Cookies op DEN.nl
den.nl maakt gebruik van cookies voor het anoniem meten van het website bezoek en het vergroten van het gebruiksgemak. Door op 'ga verder' te klikken, geef je toestemming voor het gebruik van deze cookies.

Landelijke subsidieregelingen van / ondersteund door de overheid

Overzicht van landelijke subsidieregelingen die door de overheid worden uitgevoerd of ondersteund.

Mondriaan Fondswww.mondriaanfonds.nl

Sinds: 2011
Budget: Het fonds heeft jaarlijks zo'n €26 miljoen te besteden.

Het Mondriaan Fonds is het publieke stimuleringsfonds voor beeldende kunst en cultureel erfgoed. Het bevordert bijzondere en vernieuwende projecten en activiteiten van beeldend kunstenaars, bemiddelaars en instellingen die van belang zijn voor de beeldende kunst en cultureel erfgoed in Nederland. Alle financiële bijdragen die het Mondriaan Fonds verstrekt, hebben tot doel het stimuleren van de productie en de presentatie van relevante beeldende kunst en cultureel erfgoed uit Nederland in binnen- en buitenland op die plekken waar de markt dit (nog) niet doet.

Cultureel erfgoed
Musea en andere instellingen voor hedendaagse kunst en voor cultureel erfgoed kunnen bij het Mondriaan Fonds terecht voor projectinvesteringen, opdrachten, programmering en bijdragen aan collecties. Aanvragen voor projecten en andere activiteiten die de belangstelling voor en de zichtbaarheid van erfgoed vergroten, zijn welkom. 

Doelgroepen en doelgebieden
Het Mondriaan Fonds biedt een scala aan bijdragemogelijkheden voor beeldend kunstenaars, bemiddelaars (curatoren en critici), musea en andere erfgoedinstellingen, presentatie-instellingen, publieke en private opdrachtgevers, galeries en archieven. 

Bijdragen en deadlines
Er zijn diverse bijdragen die dit doel ondersteunen. Veel van deze bijdragen kunnen gezamenlijk worden aangevraagd door instellingen, beeldend kunstenaars en/of bemiddelaars, in sommige gevallen ook met andere partijen zoals opdrachtgevers.
Zie www.mondriaanfonds.nl voor een volledig overzicht van mogelijkheden, voorwaarden en deadlines.

Contact
t   020 523 15 23
e  info@mondriaanfonds.nl
_____________________________________________


Metamorfoze


www.metamorfoze.nl
 

Sinds: 1997

Metamorfoze is het nationale programma voor het behoud van het papieren erfgoed. Het zet zich in voor massaconservering van Nederlands papieren erfgoed en financiert hiervoor conserveringsprojecten voor archieven en collecties van archiefinstellingen, bibliotheken en andere erfgoedinstellingen. De financiering komt van het Ministerie van OCW en het bureau is ondergebracht bij de Koninklijke Bibliotheek (KB).

Aanpak
De aanpak van Metamorfoze is tweeledig. Er wordt een digitale kopie van het papieren origineel gemaakt. Deze kopie voldoet aan zeer hoge kwaliteitseisen, zodat alle informatie van het origineel digitaal is vastgelegd. Het digitale masterbestand wordt duurzaam opgeslagen en een afgeleide dient voor het online beschikbaar stellen. De papieren originelen worden bewaard in een geklimatiseerd magazijn of depot.

Programma
Het programma kent drie trajecten: Archieven en Collecties (AC), Boeken, Kranten, Tijdschriften (BKT) en Onderzoek. 

Het AC-traject is voor het conserveren en digitaliseren van archieven en 
collecties; uniek materiaal van nationaal belang uit de periode tot 1950, dat onderhevig is aan verval.

Het BKT-traject richt zich op de conservering van boeken, kranten en tijdschriften; drukwerk in Nederland geproduceerd of Nederlandstalig uit de periode 1840-1960, dat zich bevindt in de collectie van instellingen met een bewaarfunctie.

Het traject Onderzoek is voor onderzoek naar papierconservering.
Instellingen kunnen een projectaanvraag indienen bij Bureau Metamorfoze. Meer informatie over de mogelijkheden en voorwaarden is te vinden op: www.metamorfoze.nl/aanvragen/mogelijkheden 

Contact
Meer informatie is te krijgen via het algemene emailadres: metamorfoze@kb.nl, of neem direct contact op met een van de coördinatoren. Contactinformatie is te vinden via: www.metamorfoze.nl/organisatie/medewerkers.html.
_____________________________________________


NWO: Vrije Competitie Geesteswetenschappen (voorheen Investeringen Middelgroot)www.nwo.nl/gw/vrijecompetitie

 

Budget: Minimaal € 500.000 en maximaal € 750.000 per programma-aanvraag.
Deadlines: Vooraanmeldingen: 5 april 2016; uitgewerkte aanvragen: 6 september 2016.
Per kalenderjaar mag een (hoofd- en/of mede)aanvrager één voorstel indienen.
(De deadline voor de vooraanmelding is inmiddels verstreken. Voor informatie over een eventuele nieuwe subsidieronde, zie de website van NWO).
 
De Vrije Competitie richt zich op onderzoeksprogramma's met een overwegend geesteswetenschappelijke component. De aanvraag moet dus als primair geesteswetenschappelijk worden aangemerkt.

De Vrije Competitie Geesteswetenschappen is bedoeld voor vrij onderzoek dat niet binnen thematische programma's valt. De projecten moeten bestaan uit minimaal twee door NWO te financieren deelprojecten die antwoorden zoeken op één centrale probleemstelling. Het eindproduct van het project (bijvoorbeeld een boek, een congres of een serie artikelen) moet aantoonbare meerwaarde bieden ten opzichte van de deelprojecten.
Het is voor onderzoekers niet meer mogelijk om bij NWO Geesteswetenschappen losstaande aanvragen voor Startsubsidies of Middelgrote Investeringen in te dienen. Dergelijke aanvragen moeten onderdeel uitmaken van een onderzoeksprogramma waarvoor binnen de Vrije Competitie Geesteswetenschappen een aanvraag wordt ingediend. Hiermee wil NWO Geesteswetenschappen de relatie tussen onderzoek en infrastructuur versterken.

Het is voor onderzoekers niet meer mogelijk om bij NWO Geesteswetenschappen losstaande aanvragen voor Startsubsidies of Middelgrote Investeringen in te dienen. Dergelijke aanvragen moeten onderdeel uitmaken van een onderzoeksprogramma waarvoor binnen de Vrije Competitie Geesteswetenschappen een aanvraag wordt ingediend. Hiermee wil NWO Geesteswetenschappen de relatie tussen onderzoek en infrastructuur versterken. 

Jaarlijks vindt er voor de Vrije Competitie Geesteswetenschappen één beoordelingsronde plaats; daarbinnen is vooraanmelden verplicht. 

Meer informatie
Meer informatie en details vind je op de website van NWO: www.nwo.nl/gw/vrijecompetitie.
Hier vind je ook de nieuwe 'call for proposals' voor de Vrije Competitie.
 
Contact
Dhr. R.C. de Jong MA
t   070 344 06 91
e  r.dejong@nwo.nl
_____________________________________________


NWO: Creatieve Industrie - Kennis Innovatie Mappingwww.nwo.nl/creatieve-industrie-kiem 

Budget: Voor de call is in totaal 1 miljoen euro beschikbaar.
Deadlines: Call loopt tot 30 november 2017. Aanvragen kunnen doorlopend ingediend worden.

Het programma Creatieve industrie - KIEM financiert en stimuleert samenwerkingsverbanden tussen kennisinstellingen en bedrijven op het terrein van de Creatieve industrie. Ervaren onderzoekers kunnen namens een consortium financiering aanvragen voor dit instrument. Lectoren kunnen als mede-aanvrager optreden. Voor lectoren is er ook een specifieke regeling via NRPO SIA beschikbaar (waar gepromoveerde onderzoekers als mede-aanvrager kunnen optreden).

KIEM heeft als doel om het opzetten van samenwerkingsverbanden tussen kennisinstellingen en private partijen, waaronder het midden- en klein bedrijf (MKB), te stimuleren. Met behulp van een KIEM-financiering kunnen consortia (bestaande uit minimaal één onderzoeker van een kennisinstelling en minimaal één private partner) een langduriger samenwerkings-verband opzetten. Ook is het via KIEM mogelijk om een kennisvraag van een private partij nader uit te werken. Een belangrijke voorwaarde van KIEM is dat een projectvoorstel past binnen de Kennis- en Innovatie agenda 2016-2019 CLICKNL.

Voor wie
De financiering kan worden aangevraagd door een ervaren gepromoveerde onderzoeker met een aanstelling bij een Nederlandse universiteit of een door NWO erkend onderzoeksinstituut. Samenwerking tussen tenminste één onderzoeker en tenminste één private partij is een voorwaarde voor financiering binnen KIEM. De private partner draagt tenminste 20% matching bij, waarvan minimaal 10% in cash. De matching kan door meerdere private partijen samen geleverd worden. Ook publieke instellingen met een ANBI-status kunnen de gevraagde matching leveren. NWO vergoedt per projectvoorstel tot een maximum van € 15.000 euro van de totale begroting.

De KIEM-financiering is bedoeld voor:
Contact
Mevr. L. Frijhoff
t    070 3440534
e   l.frijhoff@nwo.nl 
 _____________________________________________


Mediafonds


 
www.mediafonds.nl
 

Beschikbaar budget 2016: €15.500.000,- verdeeld over verschillende soorten projecten.
Deadline: 1 juli 2016 is de laatste dag waarop subsidieaanvragen kunnen worden ingediend. Aanvragen dienen daaraan voorafgaand uiterlijk op 23 juni per e-mail te worden aangemeld.

Let op: in verband met een aangekondigde wettelijke beëindiging van de financiering van het Mediafonds per 1 januari 2017 verleent het Mediafonds geen subsidie meer voor projecten die niet in 2016 kunnen worden opgeleverd.

Het Mediafonds stimuleert cultureel media-aanbod via radio, televisie en internet. Het verstrekt productiesubsidies en maakt de ontwikkeling mogelijk van veelbelovende programmaconcepten. Daarnaast draagt het fonds bij aan kwaliteitsverbetering en talentontwikkeling, onder meer door het uitreiken van prijzen, het organiseren van masterclasses en conferenties, het uitgeven van publicaties en het evalueren van programma’s waaraan subsidie is verstrekt.

Doelstelling
De doelstelling van het Mediafonds is de ontwikkeling en productie te bevorderen van culturele dramaproducties, documentaires, kinderprogramma’s en e-cultuurprojecten van de publieke landelijke en regionale omroep.

Criteria voor aanvragen
Het Mediafonds verstrekt subsidie voor de productie en/of de ontwikkeling van radio- en televisieprogramma’s en programmamateriaal (e-cultuur) ten behoeve van de landelijke en regionale publieke omroepen. Het gaat om culturele producties die bijzonder zijn, van hoogwaardig artistiek gehalte en van Nederlandse origine. Voor de regio geldt daarenboven dat er een zeker regionaal belang is.

Productiesubsidie kan alleen worden aangevraagd door de landelijke en regionale publieke omroep. Ontwikkelingssubsidie kan ook worden aangevraagd door derden, mits een landelijke of regionale publieke omroeporganisatie het verzoek in een schriftelijke verklaring steunt. Er wordt geen subsidie verstrekt voor projecten waarvan de te subsidiëren activiteiten al een aanvang hebben genomen.

Om in aanmerking te komen voor subsidie dient de aanvrager een eigen bijdrage te leveren. De hoogte daarvan en de maximale bijdrage van het fonds zijn afhankelijk van het soort aanvraag, informatie hierover is te vinden op de website www.mediafonds.nl

Contact
Mediafonds
t   020 623 39 01
e  info@mediafonds.nl
_____________________________________________


Stimuleringsfonds Creatieve Industriewww.stimuleringsfonds.nl 
 

Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie is een cultuurfonds voor architectuur, vormgeving, e-cultuur en alle mogelijke crossovers met diverse ontwerpdisciplines.
Het fonds ondersteunt ontwerpers en makers met (inter)nationale projecten, culturele instellingen met eenjarige en meerjarige programma's en talenten in de creatieve industrie. Kerntaak is het stimuleren van cultuur. Een belangrijk thema is het verbeteren van de keten tussen ontwerpers/makers en opdrachtgevers/producenten. Met programma's, evenementen, publicaties en kennisbundeling legt het fonds bovendien zelf actief verbindingen tussen cultuur, ondernemerschap en maatschappelijk engagement.

Deelregeling E-cultuur

Budget: € 1.500.000 per jaar / projectsubsidies
Deadlines 2016: 11 mei, 10 augustus en 5 oktober. 

www.stimuleringsfonds.nl/nl/subsidies/deelregeling_e_cultuur/ 

Eén van de subsidiemogelijkheden van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie is de Deelregeling E-cultuur. Binnen deze regeling kan ondersteuning worden aangevraagd voor culturele/artistieke/creatieve projecten die zich begeven binnen het domein van ontwerp, technologie, innovatie en maatschappij. Het domein van de e-cultuur is bij uitstek interdisciplinair: crossovers tussen architectuur, vormgeving, kunst, wetenschap, muziek, games en andere terreinen behoren tot de mogelijkheden.
De Deelregeling E-cultuur is in de eerste plaats bedoeld voor makers, maar staat ook open voor medialabs en andere organisaties die op projectbasis werken. Het Stimuleringsfonds accepteert aanvragen voor uiteenlopende projectvormen. Er is ruimte voor realisatie, reflectie en onderzoek, maar ook voor prototyping, publieksprogramma’s en samenwerkingen. De regeling voorziet tevens in een startsubsidie waarmee makers in staat worden gesteld om de mogelijkheden van een project te onderzoeken.

Het jaarlijkse budget wordt evenredig over de aanvraagrondes verdeeld en beschikbaar gesteld.


Deelregeling Gamefonds

Sinds: 2008.
Beschikbaar budget 2016: € 300.000.
Deadlines: In 2016 vinden vier aanvraagrondes plaats voor deze deelregeling:
9 februari, 10 mei, 23 augustus en 18 oktober.
 
www.gamefonds.nl

Het Gamefonds is een initiatief van het Mediafonds en het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie en heeft als doel een kwaliteitsimpuls aan de ontwikkeling van artistieke games te geven. Een aanvraag kan door ontwerpers, vormgevers, animatoren, game-ontwikkelaars en (culturele) instellingen worden gedaan. Projecten die zich bezig houden met de ontwikkeling en/of productie van, en/of onderzoek naar artistieke games met een innovatieve gameplay komen in aanmerking voor ondersteuning.

Aanvragen voor een projectsubsidie via de Deelregeling Gamefonds worden beoordeeld door een commissie die bestaat uit deskundigen op het terrein van de ontwikkeling en productie van games, van vormgeving en de e-cultuur.

Het fonds bestaat sinds 2008 en was oorspronkelijk een initiatief van het Fonds voor Beeldende Kunsten, Vormgeving en Bouwkunst (BKVB) en het Mediafonds. Sinds 1 januari 2012 is de regeling overgeheveld naar het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie. 

Voorwaarden
Een gamesubsidie kan uitsluitend worden toegekend voor de ontwikkeling en productie van games waarvoor de inhoudelijke eindverantwoordelijkheid berust bij kunstenaars, vormgevers of animatoren die zijn geïntegreerd in de Nederlandse cultuur en gameontwikkelaars of (culturele) instellingen die in Nederland zijn gevestigd. Er dient daarnaast sprake te zijn van een redelijke cofinanciering ten opzichte van de opzet van het project. Het is niet nodig om zelf een financiële bijdrage te leveren, maar een financiële bijdrage van een partij naast het Gamefonds is een vereiste. Het Gamefonds verlangt een redelijke eigen bijdrage ten opzichte van de hele begroting. Per aanvraag zal bekeken worden wat een realistische eigen bijdrage is. Er is geen maximum bijdrage vastgelegd, maar de te verlenen subsidie zal in redelijke verhouding moeten staan tot het totaalbedrag dat het Gamefonds te besteden heeft en de overige aanvragen die het Gamefonds wil honoreren. Aanvragen kunnen worden ingediend bij het Stimuleringsfonds via het online aanvraagformulier.

Contact
Voor meer informatie over de beide deelregelingen en voor vragen over de procedure en vergaderdata kun je contact opnemen met de secretaris van de commissie:

Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
Joris van Ballegooijen
t   010 436 16 00
e  joris.vanballegooijen@stimuleringsfonds.nl
_____________________________________________


Filmfondswww.filmfonds.nl
 

Sinds: 1993
Budget: In 2016 bedraagt het budget voor activiteiten van het Fonds 50,33 miljoen euro (afgerond).
Deadlines: www.filmfonds.nl/nl/page/2546/indiendata

Het Nederlands Filmfonds is een van de cultuurfondsen die de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft ingesteld. De cultuurfondsen zorgen met hun subsidies voor dynamiek en vernieuwing in de cultuursector.

De missie van het fonds is het stimuleren van een divers en kwalitatief hoogstaand filmaanbod en het bevorderen van een voor de filmkunst ontvankelijk (productie)klimaat in Nederland.

Het fonds verleent financiële steun aan de ontwikkeling, realisering en distributie van speelfilms, documentaires, animatiefilms, filmisch experiment en korte films en aan filmactiviteiten als festivals, filmbijeenkomsten, training, publicaties en onderzoek.

Daarnaast is het Filmfonds verantwoordelijk voor de Netherlands Film Commission, het servicepunt voor buitenlandse producenten die in Nederland (delen van) hun productie willen uitvoeren.

Subsidie aanvragen
Een subsidie kan worden aangevraagd voor verschillende stadia van filmproducties, voor filmactiviteiten en distributie:
www.filmfonds.nl/nl/page/2533/subsidie-aanvragen

Contact
Nederlands Filmfonds
t   020 570 76 76
info@filmfonds.nl
w  www.filmfonds.nl en www.filmcommission.nl
_____________________________________________


Subsidieregels Innovatiegelden 2016www.kb.nl

Budget: voor 2016 is €100.000,- beschikbaar gesteld voor innovatieve projecten binnen het openbare bibliotheeknetwerk.
Deadline: 31 mei 2016

Het Algemeen Bestuurscollege van de KB heeft in april 2016 de Tijdelijke Subsidieregels Innovatiegelden 2016 vastgesteld. Deze subsidieregels zijn op 20 april 2016 gepubliceerd in de Staatscourant.

De gelden zijn bedoeld om de innovatie in het openbaar bibliotheeknetwerk te bevorderen en te versterken. De regeling staat open voor projectaanvragen van bibliotheken en POI’s, tot een maximum bedrag van €25.000,- per aanvraag.

De belangrijkste voorwaarden zijn, dat de projecten nieuw en vernieuwend zijn, aantrekkelijk voor bibliotheekorganisaties om ze uit te voeren en de mogelijkheid hebben om binnen het bibliotheeknetwerk op te schalen. De projecten dienen aan te sluiten bij het beleid van de Koninklijke Bibliotheek. De Innovatieraad adviseert over de aanvragen aan de directeur van de Koninklijke Bibliotheek.

Indienen tot 31 mei
De aanvragen dienen uiterlijk 31 mei in het bezit te zijn van de Koninklijke Bibliotheek. Aanvragen kunnen worden ingediend met behulp van het aanvraagformulier. Alleen volledig ingediende aanvragen worden in behandeling genomen.

De aanvraag met bijlagen kunnen via mail worden verstuurd naar grietje.smit@kb.nl of schriftelijk naar:

Koninklijke Bibliotheek
Subsidieaanvraag Innovatiegelden, t.a.v. Grietje Smit
Prins Willem-Alexanderhof 5
2595 BE Den Haag
_____________________________________________


MIT-regeling: Topsector Creatieve Industrie


 
www.rvo.nl/mit

Budget: Voor de call is in totaal 55 miljoen euro beschikbaar.
Deadline: Call loopt van 10 mei tot 1 september 2016.
Afhandeling van aanvragen gebeurt op volgorde van binnenkomst. 


   

Het kabinet en de regio's stelden in 2015 voor het eerst gezamenlijk ruim € 50 miljoen beschikbaar voor de MKB-innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT). Voor het jaar 2016 is het budget verhoogd naar € 55 miljoen. Doel van de MIT-regeling is innovatie bij het midden- en kleinbedrijf over regiogrenzen heen te stimuleren. 

De MIT-regeling kent de volgende instrumenten: adviesprojecten, haalbaarheidsprojecten, R&D-samenwerkingsprojecten, kennisvouchers, TKI-Innovatiemakelaars en -netwerkactiviteiten. Kennisvouchers en de 2 TKI-instrumenten (Innovatiemakelaars en netwerkactiviteiten) zijn alleen landelijk beschikbaar.

Binnen de regeling wordt onderscheid gemaakt tussen acht Topsectoren. Erfgoed valt onder de sector Creatieve Industrie. Met de MIT-regeling Topsector Creatieve Industrie stimuleert het ministerie van Economische Zaken MKB-ondernemers om binnen de topsector samen te werken en te innoveren. Het doel is om bij te dragen aan innovatie in andere sectoren. 

De MIT-regeling gaat op 10 mei 2016 open voor alle instrumenten met uitzondering van de R&D-samenwerkingsprojecten. Deze kun je vanaf 5 juli 2016 aanvragen. De sluiting van alle instrumenten is 1 september 2016. De afhandeling van de aanvragen gebeurt op volgorde van binnenkomst, met uitzondering van de R&D-samenwerkingsprojecten: dit is een tender.
De eLoketformulieren komen begin mei beschikbaar voor alle instrumenten behalve R&D. Voor dit instrument komt het formulier in juli beschikbaar.
       
Contact
Op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland staat beschreven op welke manieren contact kan worden opgenomen. 
www.rvo.nl/over-ons/over-ons/wat-doet-rvonl/contact

t    088 042 42 42
_____________________________________________


DANS: Subsidie kleine dataprojecten

DANS

www.dans.knaw.nl/kdp

Budget: Een subsidie bedraagt maximaal €10.000,- inclusief BTW
Deadline: Aanvraag indienen voor 1 oktober 2016

Sinds 2006 subsidieert DANS kleine dataprojecten. Kleine dataprojecten zijn projecten waarbinnen één of meer belangrijke datasets worden beschreven en toegankelijk worden gemaakt. De subsidies zijn vooral bedoeld voor deelgebieden waar nog niet tot nauwelijks aan data-archivering wordt gedaan, en waarbij de subsidie een stimulans kan zijn om dit juist wel te doen.

Bekijk voor de volledige procedure de website van DANS.
Aanvragen Beoordeling en toelating Contact
Neem voor meer informatie contact op met Nina Westzaan.
w   http://www.dans.knaw.nl/nl/over/organisatie-beleid/subsidie-kleine-dataprojecten-kdp
e   nina.westzaan@dans.knaw.nl
t    +31 70 34 94 450

_____________________________________________Terug naar de volledige Subsidiewijzer


Laatst gewijzigd: 13-06-2016

5 plus 2 is:*
(anti-spam)

Reacties (0)

Er zijn nog geen reacties geplaatst.