Cookies op DEN.nl
den.nl maakt gebruik van cookies voor het anoniem meten van het website bezoek en het vergroten van het gebruiksgemak. Door op 'ga verder' te klikken, geef je toestemming voor het gebruik van deze cookies.

Unesco Global Roadmap for Long Term Access to Digital Heritage

11 december 2013 - Marco De Niet
Vorige week vonden in Den Haag twee bijeenkomsten plaats om wereldwijde samenwerking tussen ICT-industrie, overheden en erfgoedinstellingen op het gebied van digitale duurzaamheid te versterken. Op donderdag 5 december was er een openbare bijeenkomst in de Koninklijke Bibliotheek om met open vizier te praten over noden en wensen ten aanzien van die samenwerking. Op vrijdag 6 december was er een besloten bijeenkomst op het ministerie van OCW om te kijken of die samenwerking werkelijk tot stand kan komen. Het doel van die samenwerking zou zijn om gezamenlijk de digitale duurzaamheid van de informatiesamenleving te versterken.

Het initiatief voor deze bijeenkomsten is vorig jaar september door enkele Haagse instellingen genomen tijdens de tweede Unesco Memory of the World-conferentie in Vancouver, Canada. Deze conferentie eindigde met het opstellen van de Vancouver Declaration on Digitisation and Preservation, die een oproep doet aan overheden, erfgoedinstellingen, private partijen en Unesco zelf, om te werken aan een "roadmap proposing solutions, agreements and policies, that ensure long term access and trustworthy preservation."
 
De conferentie in Vancouver werd medegesponsord door Google en Microsoft, waarmee Unesco bewees al grote 'convening power' te hebben om publieke en private partijen bijeen te krijgen rond het thema digitaal erfgoed. Martin Berendse, directeur van het Nationaal Archief en president van de International Council for Archives (ICA) riep ter plekke enkele andere deelnemers uit het Haagse bijeen (Unesco Nationale Commissie, IFLA, LIBER, KB, NA en DEN) en stelde voor een coalitie te vormen om invulling te geven aan de Vancouver Declaration door in Den Haag een vervolgbijeenkomst te organiseren.
 
Een van de voorbereidingen op de bijeenkomsten in Den Haag betrof het opstellen van een 'position paper', waarin de meerwaarde van samenwerking tussen de drie genoemde groepen op het gebied van digitale duurzaamheid werd uiteengezet. Na enige vergeefse pogingen om externe partijen te verleiden deze notitie op te stellen, hebben Marcel Ras van de KB en ondergetekende de uitdaging opgepakt om kort maar overzichtelijk de wens tot nauwere publiek-private samenwerking op papier te zetten. Deze 'position paper' is in oktober 2013 gepubliceerd ter gelegenheid van de Digital Heritage-conferentie in Marseille, waar een workshop is gehouden als vingeroefening voor de Haagse bijeenkomsten.


(foto: Koninklijke Bibliotheek)

Voor de openbare bijeenkomst op 5 december hadden zich bijna 100 deelnemers aangemeld. Helaas was de opkomst door het stormachtige weer een stuk lager, maar dat had gelukkig geen effect op de kwaliteit van de bijeenkomst. Vier internationale experts en zeven vertegenwoordigers van publieke organisaties en private partners belichtten het concept van de 'sustainable information society' van diverse kanten, waarbij oog was voor zowel het nut van een gemeenschappelijke agenda als voor de domeinbelangen die speelden. Erfgoedinstellingen bijvoorbeeld zijn vooral gericht op het aanleggen en beschikbaarstellen van collecties en data, terwijl ICT-bedrijven zich vooral richten op het binnenhalen van nieuwe klanten. 'Content follows users', is bij hen het adagium, terwijl dat bij erfgoedinstellingen precies omgekeerd is. Het was een geanimeerde bijeenkomst en iedereen was het er aan het eind van de dag over eens dat het in ieders belang is dat digitale content duurzaam beschikbaar blijft. Een grote kanttekening was wel dat er nog een goede dialoog met de samenleving nodig is welke content voor de lange termijn behouden zou moeten blijven.
 
Dit punt werd in de besloten bijeenkomst op vrijdag nader besproken, aan de hand van verschillende verantwoordelijkheden die hierbij een rol spelen (al dan niet wettelijk ingekaderd). De kwaliteit van de discussie, onder leiding van Miriam Nisbet van het NARA, was ook in deze bijeenkomst weer hoog. De aanwezigen besloten unaniem tot de oprichting van een platform, onder aanvoering van Unesco, om op een pragmatische wijze samen te werken op het gebied van beleidsontwikkeling, contentbeheer, technische specificaties en businessmodellen die het gemeenschappelijke belang uitdragen. Het ministerie van OCW is zo genereus geweest om enige middelen te reserveren voor dit initiatief (werktitel: PERSIST), zodat het komende jaar daadwerkelijk actie ondernomen kan worden. Als inspiratie voor de deelnemers aan het platform heeft Elco van Staveren (medewerker van de KB) gedurende de vergadering een visualisatie gemaakt. Het is een lastige weg die we opgaan, met soms tegenstrijdige belangen en uitdagende onderwerpen als 'open government', 'big data' en het identificeren van waardevolle business proposities, maar het lonkend perspectief is de 'sustainability of the information society'.1 plus 3 is:*
(anti-spam)

Reacties (0)

Er zijn nog geen reacties geplaatst.