper en opdrachtgever van kunst, onder meer om zo Utrechtse kunstenaars te steunen. Tevens wordt er iedere twee jaar een kunststipendium toegekend.

Aanvragen financiële steun
Het Fonds verstrekt giften en garanties aan stichtingen en verenigingen, en steunt initiatieven in de regio Utrecht, maar kan daarvan afwijken als er sprake is van projecten van nationaal belang. Organisaties kunnen eenmaal per jaar een aanvraag indienen.

Criteria
Het K.F. Hein Fonds kent weinig harde en formele criteria. Bij elke toekenning wordt een nieuwe afweging gemaakt. Het toekennen van giften is daarmee in feite maatwerk. Het is daarom soms ook moeilijk om van te voren aan te geven of een aanvraag kansrijk is. Er zijn immers vele factoren die een rol kunnen spelen.
Alvorens een aanvraag in te dienen is het verstandig om telefonisch of per email contact op te nemen, of om langs te komen op het inloopspreekuur om te overleggen hoe kansrijk de aanvraag is.

Contacts
t   030 232 21 14
hein@kfhein.nl
_____________________________________________


Overige provinciale subsidieregelingen

Vrijwel alle provincies hanteren een zogeheten digitaal loket, waarin je alle subsidiemogelijkheden kunt doorzoeken en alfabetisch of per thema kunt ordenen. In onderstaand overzicht vind je subsidies van de afzonderlijke provincies, die van belang kunnen zijn voor projecten op het gebied van digitalisering van cultureel erfgoed. Let wel: dit overzicht is zeker niet uitputtend! Een aantal relevante onderdelen is hieronder uitgelicht, maar er zijn vaak nog meer regelingen.

Drenthe

www.provincie.drenthe.nl/loket/subsidieloket
De subsidiemogelijkheden van de provincie Drenthe zijn te vinden via het subsidieloket op de website van de provincie. De subsidiemogelijkheden zijn ingedeeld naar thema. Onder het thema ‘Cultuur, sport en vrije tijd’ zijn subsidiemogelijkheden te vinden op het gebied van erfgoed en cultuur.

Flevoland

www.flevoland.nl/digitaal-loket/subsidieaanvragen/alle-subsidies-op-een-rij/
Via het kopje Cultureel Erfgoed kun je meer informatie vinden over de Cultuurnota 2013-2016 (pdf) en subsidies op het gebied van cultureel erfgoed.

Friesland

http://www.fryslan.nl/subsidies
De subsidiemogelijkheden van de provincie Friesland zijn te vinden via de pagina over subsidies op de website van de provincie.

Gelderland

www.gelderland.nl/subsidies
Bekijk de subsidiemogelijkheden van de provincie Gelderland via het digitaal loket. De subsidies die je bij de provincie kunt aanvragen zijn te vinden in een alfabetisch overzicht, de zogenaamde productenlijst.  

Groningen

www.provinciegroningen.nl/loket/subsidies
De subsidiemogelijkheden van de provincie Groningen zijn te vinden via het loket op de website van de provincie. Waaronder de subsidies op het gebied van cultuur.

Limburg

www.limburg.nl/e_Loket/Subsidies
De actuele subsidiemogelijkheden van de provincie Limburg raadpleeg je via het 'e-loket subsidies'. Onder het thema Cultuur en Sport vind je de meest relevante mogelijkheden.

Noord-Brabant

www.brabant.nl/loket/subsidies.aspx
De subsidiemogelijkheden van de provincie Noord-Brabant zijn te vinden via het online loket. De meest relevante subsidies zijn te vinden onder het kopje Kunst en Cultuur.

Noord-Holland

www.noord-holland.nl/web/Digitaal-loket/Subsidies.htm
Ook bij de provincie Noord-Holland vind je de subsidiemogelijkheden via het digitaal loket. Bij de actuele subsidieregelingen vind je de mogelijkheden voor cultuur, vrije tijd en media.

Overijssel

www.overijssel.nl/loket/subsidies
De subsidiemogelijkheden van de provincie Overijssel zijn te vinden via het loket op de website van de provincie. Let op; voor een aantal regelingen is de indientermijn al verstreken of is het subsidieplafond reeds bereikt. 

Utrecht

www.provincie-utrecht.nl/loket/subsidies
Ga naar het loket op de website van de provincie Utrecht om de subsidiemogelijkheden van de provincie te bekijken.

Zeeland

www.zeeland.nl/subsidie-aanvragen 
De subsidiemogelijkheden van de provincie Zeeland zijn te vinden via het subsidieloket.

Zuid-Holland

http://www.zuid-holland.nl/loket/subsidies/
Ga naar het loket op de website van de provincie, de verschillende regelingen zijn alfabetisch geordend.
____________________________________________

Terug naar de volledige Subsidiewijzer.


Laatst gewijzigd: 23-05-2016

7 plus 6 is:*
(anti-spam)

Reacties (0)

Er zijn nog geen reacties geplaatst.