Cookies op DEN.nl
den.nl maakt gebruik van cookies voor het anoniem meten van het website bezoek en het vergroten van het gebruiksgemak. Door op 'ga verder' te klikken, geef je toestemming voor het gebruik van deze cookies.

Landelijke subsidieregelingen van / ondersteund door de overheid

Overzicht van landelijke subsidieregelingen die door de overheid worden uitgevoerd of ondersteund.

Mondriaan Fondswww.mondriaanfonds.nl

Sinds: 2011
Budget: Het fonds heeft jaarlijks zo'n €26 miljoen te besteden.

Het Mondriaan Fonds is het publieke stimuleringsfonds voor beeldende kunst en cultureel erfgoed. Het bevordert bijzondere en vernieuwende projecten en activiteiten van beeldend kunstenaars, bemiddelaars en instellingen die van belang zijn voor de beeldende kunst en cultureel erfgoed in Nederland. Alle financiële bijdragen die het Mondriaan Fonds verstrekt, hebben tot doel het stimuleren van de productie en de presentatie van relevante beeldende kunst en cultureel erfgoed uit Nederland in binnen- en buitenland op die plekken waar de markt dit (nog) niet doet.

Cultureel erfgoed
Musea en andere instellingen voor hedendaagse kunst en voor cultureel erfgoed kunnen bij het Mondriaan Fonds terecht voor projectinvesteringen, opdrachten, programmering en bijdragen aan collecties. Aanvragen voor projecten en andere activiteiten die de belangstelling voor en de zichtbaarheid van erfgoed vergroten, zijn welkom. 

Doelgroepen en doelgebieden
Het Mondriaan Fonds biedt een scala aan bijdragemogelijkheden voor beeldend kunstenaars, bemiddelaars (curatoren en critici), musea en andere erfgoedinstellingen, presentatie-instellingen, publieke en private opdrachtgevers, galeries en archieven. 

Bijdragen en deadlines
Er zijn diverse bijdragen die dit doel ondersteunen. Veel van deze bijdragen kunnen gezamenlijk worden aangevraagd door instellingen, beeldend kunstenaars en/of bemiddelaars, in sommige gevallen ook met andere partijen zoals opdrachtgevers.
Zie www.mondriaanfonds.nl voor een volledig overzicht van mogelijkheden, voorwaarden en deadlines.

Contact
t   020 523 15 23
e  info@mondriaanfonds.nl
_____________________________________________


Metamorfoze


www.metamorfoze.nl
 

Sinds: 1997

Metamorfoze is het nationale programma voor het behoud van het papieren erfgoed. Het zet zich in voor massaconservering van Nederlands papieren erfgoed en financiert hiervoor conserveringsprojecten voor archieven en collecties van archiefinstellingen, bibliotheken en andere erfgoedinstellingen. De financiering komt van het Ministerie van OCW en het bureau is ondergebracht bij de Koninklijke Bibliotheek (KB). 

Aanpak
De aanpak van Metamorfoze is tweeledig. Er wordt een digitale kopie van het papieren origineel gemaakt. Deze kopie voldoet aan zeer hoge kwaliteitseisen, zodat alle informatie van het origineel digitaal is vastgelegd. Het digitale masterbestand wordt duurzaam opgeslagen en een afgeleide dient voor het online beschikbaar stellen. De papieren originelen worden bewaard in een geklimatiseerd magazijn of depot.

Programma
Het programma kent drie trajecten: Archieven en Collecties (AC), Boeken, Kranten, Tijdschriften (BKT) en Onderzoek: Instellingen kunnen een projectaanvraag indienen bij Bureau Metamorfoze. Meer informatie over de mogelijkheden en voorwaarden is te vinden op:
www.metamorfoze.nl/aanvragen/mogelijkheden 

Contact
Meer informatie is te krijgen via het algemene emailadres: metamorfoze@kb.nl, of neem direct contact op met een van de coördinatoren. Contactinformatie is te vinden via: www.metamorfoze.nl/organisatie/medewerkers.html.

_____________________________________________


NWO: Vrije Competitie Geesteswetenschappenwww.nwo.nl/gw/vrijecompetitie

 

Budget: Minimaal € 500.000 en maximaal € 750.000 per programma-aanvraag.
Deadlines: Vooraanmeldingen: 5 september 2017; uitgewerkte aanvragen: 9 januari 2018.
Per kalenderjaar mag een (hoofd- en/of mede)aanvrager één voorstel indienen. 

De Vrije Competitie richt zich op onderzoeksprogramma's met een overwegend geesteswetenschappelijke component. De aanvraag moet dus als primair geesteswetenschappelijk worden aangemerkt.

De Vrije Competitie Geesteswetenschappen is bedoeld voor vrij onderzoek dat niet binnen thematische programma's valt. De projecten moeten bestaan uit minimaal twee door NWO te financieren deelprojecten die antwoorden zoeken op één centrale probleemstelling. Het eindproduct van het project (bijvoorbeeld een boek, een congres of een serie artikelen) moet aantoonbare meerwaarde bieden ten opzichte van de deelprojecten.

Jaarlijks vindt er voor de Vrije Competitie Geesteswetenschappen één beoordelingsronde plaats; daarbinnen is vooraanmelden verplicht. 

Meer informatie
Meer informatie en details vind je op de website van NWO: www.nwo.nl/gw/vrijecompetitie.
Hier vind je ook de nieuwe 'call for proposals' voor de Vrije Competitie.
 
Contact
Dhr. R.C. de Jong MA
t   070 344 06 91
e  r.dejong@nwo.nl
_____________________________________________


NWO: Creatieve Industrie - Kennis Innovatie Mappingwww.nwo.nl/creatieve-industrie-kiem 

Budget: Voor de call is in totaal 1 miljoen euro beschikbaar.
Deadlines: Call loopt tot 30 november 2017 14:00 uur CET. Aanvragen kunnen doorlopend ingediend worden.
In 2017 zijn er vier beoordelingsmomenten voorzien:
woensdag 15 maart, maandag 5 juni, maandag 4 september, donderdag 30 november. Echter: wanneer de beschikbare middelen vóór 30 november 2017 14:00 uur CET zijn uitgeput, zal deze call for proposals reeds voor deze datum worden gesloten.

Het programma Creatieve industrie - KIEM financiert en stimuleert samenwerkingsverbanden tussen kennisinstellingen en bedrijven op het terrein van de Creatieve industrie. Ervaren onderzoekers kunnen namens een consortium financiering aanvragen voor dit instrument. Lectoren kunnen als mede-aanvrager optreden. Voor lectoren is er ook een specifieke regeling via NRPO SIA beschikbaar (waar gepromoveerde onderzoekers als mede-aanvrager kunnen optreden).

Creatieve industrie - KIEM heeft als doel om het opzetten van samenwerkingsverbanden tussen kennisinstellingen en private partijen, waaronder het midden- en klein bedrijf (MKB), te stimuleren. Met behulp van een KIEM-financiering kunnen consortia (bestaande uit minimaal één onderzoeker van een kennisinstelling en minimaal één private partner) een langduriger samenwerkingsverband opzetten. Ook is het via KIEM mogelijk om een kennisvraag van een private partij nader uit te werken. Een belangrijke voorwaarde van KIEM is dat een projectvoorstel past binnen de Kennis- en Innovatie agenda 2016-2019 van CLICKNL.

Voor wie
De financiering kan worden aangevraagd door een ervaren gepromoveerde onderzoeker met een aanstelling bij een Nederlandse universiteit of een door NWO erkend onderzoeksinstituut. De private partner draagt tenminste 20% matching bij, waarvan minimaal de helft in cash. Voorbeeld: Bij een aangevraagd bedrag van 15.000 euro, is een minimale matchingsbijdrage vereist van 3.000 euro, waarvan 1.500 euro in cash. De totale begroting van het project bedraagt dan altijd minimaal 18.000 euro.
De matching kan door meerdere private partijen samen geleverd worden. Ook publieke instellingen met een ANBI-status kunnen de gevraagde matching leveren. NWO vergoedt per onderzoeksvoorstel tot een maximum van € 15.000 euro van de totale begroting. 

De Creatieve industrie - KIEM-financiering is bedoeld voor:
Contact
Voor meer informatie over de subsidieregeling, lees de call for proposals die te downloaden is vanaf de financieringspagina van NWO, of neem contact op:
Mevr. L. Frijhoff
t    070 3440534
e   l.frijhoff@nwo.nl 
 _____________________________________________


NWO: Smart Culture - Big Data / Digital Humanities


 
www.nwo.nl/smart-culture-big-data-digital-humanities
 

Budget: €2.581.000 
Deadline: 1 juni 2017 14:00 uur

NWO wil met de financiering van voorstellen binnen deze call een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van onderzoek op het gebied van creatieve industrie en Big Data en tegelijkertijd een impuls geven aan het onderzoek binnen het domein van de Digital Humanities. Het onderzoeksprogramma maakt daarom niet alleen deel uit van de topsector Creatieve Industrie (via CLICKNL) en het Smart Culture domein, maar ook van het ecosysteem van Commit2Data.

Randvoorwaarden voor onderzoeksvoorstellen
Onderzoeksvoorstellen moeten:
Indieners van onderzoeksvoorstellen wordt gevraagd toe te lichten waarom het beoogde project als een bijdrage aan de Big Data-agenda kan worden gezien.

Voor wie
Aanvragen kunnen worden ingediend namens consortia bestaande uit onderzoekers afkomstig van tenminste twee verschillende faculteiten (en/of twee kennisinstellingen) en tenminste één private partner, die (alleen of samen met meerdere private partners en/of publieke partners) de vereiste matching levert. In deze call staan twee soorten instrumenten ter beschikking: embedded research en strategic research. Voor beide instrumenten binnen deze call for proposals geldt als voorwaarde dat ten minste 20% van het bedrag dat bij NWO wordt aangevraagd gematcht wordt door de private en publieke partner(s). Van deze matchingbijdrage is minimaal 50% cash en afkomstig van één of meer private partners. De matching kan niet meer dan 50% van de totale projectkosten bedragen.

Contact
Voor meer informatie over de subsidieregeling, lees de call for proposals die te downloaden is vanaf de financieringspagina van NWO of neem contact op:

Mw. L. Frijhoff MA
t   070 344 0534
e  digitalhumanities@nwo.nl
_____________________________________________


Stimuleringsfonds Creatieve Industriewww.stimuleringsfonds.nl 

Deelregeling Digitale cultuur

Budget: €800.000 per jaar
Deadlines 2017: 10 mei, 9 augustus en 18 oktober. 

Met de Deelregeling Digitale cultuur ondersteunt het Stimuleringsfonds projecten die bijdragen aan het bevorderen van de hoogwaardige kwaliteit, ontwikkeling en professionalisering van de hedendaagse Nederlandse digitale cultuur. Met de term digitale cultuur doelt het fonds op culturele en artistieke producties of uitingen die zich verhouden tot digitale technologie, nieuwe media of games. Het doel van de regeling is het stimuleren van (ontwerpend) onderzoek, experiment en reflectie op het gebied van digitale cultuur en het creëren van vrije ruimte voor onafhankelijke makers en organisaties. De regeling heeft vier aanvraagrondes per jaar. Het jaarlijkse budget wordt gelijkmatig over de aanvraagrondes beschikbaar gesteld.

Digitale cultuur
Binnen Digitale cultuur staat het openbreken van bestaande technologieën en processen, en het op een open manier ontwikkelen van nieuwe technologie en toepassingen voorop. Van daaruit worden ontwerpmethodieken en principes toegepast in uiteenlopende terreinen, variërend van gaming, storytelling en muziek tot biotechnologie, architectuur en zorg. Dit betekent dat de projectvorm niet per se digitaal hoeft te zijn.

Contact
Voor meer informatie over de deelregeling en voor vragen over de procedure en vergaderdata kun je contact opnemen met de secretaris van de commissie:

Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
Joris van Ballegooijen
t   010 436 16 00
e  joris.vanballegooijen@stimuleringsfonds.nl
_____________________________________________


Filmfondswww.filmfonds.nl
 

Sinds: 1993
Budget: In 2017 bedraagt het budget voor activiteiten van het Fonds €48,5 miljoen.
Deadlines: www.filmfonds.nl/nl/page/2546/deadlines-2017

Het Nederlands Filmfonds is een van de cultuurfondsen die de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft ingesteld. De cultuurfondsen zorgen met hun subsidies voor dynamiek en vernieuwing in de cultuursector.

De missie van het fonds is het stimuleren van een divers en kwalitatief hoogstaand filmaanbod en het bevorderen van een voor de filmkunst ontvankelijk (productie)klimaat in Nederland. 

Het fonds verleent financiële steun aan de ontwikkeling, realisering en distributie van speelfilms, documentaires, animatiefilms, filmisch experiment en korte films en aan filmactiviteiten als festivals, filmbijeenkomsten, training, publicaties en onderzoek. 

Daarnaast is het Filmfonds verantwoordelijk voor de Netherlands Film Commission, het servicepunt voor buitenlandse producenten die in Nederland (delen van) hun productie willen uitvoeren.


Subsidie aanvragen
Een subsidie kan worden aangevraagd voor verschillende stadia van filmproducties, voor filmactiviteiten en distributie:
www.filmfonds.nl/nl/page/2533/subsidie-aanvragen

Contact
Nederlands Filmfonds
t   020 570 76 76
info@filmfonds.nl
w  www.filmfonds.nl en www.filmcommission.nl
_____________________________________________


Subsidieregels Innovatiegelden 2017www.kb.nl

Budget: voor 2017 en 2018 is €200.000,- beschikbaar gesteld voor innovatieve projecten binnen het openbare bibliotheeknetwerk.
Deadline: 31 maart 2017 en 31 maart 2018

Het Algemeen Bestuurscollege van de KB heeft in april 2016 de Tijdelijke Subsidieregels Innovatiegelden 2016 vastgesteld. Deze subsidieregels zijn op 20 april 2016 gepubliceerd in de Staatscourant.

De gelden zijn bedoeld om de innovatie in het openbaar bibliotheeknetwerk te bevorderen en te versterken. De regeling staat open voor projectaanvragen van bibliotheken en POI’s, tot een maximum bedrag van €20.000,- per aanvraag.

De belangrijkste voorwaarden zijn, dat de projecten nieuw en vernieuwend zijn, aantrekkelijk voor bibliotheekorganisaties om ze uit te voeren en de mogelijkheid hebben om binnen het bibliotheeknetwerk op te schalen. De projecten dienen aan te sluiten bij het beleid van de Koninklijke Bibliotheek. De Innovatieraad adviseert over de aanvragen aan de directeur van de Koninklijke Bibliotheek.

Indienen tot 31 maart van het subsidiejaar
De aanvragen dienen uiterlijk 31 maart van elk subsidiejaar in het bezit te zijn van de Koninklijke Bibliotheek. Aanvragen kunnen worden ingediend met behulp van het aanvraagformulier. Alleen volledig ingediende aanvragen worden in behandeling genomen.

De aanvraag met bijlagen kunnen via mail worden verstuurd naar subsidieloket@kb.nl of schriftelijk naar:

Koninklijke Bibliotheek
Subsidieaanvraag Innovatiegelden, t.a.v. Grietje Smit
Prins Willem-Alexanderhof 5
2595 BE Den Haag

Contact
Voor meer informatie kan men contact opnemen met de Programmamanager Innovatieagenda, Grietje Smit (Grietje.Smit@kb.nl).

w   www.kb.nl/subsidieregels-innovatiegelden-2017-2018
e    grietje.smit@kb.nl
_____________________________________________


Matchingsfonds Gedeeld Cultureel Erfgoed 2017-2020www.dutchculture.nl


Sinds: 2013 

Wereldwijd heeft Nederland in de loop van de geschiedenis veel sporen achtergelaten en culturele invloeden mee teruggenomen, zowel tastbare als immateriële. Behoud, beheer en ontsluiting van dit gedeeld cultureel erfgoed’ is in alle gevallen een zaak van internationale samenwerking. We delen immers een gemeenschappelijk verleden. Hierin is niet alleen een rol weggelegd voor de overheid; het essentiële belang van burgerparticipatie in duurzaam behoud en (her-)bestemming van erfgoed wordt steeds duidelijker. 

Gedeeld cultureel erfgoed blijft een belangrijk aandachtsgebied binnen het internationaal cultuurbeleid. Kern van het beleid is dat samenwerking plaatsvindt op basis van gelijkwaardigheid, wederkerigheid en met respect voor eigenaarschap. Gedeeld cultureel erfgoed volgt de drie bovenstaande doelstellingen. Voor de landen die voor gedeeld cultureel erfgoed van belang zijn, zal er sprake zijn van maatwerk. Voor zover het de focuslanden betreft, is gedeeld cultureel erfgoed onderdeel van de geïntegreerde meerjarenstrategie.

Binnen dit kader kiezen we voor een inhoudelijke aanscherping van de inzet op gedeeld cultureel erfgoed, gebaseerd op een analyse van de behaalde resultaten en trends. Dat betekent dat bij de toekenning en verantwoording van subsidiemiddelen meer dan in het verleden aandacht zal worden geschonken aan operationele doelstellingen en prestatie indicatoren. We gaan ons richten op drie thema’s:
  1. Historische binnensteden;
  2. Erfgoed en waterbeheer;
  3. Wederzijdse (historische) beeldvorming.
Initiatieven zullen moeten voortkomen uit het veld, zowel in Nederland als daarbuiten, en bestaan uit samenwerking tussen een Nederlandse en tenminste één buitenlandse partner. Een sterk element van wederkerigheid is een vereiste.

Gedeeld Cultureel Erfgoed
DutchCulture beheert een matchingfonds van 200.000 euro per jaar. Deze is bedoeld voor gedeeld cultureel erfgoedprojecten die een bijdragen leveren aan de zichtbaarheid van gedeeld erfgoed. Het matchingfonds staat open voor aanvragen van alle cultuurdisciplines.

Belangrijke voorwaarden De gedeeld erfgoed programmaraad adviseert over de verdeling van de matchinggelden. Bij de toekenning let de programmaraad onder meer op de cultuurhistorische betekenis, uniciteit, representativiteit en technische urgentie van de projecten.

Aanvragen
Wilt u een aanvraag indienen voor een bijdrage uit het Matchingsfonds? Neem dan contact op met Anouk Fienieg.

Contact
Mw. A. Fienieg
e    a.fienieg@dutchculture.nl
t    020 616 4225
_____________________________________________


MIT-regeling: Topsector Creatieve Industrie


 
www.rvo.nl/mit

Budget: Voor de call is in totaal ruim 55 miljoen euro beschikbaar.
Deadline: Call loopt van 11 april tot 7 september 2017.
Afhandeling van aanvragen gebeurt op volgorde van binnenkomst. 


   

Het kabinet en de regio's stelden in 2015 voor het eerst gezamenlijk ruim € 50 miljoen beschikbaar voor de MKB-innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT). Voor het jaar 2017 is het budget verhoogd naar € 55,75 miljoen. Doel van de MIT-regeling is innovatie bij het midden- en kleinbedrijf over regiogrenzen heen te stimuleren. 

De MIT-regeling kent de volgende instrumenten: adviesprojecten, haalbaarheidsprojecten, R&D-samenwerkingsprojecten, kennisvouchers, TKI-Innovatiemakelaars en -netwerkactiviteiten. Kennisvouchers en de 2 TKI-instrumenten (Innovatiemakelaars en netwerkactiviteiten) zijn alleen landelijk beschikbaar.

Binnen de regeling wordt onderscheid gemaakt tussen acht Topsectoren. Erfgoed valt onder de sector Creatieve Industrie. Met de MIT-regeling Topsector Creatieve Industrie stimuleert het ministerie van Economische Zaken MKB-ondernemers om binnen de topsector samen te werken en te innoveren. Het doel is om bij te dragen aan innovatie in andere sectoren. 

De MIT-regeling gaat op 11 april 2017 open voor alle instrumenten met uitzondering van de R&D-samenwerkingsprojecten. Deze kun je vanaf 3 juli 2017 indienen. De sluiting voor innovatiemakelaars en netwerkactiviteiten is 30 juni 2017, de sluiting van de overige instrumenten is 7 september 2017. De afhandeling van de aanvragen gebeurt op volgorde van binnenkomst, met uitzondering van de R&D-samenwerkingsprojecten: dit is een tender.
De eLoketformulieren komen in april beschikbaar voor alle instrumenten behalve R&D. Voor dit instrument komt het formulier in juli beschikbaar.
       
Contact
Op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland staat beschreven op welke manieren contact kan worden opgenomen. 
www.rvo.nl/over-ons/over-ons/wat-doet-rvonl/contact

t    088 042 42 42
_____________________________________________


DANS: Subsidie kleine dataprojecten

DANS

www.dans.knaw.nl/kdp

Budget: Een subsidie bedraagt maximaal €10.000,- inclusief BTW
Deadline: Aanvraag indienen voor 1 oktober 2017

Sinds 2006 subsidieert DANS kleine dataprojecten. Kleine dataprojecten zijn projecten waarbinnen één of meer belangrijke datasets worden beschreven en toegankelijk worden gemaakt. De subsidies zijn vooral bedoeld voor deelgebieden waar nog niet tot nauwelijks aan data-archivering wordt gedaan, en waarbij de subsidie een stimulans kan zijn om dit juist wel te doen.

Bekijk voor de volledige procedure de website van DANS.
Aanvragen Beoordeling en toelating Uitvoering
Promotie
Contact
Neem voor meer informatie contact op met Nina Westzaan.
w   http://www.dans.knaw.nl/nl/over/organisatie-beleid/subsidie-kleine-dataprojecten-kdp
e   nina.westzaan@dans.knaw.nl
t    070 349 44 50

_____________________________________________Terug naar de volledige Subsidiewijzer


Laatst gewijzigd: 10-05-2017

4 plus 3 is:*
(anti-spam)

Reacties (0)

Er zijn nog geen reacties geplaatst.