Cookies op DEN.nl
den.nl maakt gebruik van cookies voor het anoniem meten van het website bezoek en het vergroten van het gebruiksgemak. Door op 'ga verder' te klikken, geef je toestemming voor het gebruik van deze cookies.

Provinciale en lokale subsidiemogelijkheden

Overzicht van provinciale en lokale subsidiemogelijkheden.

Provincie Groningen

Logo Provincie Groningen

www.provinciegroningen.nl/loket/subsidies/cultuur/


Cultuurperiode 2017-2020

Cultuur is van belang voor onze economie, de creatieve industrie, het toerisme en de kwaliteit van onze woonomgeving. Minstens even belangrijk is dat cultuur mensen met elkaar verbindt. Cultuur is medebepalend voor onze kwaliteit van leven.
Naast structurele subsidies aan instellingen stellen wij ook subsidies beschikbaar voor projecten en activiteiten.

Voor de periode 2017 - 2020 zijn er acht subsidieregelingen. Onder meer bedoeld voor amateurkunst- en erfgoedprojecten, investeringen in panden met een culturele functie en de stimulering van onderzoeksjournalistiek.

Hieronder het overzicht van alle regelingen:
Voor alle specifieke voorwaarden en informatie per regeling kunt u terecht op de website van de Provincie Groningen.

Contact
Kijk voor de precieze contactinformatie bij de betreffende regeling op de website van de provincie Groningen.
_____________________________________________
 


BNG Cultuurfonds


www.bngbank.nl

Sinds: 1964
Deadlines: Het bestuur komt eens per kwartaal bijeen: medio maart, juni, september en december.
 
Beoordelingscriteria
Aanvragen voor projecten worden beoordeeld aan de hand van drie hoofdcriteria. 

Regionale zichtbaarheid en betrokkenheid  Kwaliteit Onderscheidend/vernieuwend karakter Randvoorwaarden Contact
BNG Cultuurfonds
Postbus 30305
2500 GH Den Haag
t   070 375 05 23 
cultuurfonds@bngbank.nl
_____________________________________________


Elisabeth Strouven Fonds

Logo Elisabeth Strouven

www.elisabethstrouvenfonds.nl

Sinds: 1963
Deadlines: Aanvragen kunnen het hele jaar worden ingediend. Houd rekening met een reactietijd van 4 tot 6 weken. 

Het Elisabeth Strouven Fonds verleent hulp en levert een bijdrage aan het welzijn en de ontwikkeling van burgers en samenleving in Maastricht en omstreken. Wij realiseren onze missie door financieel bij te dragen aan projecten van organisaties en instellingen die actief zijn in de sociaal-maatschappelijke en culturele sector en in natuurbehoud en -ontwikkeling.

Voor wie? Binnen deze aandachtsgebieden staat het fonds open voor projecten van uiteenlopende omvang. Ook kleinschalige initiatieven zijn welkom. Via de toekenning van bijdragen probeert het fonds zo goed mogelijk aan wensen en behoeftes uit de samenleving tegemoet te komen. Dit gebeurt op een eenvoudige en laagdrempelige manier, en zonder al te veel bureaucratische belemmeringen. 

Om snel te weten of een project in aanmerking kan komen voor financiering vul je de QuickScan in op de website. Je krijgt dan meteen te zien of je het project kunt indienen voor een mogelijke bijdrage.

Een aanvraag kan uitsluitend worden ingediend door het elektronische aanvraagformulier op de website in te vullen.

Contact
Linda van Dijk
t   043 763 08 99
e  info@elisabethstrouven.nl
_____________________________________________
 


Fonds 1818 tot nut van het algemeen

Website Fonds1818
www.fonds1818.nl


Sinds: 1992
 
Fonds 1818 tot nut van het algemeen steunt en stimuleert verenigingen en stichtingen en burgerinitiatieven van informele groepen burgers en jongeren bij het uitvoeren van maatschappelijke projecten. Dit gebeurt met geld en met kennis. De projecten waarvoor Fonds 1818 donaties geeft, zijn heel divers. In grote lijnen zijn ze onder te verdelen in vier aandachtsgebieden: Zorg en Welzijn, Natuur en Milieu, Kunst en Cultuur, Educatie.

Regio Den Haag, Leiden en omliggende gemeenten
Fonds 1818 geeft alleen donaties ten behoeve van projecten die gericht zijn op de regio waarin het fonds gevestigd is (Den Haag, Delft, Zoetermeer, Leiden, Duin- en Bollenstreek en tussenliggende gemeenten).

Het aandachtsgebied Kunst en Cultuur
De projecten van Kunst en Cultuur dragen bij aan de ontplooiing en ontwikkeling van mensen. Zoals ieder aandachtsgebied is het aandachtsgebied Kunst en Cultuur verdeeld in verschillende categorieën. Eén van de categorieën is Erfgoed. Fonds 1818 steunt projecten van musea wanneer deze zich buiten de reguliere paden begeven. Dit kan een project zijn om een geheel nieuwe doelgroep te bereiken of een samenwerking met onvermoede partners. Andere projecten op het gebied van erfgoed zijn voor het fonds met name interessant wanneer een breed publiek kennis kan maken met het erfgoed. Samen met het Prins Bernhard Cultuurfonds en het Nationaal Restauratiefonds heeft Fonds 1818 het MonumentenFonds 1818 opgericht. Hieruit worden laagrentende leningen verstrekt voor aanpassingen die noodzakelijk zijn voor hergebruik van gemeentelijke monumenten en monumentale kerken in de regio. www.fonds1818.nl/monumentenfonds

Contact
www.fonds1818.nl/contact
t   070 375 49 57
info@fonds1818.nl
_____________________________________________


Stichting Bevordering van Volkskrachtwww.volkskracht.nl


Sinds: 1933.
Deadlines: Het bestuur vergadert acht keer per jaar en geeft zo spoedig mogelijk na een vergadering schriftelijk bericht aan de aanvrager. Subsidieverzoeken moeten uiterlijk drie maanden vóór aanvang van een project zijn ingediend.
 
Rotterdam
De Stichting Bevordering van Volkskracht heeft het ten doel ’de bevordering van het geestelijke en lichamelijke welzijn van de bevolking van Rotterdam’. De stichting verstrekt financiële steun aan Rotterdamse instellingen op het gebied van volksontwikkeling en vormingswerk, sport en recreatie, gezondheidszorg, maatschappelijke dienstverlening, wetenschap, kunst en cultuur, kinderbescherming en kinderzorg, bouwkunde alsmede natuur en milieu.

Contact
t   010 224 03 23
secretariaat@volkskracht.nl
_____________________________________________


Stichting Elise Mathilde
www.elisemathilde.nl

 

Sinds: 1997.
Deadlines: Het bestuur van Stichting Elise Mathilde Fonds vergadert vijf keer per jaar. Inleverdata voor aanvragen staan vermeld op de website
 
Stichting Elise Mathilde Fonds is de belangrijkste van de organisaties die door nazaten van de echtelieden Van Beuningen - Brain zijn opgericht. Sinds 1941 is het vermogen van de stichting flink gegroeid zodat nu jaarlijks ruim € 500.000 aan goede doelen kan worden uitgekeerd.

De stichting heeft ten doel het financieel en materieel ondersteunen van organisaties in de geest van de stichtster van de stichting: Elise Mathilde van Beuningen. Zij tracht dit te bereiken door: Rotterdam of Utrecht
De stichting ondersteunt projecten van rechtspersonen die statutair gevestigd zijn in de regio Utrecht of Rotterdam, omdat de familie vooral daar werkzaam geweest is.

Quickscan
Voordat je een aanvraag via de website van de stichting kunt invoeren, moet je een QuickScan doorlopen. In deze QuickScan beantwoord je een aantal vragen, waarmee je kunt vaststellen of je project binnen de criteria van Stichting Elise Mathilde Fonds valt.

Contact
t   0343 554 063
elisemathilde@teslincs.nl
_____________________________________________


K.F. Hein Fonds


Logo KF Hein Fonds

www.kfhein.nl

 

Sinds: 1989.


Het K.F. Hein Fonds is een commissie van de K.F. Hein Stichting. Het Fonds richt zich op het bevorderen van monumentenzorg, natuurbehoud, volksgezondheid, podiumkunsten, cultuur, volksontwikkeling en maatschappelijk werk in de provincie Utrecht. 

Aanvragen financiële steun
Het K.F. Hein Fonds verstrekt giften en garanties aan stichtingen en verenigingen voor activiteiten in de provincie Utrecht. Incidenteel worden, bij hoge uitzondering, projecten van nationaal belang ondersteund. Per jaar wordt slechts één aanvraag per organisatie gehonoreerd.

Criteria
Het K.F. Hein Fonds maakt bij elke toekenning een afweging waarbij inhoudelijke en financiële factoren een rol spelen en het Utrechtse karakter van de aanvraag. Projecten van Utrechtse organisaties, met een groot publieksbereik en liefst met veel vrijwilligers en relatief geringe kosten voor overhead, personeel e.d. hebben de voorkeur. Op de website wordt meer informatie gegeven.
Voordat een aanvraag wordt ingediend, is het verstandig om telefonisch of per e-mail contact op te nemen of langs te komen op het inloopspreekuur om te overleggen hoe kansrijk de aanvraag is. 


Contacts
t   030 232 21 14
hein@kfhein.nl
_____________________________________________


Overige provinciale subsidieregelingen

Vrijwel alle provincies hanteren een zogeheten digitaal loket, waarin je alle subsidiemogelijkheden kunt doorzoeken en alfabetisch of per thema kunt ordenen. In onderstaand overzicht vind je subsidies van de afzonderlijke provincies, die van belang kunnen zijn voor projecten op het gebied van digitalisering van cultureel erfgoed. Let wel: dit overzicht is zeker niet uitputtend! Een aantal relevante onderdelen is hieronder uitgelicht, maar er zijn vaak nog meer regelingen.

Drenthe

www.provincie.drenthe.nl/loket/subsidieloket
De subsidiemogelijkheden van de provincie Drenthe zijn te vinden via het subsidieloket op de website van de provincie. De subsidiemogelijkheden zijn ingedeeld naar thema. Onder het thema ‘Cultuur, sport en vrije tijd’ zijn subsidiemogelijkheden te vinden op het gebied van erfgoed en cultuur.

Flevoland

www.flevoland.nl/digitaal-loket/subsidieaanvragen/alle-subsidies-op-een-rij/
Via het kopje Cultuureducatie kun je meer informatie vinden over subsidies op het gebied van cultureel erfgoed.

Friesland

http://www.fryslan.nl/subsidies
De subsidiemogelijkheden van de provincie Friesland zijn te vinden via de pagina over subsidies op de website van de provincie.

Gelderland

www.gelderland.nl/subsidies
Bekijk de subsidiemogelijkheden van de provincie Gelderland via het digitaal loket. De subsidies die je bij de provincie kunt aanvragen zijn te vinden in een alfabetisch overzicht, de zogenaamde productenlijst.  

Groningen

www.provinciegroningen.nl/loket/subsidies
De subsidiemogelijkheden van de provincie Groningen zijn te vinden via het loket op de website van de provincie. Waaronder de subsidies op het gebied van cultuur.

Limburg

www.limburg.nl/e_Loket/Subsidies
De actuele subsidiemogelijkheden van de provincie Limburg raadpleeg je via het 'e-loket subsidies'. Onder het thema Cultuur en Sport vind je de meest relevante mogelijkheden.

Noord-Brabant

www.brabant.nl/loket/subsidies.aspx
De subsidiemogelijkheden van de provincie Noord-Brabant zijn te vinden via het online loket. De meest relevante subsidies zijn te vinden onder het kopje Kunst en Cultuur.

Noord-Holland

www.noord-holland.nl/web/Digitaal-loket/Subsidies.htm
Ook bij de provincie Noord-Holland vind je de subsidiemogelijkheden via het digitaal loket. Bij de actuele subsidieregelingen vind je de mogelijkheden voor cultuur, vrije tijd en media.

Overijssel

www.overijssel.nl/loket/subsidies
De subsidiemogelijkheden van de provincie Overijssel zijn te vinden via het loket op de website van de provincie. Let op; voor een aantal regelingen is de indientermijn al verstreken of is het subsidieplafond reeds bereikt. 

Utrecht

www.provincie-utrecht.nl/loket/subsidies
Ga naar het loket op de website van de provincie Utrecht om de subsidiemogelijkheden van de provincie te bekijken.

Zeeland

www.zeeland.nl/subsidie-aanvragen 
De subsidiemogelijkheden van de provincie Zeeland zijn te vinden via het subsidieloket.

Zuid-Holland

http://www.zuid-holland.nl/loket/subsidies/
Ga naar het loket op de website van de provincie, de verschillende regelingen zijn alfabetisch geordend.
____________________________________________

Terug naar de volledige Subsidiewijzer.


Laatst gewijzigd: 15-05-2017

9 plus 8 is:*
(anti-spam)

Reacties (0)

Er zijn nog geen reacties geplaatst.