Cookies op DEN.nl
den.nl maakt gebruik van cookies voor het anoniem meten van het website bezoek en het vergroten van het gebruiksgemak. Door op 'ga verder' te klikken, geef je toestemming voor het gebruik van deze cookies.

Collectief regelen van auteursrecht in zicht: een goed begin

2 november 2015




Eind oktober ging er een brief naar de ministers van Justitie en Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, naar aanleiding van de rechtszaken tegen archieven in verband met de schending van de auteurswet. DEN is medeondertekenaar van de brief.

Het persbericht over de brief:

"De erfgoedsector is verheugd over het kabinetsstandpunt over Extended Collective Licensing (ECL) dat de minister van OCW op 12 oktober 2015 aanbood aan de Tweede Kamer. ECL is een juridische constructie die het erfgoedinstellingen mogelijk maakt auteursrechten voor een bepaalde termijn ‘af te kopen’ bij collectieve beheersorganisaties van auteursrechthebbenden. Deze organisaties zijn dan onder voorwaarden bevoegd om dergelijke afspraken ook te maken voor rechthebbenden die niet bij hen zijn aangesloten. Het kabinet kondigt aan een wetsvoorstel te gaan voorbereiden over de wettelijke verankering van ECL. Dat betekent dat een overeenkomst met een beheersorganisatie in de toekomst, anders dan nu het geval is, echt vrijwaring biedt voor auteursrechtelijke claims.
De uitbreiding en wettelijke verankering van ECL zal de auteursrechtelijke drempels voor digitale toegankelijkheid van erfgoed verlagen. Dat is goed nieuws voor de vele burgers, wetenschappers en andere partijen die erfgoed gebruiken voor onderwijs, onderzoek en andere doeleinden.
 
Als pleitbezorgers van ECL hebben de koepelorganisaties in de erfgoedsector nog wel zorgen over de kosten daarvan. Het afsluiten van een ECL-overeenkomst brengt namelijk hoge, jaarlijks terugkerende kosten met zich mee voor de vergoedingen aan makers en andere rechthebbenden, te voldoen via de collectieve beheersorganisaties. Deze kosten zullen beslag leggen op een groot deel van de toch al krappe digitaliseringsbudgetten van erfgoedinstellingen. Vooral voor kleinere instellingen zal dit betekenen dat zij zich nauwelijks nog digitaliseringsambities kunnen veroorloven. De digitale beschikbaarstelling van erfgoed voor niet-commerciële doeleinden dreigt daardoor te worden bemoeilijkt en vertraagd, ten koste van het publiek.
De koepelorganisaties pleiten daarom in een brief aan de verantwoordelijke ministers Bussemaker en Van der Steur voor collectieve financiële voorzieningen voor auteursrecht-clearing voor de erfgoedsector.
De erfgoedsector hoopt dat ECL een goed begin is van een verdergaande modernisering van het auteursrecht. Voor het realiseren van de digitaliseringsambities van de erfgoedinstellingen zijn verdere stappen noodzakelijk. De koepelorganisaties pleiten daarom ook voor het verruimen van de uitzonderingen voor erfgoedinstellingen in de Europese Auteursrechtrichtlijn. Het Nederlandse voorzitterschap van 2016 is een uitstekende gelegenheid om dat op de agenda te zetten."
 
Meer informatie
5 plus 7 is:*
(anti-spam)

Reacties (0)

Er zijn nog geen reacties geplaatst.