Cookies op DEN.nl
den.nl maakt gebruik van cookies voor het anoniem meten van het website bezoek en het vergroten van het gebruiksgemak. Door op 'ga verder' te klikken, geef je toestemming voor het gebruik van deze cookies.

Meer oog voor digitaal in de Erfgoedwet?

16 juli 2014 - Marco De Niet
Afgelopen maandag is de consultatieronde over het concept van de Erfgoedwet gesloten. Er zijn in totaal 79 reacties binnenkomen. Ook DEN heeft een reactie ingestuurd, om meer aandacht te vragen voor het belang van ICT-standaardisatie en informatiebeleid voor behoud en gebruik van digitaal cultureel erfgoed.

Tot op heden is in Nederland zelfregulering het leidende principe geweest bij kwaliteitszorg voor digitaal erfgoed. De ervaring leert dat daarmee maar tot op zekere hoogte resultaten behaald kunnen worden. Met DE BASIS heeft DEN wel een afsprakenkader gemaakt over minimale eisen rond standaardisatie en interoperabiliteit van digitaal erfgoed, maar er is geen mechanisme om het naleven van die afspraken te bevorderen. Ter illustratie: in onze kennisbank hebben we 84 metadataschema's, thesauri en andere standaarden gedocumenteerd voor het beschrijven van cultureel erfgoed. Vijf daarvan zijn opgenomen in DE BASIS. Beschrijving (metadatering) van cultureel erfgoed is een van de grootste kostenposten bij digitalisering, aldus het ENUMERATE-onderzoek. Nu hoeven de ontwikkelingen rond digitaal erfgoed zeker niet allemaal vastgelegd te worden in de wet, maar iets meer regulering is wenselijk om betere digitale verbindingen, meer gebruiksgemak en meer efficiëncy te realiseren.

De conceptversie van de Erfgoedwet en de bijbehorende Memorie van Toelichting maken duidelijk dat de overheid digitalisering nog vooral als automatisering ziet: de meeste verwijzigingen naar 'digitaal' hebben betrekking op automatisering van administratieve processen (bijv. verwerking van subsidieaanvragen bij de overheid). Er wordt wel gemeld dat erfgoed ook digitaal 'getoond' kan worden, maar hier wordt geen enkele consequentie aan verbonden voor door de overheid gesubsidieerde erfgoedinstellingen. Ook over nieuwe verantwoordelijkheden, zoals beheer en behoud van born digital erfgoed, wordt met geen woord gerept. Diverse reacties roepen dan ook op meer oog te hebben voor 'digitale verantwoordelijkheden' in de Erfgoedwet.

De reactie van DEN hebben we kort maar kernachtig gehouden:

Bij Artikel 2.2 (Tonen):
Bij het gebruik maken van digitale media ten behoeve van het tonen van het cultureel erfgoed dat onder de erfgoedwet valt, dient op basis van 'pas toe of leg uit' gebruik gemaakt te worden van de ICT-standaarden die onderdeel uitmaken van het landelijke kwaliteitszorgsysteem voor digitaal erfgoed.

Bij Artikel 2.10 (Planmatig beleid)
Het planmatig beleid zoals in dit artikel voorgesteld dient niet alleen betrekking te  hebben op behoud en beheer van de cultuurgoederen, maar ook op het tonen ervan, in het bijzonder met betrekking tot het tonen via digitale media. Het naleven van zorgvuldig opgesteld informatiebeleid is voor erfgoedinstellingen in dit digitale tijdperk een voorwaarde voor het vervullen van de publieke rol.

Algemene opmerking t.a.v. inspectie:
Handhaving en toezicht zou niet alleen op naleving van de wet gericht moeten zijn, maar ook op de wijze waarop de handelingen die voortvloeien uit de wet gedocumenteerd worden, in het bijzonder in digitale informatiesystemen. Deze documentatie dient conform internationale kwaliteitsrichtlijnen voor digitaal duurzame informatiesystemen m.b.t. cultureel erfgoed te zijn. (vgl. Spectrum van het Britse CollectionsTrust en DE BASIS van Digitaal Erfgoed Nederland).

Voor reacties van andere instellingen die oproepen in de Erfgoedwet meer aandacht te besteden aan digitale duurzaamheid, born digital erfgoed en standaardisatie, waaronder DANS, EYE, Kunsten'92 en het Rijksmuseum, zie https://www.internetconsultatie.nl/erfgoedwet/reacties.
7 plus 3 is:*
(anti-spam)

Reacties (0)

Er zijn nog geen reacties geplaatst.