Cookies op DEN.nl
den.nl maakt gebruik van cookies voor het anoniem meten van het website bezoek en het vergroten van het gebruiksgemak. Door op 'ga verder' te klikken, geef je toestemming voor het gebruik van deze cookies.

Verleden en toekomst van kwaliteitszorg voor digitaal erfgoed

28 oktober 2014 - Marco De Niet
In het afgelopen jaar heeft DEN enkele onderzoeken uitgevoerd om het draagvlak van de erfgoedsector voor onze taken te peilen. De aanleiding tot deze onderzoeken is het voornemen van het kabinet uit 2011 om DEN vanaf 2017 niet meer als erfgoedbrede ondersteunende instelling te zullen financieren.

In de kamerbrief Meer dan kwaliteit: een nieuwe visie op cultuurbeleid (juni 2011) schreef toenmalig staatssecretaris Halbe Zijlstra: "Kennisverspreiding over digitale duurzaamheid en kwaliteitszorg voor digitaal erfgoed is de komende jaren nog noodzakelijk. Het kabinet kiest er dan ook voor Digitaal Erfgoed Nederland in staat te stellen haar taken in de komende vier jaar uit te blijven voeren. Daarbij voert het kabinet een aanvullende korting door van 10%. Daarna zal de sector zelf deze taken moeten vervullen."

Met deze passage gaf het kabinet te kennen vanaf 2017 niet meer financieel te willen bijdragen aan kwaliteitszorg voor digitaal erfgoed, wat in essentie betekende dat de financiering van DEN als bovensectorale ondersteunende instelling na 2016 wordt stopgezet. Dit voornemen is expliciet overgenomen in het instellingsadvies van de Raad voor Cultuur over ons beleidsplan 2013-2016.

Naar aanleiding van dit voornemen van OCW hebben we in het afgelopen jaar onderzoek gedaan naar de (toekomstige) behoeften aan kwaliteitszorg voor digitaal erfgoed en naar het functioneren van DEN. We hebben dit in vier etappes gedaan:

1.    Op 23 september 2013 heeft de Raad van Toezicht van DEN een strategische verkenning georganiseerd met onze belangrijke stakeholders (inclusief de brancheverenigingen BRAIN en Museumvereniging) om het draagvlak voor DEN te toetsen en eerste ideeën over de toekomstige inrichting van kwaliteitszorg voor digitaal erfgoed te inventariseren.

2.    In het voorjaar van 2014 hebben we de opdracht gegeven aan LAgroup om een klanttevredenheidsonderzoek uit te voeren. Aan dit onderzoek hebben 356 personen uit de erfgoedsector en aangrenzende domeinen deelgenomen. Het resultaat van het onderzoek is op 22 juli ingediend bij het ministerie van OCW (zie rapport klanttevredenheidsonderzoek).

3.    Parallel aan het klanttevredenheidsonderzoek is intern een medewerkersonderzoek uitgevoerd, om de ideeën die leven bij de medewerkers van DEN over de eigen toekomst te inventariseren en evalueren. (zie rapport medewerkersonderzoek).

4.    Na de afronding van beide voorgaande onderzoeken heeft de Raad van Toezicht een internationale visitatiecommissie uitgenodigd om de positie en het functioneren van DEN in relatie tot landelijke en internationele beleidsdoelen te analyseren en beoordelen. Hun bevindingen zijn onlangs opgeleverd  (zie visitatierapport).

De algemene conclusie uit deze onderzoeken is dat er in de erfgoedsector draagvlak is voor het in stand houden van een ondersteunende, makelende functie tussen beleid en het brede erfgoedveld. 91% van de respondenten in het klanttevredenheidsonderzoek heeft aangegeven erfgoedbrede samenwerking belangrijk te vinden. DEN heeft zich bewezen als een deskundige en betrouwbare partij in de dynamische, vernetwerkte context van het digitaal erfgoed. Stopzetting van de financiering zou de afbraak betekenen van een erfgoedbreed kennisnetwerk dat in de afgelopen 15 jaar gestaag en zorgvuldig is opgebouwd. Met deze boodschap gaan we binnenkort het gesprek aan met het ministerie van OCW en de Raad voor Cultuur om de toekomstscenario's voor kwaliteitszorg voor digitaal erfgoed en de rol van DEN daarbij te bespreken.
Tags:
Ministerie van OCW   beleid   DEN  
10 plus 4 is:*
(anti-spam)

Reacties (0)

Er zijn nog geen reacties geplaatst.