Cookies op DEN.nl
den.nl maakt gebruik van cookies voor het anoniem meten van het website bezoek en het vergroten van het gebruiksgemak. Door op 'ga verder' te klikken, geef je toestemming voor het gebruik van deze cookies.

Onderzoeksverslag Nulmeting Archief 2020 gepubliceerd

15 april 2014
Digitaal Erfgoed Nederland heeft in opdracht van Archief 2020 onderzocht hoe ver de Nederlandse archiefsector is met het duurzaam beheren en beschikbaar stellen van digitale informatie. Uit dit onderzoek komt naar voren dat er in de periode tot 2013 stappen zijn gezet en dat de ‘sense of urgency’ er is. Er moet echter nog veel gebeuren.


 

De meest opvallende bevindingen uit het rapport zijn het achterblijven van beleid ten opzichte van de ‘digitale praktijk’, het ontbreken van standaardisatie in digitaal beheer en het e-depotvraagstuk waar veel informatie- en archiefinstellingen mee kampen: zelf ontwikkelen of wachten op een landelijke aanpak.

Achterblijvend beleid
Bijna alle archieven waarover gegevens bekend zijn, beheren inmiddels digitale collecties, inclusief born-digital materiaal. Maar bij de helft van deze instellingen ontbreekt nog een vastomlijnd  en samenhangend beleid voor digitaal duurzame toegankelijkheid. Het beleid loopt dus achter bij de praktijk.

Weinig standaardisatie
Veel archieven voeren een ruimhartig beleid bij opname en beheer van bestandsformaten. Dit doet enerzijds recht aan de diversiteit van het digitale aanbod, anderzijds kan dit standaardisatie ten behoeve van langdurig beheer afremmen, zo waarschuwt het rapport. Standaardisatie ontbreekt ook bij de bouw en inzet van informatiesystemen die het proces van duurzame toegankelijkheid ondersteunen. Dit komt de efficiency niet ten goede.

Ontwikkelingen e-depot  
Veel archiefinstellingen weten niet of ze zelf een voorziening voor duurzaam beheer van digitale informatie gaan ontwikkelen. Een cruciale vraag voor veel instellingen is: treed ik in het voetspoor van pioniers zoals het Nationaal Archief of de stadsarchieven van Amsterdam en Rotterdam en ontwikkel ik een eigen e-depot? Of wacht ik op de totstandkoming van gemeenschappelijke voorzieningen?

Conclusie
Het rapport concludeert dat de archiefsector wel de urgentie voelt om toe te werken naar goede voorzieningen voor langdurig beheer van digitaal archiefmateriaal. Belangrijke beslissingen moeten genomen worden over toekomstige verantwoordelijkheden als het gaat om beleid, infrastructuur, organisatie en samenwerking. Ook zou de archiefsector meer werk moeten maken van een betere en grootschaligere kwantitatieve onderbouwing van hun digitaal duurzame activiteiten. 

Over het onderzoeksrapport
Het rapport van DEN is een schets op basis van bewerking van kwantitatieve gegevens uit breder onderzoek naar de digitale praktijk bij erfgoedinstellingen. Het maakt deel uit van de zogeheten nulmeting van Archief 2020 bij de archief- en informatiesector; een ijkpunt om de voortgang te kunnen meten op het gebied van digitale duurzaamheid en toegankelijkheid tijdens de looptijd van het programma (2013-2016). De verzamelde gegevens zijn onder andere afkomstig van de Europese projecten ENUMERATE en APEx, de Nationale Coalitie Digitale Duurzaamheid, de Erfgoedinspectie, eigen onderzoek van DEN en een expertmeeting.

Lees het volledige onderzoeksverslag van DEN.

Bron: www.archief2020.nl/nieuws/eerste-deel-nulmeting-gereed-archiefinstellingen
9 plus 2 is:*
(anti-spam)

Reacties (0)

Er zijn nog geen reacties geplaatst.