Cookies op DEN.nl
den.nl maakt gebruik van cookies voor het anoniem meten van het website bezoek en het vergroten van het gebruiksgemak. Door op 'ga verder' te klikken, geef je toestemming voor het gebruik van deze cookies.

Gastblog: Digitaal Erfgoed Nederland over Business Model Innovation

16 december 2015 - Guido Ongena
In November gaf Marco Streefkerk, Senior Medewerker Kwaliteitszorg bij DEN, een workshop over het gebruik van Business Modellen en nieuwe innovaties. Guido Ongena was aanwezig bij de workshop en bracht verslag uit.

Improving your digital activities with Business Model Innovation
www.slideshare.net/StichtingDEN/seminar-nieuwe-businessmodellen-en-nieuwe-economie

‘Digitaal Erfgoed Nederland (DEN) heeft inmiddels al een paar jaar ervaring opgedaan op het gebied van nieuwe business modellering en nieuwe innovaties binnen de erfgoed sector’. Zo opende Guido Ongena (lid van de kenniskring Innoverend Ondernemen) de interactieve workshop die in het teken stond van (digitale) business model innovatie bij erfgoedinstellingen. DEN, in de persoon van Marco Streefkerk (senior medewerker kwaliteitszorg,) was bereid gevonden om deze workshop te verzorgen. Het doel van deze workshop was tweeledig:
  1. Om deelnemers te informeren over wat er aan business model innovatie gebeurt, met alle problematiek die bij deze sector hoort;
  2. Om deelnemers uit te nodigen mee te denken over (business model) innovaties voor erfgoedinstellingen.

Digital Strategies for Heritage
Het innoveren van een business model is een goede manier voor erfgoedinstellingen om de eigen organisatie te analyseren en de dienstverlening te optimaliseren en krijgt in toenemende mate de aandacht. Aan de ene kant omdat erfgoedinstellingen zich moeten bezinnen op hun rol in de 'vernetwerkte' samenleving,  en aan de andere kant omdat de overheid - traditioneel de grootste financier - van de sector verwacht dat ze nieuwe (economische, culturele, sociale) waarde creëren.


Afbeelding: Een slide uit de presentatie Seminar nieuwe businessmodellen en nieuwe economie.

Een belangrijk podium voor internationale kennisuitwisseling op het gebied van business model innovatie door de culturele sector is de tweejaarlijkse conferentie Digital Strategies for Heritage (DISH). Hierin staan digitaal erfgoed en de mogelijkheden van digitalisering centraal. De eerste editie was in 2009 met niemand minder dan Alexander Osterwalder als keynote speaker. Tijdens deze conferentie is ook de publicatie Business Model Innovatie Cultureel Erfgoed gepresenteerd. Deze publicatie biedt erfgoedinstellingen ondersteuning bij hun zoektocht naar nieuwe business modellen en is het resultaat van een onderzoek dat Kennisland en DEN hebben uitgevoerd in opdracht van het ministerie van OCW (zie www.den.nl/thema/103/businessmodellen). In deze publicatie zijn een viertal knelpunten gesignaleerd waar erfgoedinstellingen mee te maken krijgen als zij hun business model wél op een meer strategische, structurele wijze willen innoveren om optimaal in te spelen op de digitale transitie: Deze knelpunten komen ook duidelijk naar boven in de discussie met de deelnemers. Daarnaast werd geconstateerd dat de cultuur (of mindset) binnen een erfgoedinstelling vaak nog  niet doordrongen is van de urgentie van deze transitie tezamen met een probleem dat er tussen erfgoedinstellingen nog weinig samen wordt gewerkt. Samenvattend konden we concluderen dat de erfgoedinstellingen voor een keuze staan om of te kiezen voor (1) een nichemarkt  waarin  ze blijven vasthouden aan de traditionele waarde, of (2) meegaan in de digitale en online vaart der volkeren met alle hobbels die daarbij tegen worden gekomen (auteursrecht, veel (gratis) concurrentie).

Een consumentenperspectief
Na deze kennismaking en discussie waren de deelnemers aan zet. In groepjes van vier werden de deelnemers gevraagd om na te denken over innovaties voor de erfgoed sector. Hiervoor diende hun laatste ervaring met een erfgoedinstelling als basis en werd het Business Model Canvas (Osterwalder & Pigneur, 2009) als hulpmiddel gebruikt. Deze opdracht leverde binnen de groepen een levendige discussie op over innovaties die ze zelf interessant of nuttig achten als gebruikers of bezoekers van erfgoed. Dit leverde drie ideeën voor innovaties. In termen van het canvas werd opgemerkt dat het klantsegment voor deze sector een lastige is om te definiëren. Het bestaat namelijk uit iedereen. Dit maakt het ook lastig om gedegen keuzes te maken.

Samenvattend
We kijken tevreden terug op een geslaagde workshop, waarbij we mensen met een historische belangstelling uit het netwerk van Ondernemend Innoveren  hebben laten kennismaken met business model innovatie binnen de culture erfgoedsector voor een breed publiek.
Door de deelnemers zelf innovaties te laten formuleren hebben we hopelijk de discussie omtrent innovaties voor erfgoedinstellingen kunnen verrijken, waarbij we uiteraard de hoop uitspreken dat de deelnemers hierdoor aan het denken zijn gezet. Tevens is een ieder die geïnteresseerd is in het onderwerp uitgenodigd om contact op te nemen met Marco Streefkerk (marco.streefkerk[a]den.nl) of Guido Ongena (g.ongena[a]hhs.nl).  We gaan graag het gesprek aan.
4 plus 4 is:*
(anti-spam)

Reacties (0)

Er zijn nog geen reacties geplaatst.