Cookies op DEN.nl
den.nl maakt gebruik van cookies voor het anoniem meten van het website bezoek en het vergroten van het gebruiksgemak. Door op 'ga verder' te klikken, geef je toestemming voor het gebruik van deze cookies.

Auteursrechtnieuws II

22 april 2013 - Jeanine Tieleman
Er gebeurt momenteel veel op het gebied van auteursrecht. In deel 1 van deze blogpost heb ik een aantal activiteiten uitgelicht die juist hebben plaatsgevonden en op deze plek wil ik onder meer de aandacht vestigen op een paar interessante activiteiten die in de (zeer nabije) toekomst zullen plaatsvinden.

Large copyright sign made of jigsaw puzzle pieces

Auteursrecht komt vaak op een negatieve manier in het nieuws, maar zoals gezegd zijn er gelukkig ook positieve ontwikkelingen te bespeuren: in mijn eerdere blog noemde ik al het voornemen van de regering om de geschriftenbescherming af te schaffen. Een ander zeer positief initiatief is dat van Google Nederland en de Federatie Auteursrechtbelangen om een werkconferentie te organiseren over Flexibel Auteursrecht met zoveel mogelijk stakeholders van zoveel mogelijk terreinen.

Bijeenkomst Flexibel auteursrecht
In februari vorig jaar organiseerde staatssecretaris Teeven van Veiligheid en Justitie in het Vredespaleis in Den Haag een bijeenkomst over de mogelijkheid tot flexibilisering van het auteursrecht. Op initiatief van Google Nederland en de Federatie Auteursrechtbelangen wordt volgende week dinsdag in vervolg hierop een werkconferentie gehouden met als doel om ‘vanuit de praktijk te inventariseren welke gewenste vormen van gebruik van auteursrechtelijk beschermde werken worden belemmerd door de huidige Auteurswet of door de wijze waarop het auteursrecht wordt uitgeoefend. Het gaat dan met name over het wel of niet moeten regelen van rechten en de problemen die daarbij worden ervaren, die de wetgever en/of de rechthebbenden zouden moeten oplossen om nieuwe vormen van gebruik mogelijk te maken’.

Deze bijeenkomst wordt georganiseerd door VOI©E, in het kader van haar vijfjarig jubileum. Uitgenodigd zijn vertegenwoordigers van zoveel mogelijk instellingen, bedrijven en organisaties die op enige manier met deze materie te maken hebben; zoals onderwijs, belangenorganisaties op terrein van internet, erfgoed en consumenten, internetproviders, erfgoedinstellingen,etc. Tijdens de conferentie zullen door deelnemers ingebrachte praktijkcases worden besproken, die na de conferentie in werkgroepen verder zullen worden uitgewerkt. Er wordt naar gestreefd om in het najaar weer een bijeenkomst te organiseren waarop mogelijke oplossingen voor de problemen kunnen worden gepresenteerd.

Een prima initiatief want het is hard nodig dat alle betrokken partijen op met elkaar in gesprek gaan om te proberen oplossingen te vinden. DEN zal vertegenwoordigd worden door Marco de Niet en mijzelf. Wordt vervolgd.

Orphan Works ofwel Verweesde werken
In september vorig jaar hebben het Europese Parlement en de Raad de Richtlijn aangenomen over het digitaliseren en openbaar maken van verweesde werken. De volgende stap is dat deze richtlijn geïmplementeerd moet worden op nationaal niveau.

Aanstaande woensdag zal daarover een (eerste?) gesprek plaatsvinden bij OCW tussen genodigden van het Ministerie van OCW, het Ministerie van Veiligheid en Justitie, CBO's, en branche- en kennisorganisaties uit het erfgoedveld. Ook hier wordt DEN weer vertegenwoordigd door Marco de Niet en ondergetekende. Op de agenda staan de lijst met bronnen die instellingen moeten hebben geraadpleegd in hun zoektocht naar de rechthebbenden van een vermeend verweesd werk en de database die moet worden opgezet voor registratie van die werken en de daarbij uitgevoerde zoektochten. Hoe de procedure voor de implementatie verder zal verlopen is op dit moment nog onduidelijk, maar we zullen jullie op de hoogte houden.

DE BASIS Rechtenbeheer in ontwikkeling
En tot slot is het goed om hier te vermelden dat we bij DEN bezig zijn met het opzetten van DE BASIS voor Rechtenbeheer. Voor wie nog niet bekend is met DE BASIS van DEN in het algemeen, is er hier meer informatie over te vinden: www.den.nl/debasis. Er blijkt grote behoefte te zijn aan meer duidelijkheid over de omgang met auteursrechten bij digitaliseren en beschikbaar stellen van collecties. Daar hopen we dus in de loop van dit jaar in te voorzien. De werkzaamheden voor DE BASIS Rechtenbeheer bevinden zich nog in een pril stadium, dus het duurt nog even voordat we ook werkelijk iets kunnen laten zien. Wordt vervolgd.
 
5 plus 2 is:*
(anti-spam)

Reacties (0)

Er zijn nog geen reacties geplaatst.