Cookies op DEN.nl
den.nl maakt gebruik van cookies voor het anoniem meten van het website bezoek en het vergroten van het gebruiksgemak. Door op 'ga verder' te klikken, geef je toestemming voor het gebruik van deze cookies.

Auteursrechtnieuws I

9 april 2013 - Jeanine Tieleman
Er gebeurt momenteel veel op het gebied van auteursrecht en het is niet altijd eenvoudig om dat bij te houden. Daarom wil ik in het eerste deel van deze blogpost wat activiteiten uitlichten die juist hebben plaatsgevonden en zal ik in het tweede deel wat activiteiten uitlichten die in de (nabije toekomst) zullen plaatsvinden.Auteursrecht komt vaak op een negatieve manier in het nieuws, maar gelukkig zijn er ook positieve ontwikkelingen te bespeuren: zo lijkt het voornemen van de regering om de geschriftenbescherming af te schaffen een eerste stap in de richting tot modernisering van het auteursrecht. 
Allereerst aandacht voor een aantal gebeurtenissen uit het recente verleden:

Visie DEN over erfgoedinstellingen en auteursrecht
Dat de Auteurswet uit 1912 op gespannen voet staat met de huidige digitale informatiemaatschappij is inmiddels wel genoegzaam bekend. Waar het onderwerp op bijeenkomsten wordt besproken, lopen de gemoederen vaak hoog op, met name als het gaat over de zogenaamde ‘verweesde werken. Een daadwerkelijke oplossing in de vorm van een aanpassing van de wet lijkt vooralsnog niet in zicht. In deze discussies wordt de problematiek vaak teruggebracht tot een louter juridisch probleem waardoor het lijkt of je alleen maar vóór of tegen auteursrecht kunt zijn.

Bij DEN worden wij regelmatig gevraagd wat ons standpunt is ten aanzien van deze problematiek. Marco de Niet (directeur) en ondergetekende hebben daarom onlangs een artikel geschreven waarin wij drie belangrijke aspecten belichten. Naast het juridische aspect gaan we ook in op het economische en het maatschappelijke aspect van met name verweesde werken. Lees het hele artikel (pdf).

Onderzoeksrapport juridische belemmeringen deelname Europeana
Als auteursrecht op nationaal niveau al een ingewikkelde zaak is, dan is het dat zeker op internationaal niveau. Dat ondervindt men bij Europeana ook regelmatig. Recentelijk is in dat verband een aardig rapport verschenen over de belemmeringen die instellingen ondervinden wanneer zij hun collectie of delen daarvan beschikbaar willen stellen voor aggregatiediensten zoals bijvoorbeeld Europeana. Alhoewel het onderzoek waarop dit rapport is gebaseerd slechts onder een klein aantal instellingen kon worden gehouden, blijkt uit reacties dat de genoemde problemen door meerdere instellingen worden herkend. Lees meer over het rapport, inclusief de context waarin het onderzoek is uitgevoerd: www.den.nl/nieuws/bericht/3826.

Internetconsultatie afschaffing geschriftenbescherming
Tot slot heeft de regering (zoals misschien wel bekend) vorig jaar bij haar aantreden het voornemen kenbaar gemaakt om het auteursrecht te moderniseren om op die manier creativiteit en innovatie te stimuleren.

In het kader daarvan heeft staatssecretaris Teeven van Veiligheid en Justitie onlangs een ontwerp-wetvoorstel ingediend om de zogeheten geschriftenbescherming voor werken zonder oorspronkelijk karakter of persoonlijk stempel van de maker (zoals bijvoorbeeld telefoonboeken,catalogi, dienstregelingen etc.) af te schaffen. (Lees het voorstel en de toelichting daarop: www.internetconsultatie.nl/geschriften). De regering vindt dat de auteurswet niet is bedoeld voor de bescherming van deze werken. Indien de wet wordt aangenomen, zal de auteurswet vanaf dat moment alleen nog geschriften beschermen die door een creatieve prestatie van de maker tot stand zijn gekomen.

Het is nog niet duidelijk wanneer deze wetswijziging in gaat. Eerst moet het voorstel nog door de Tweede Kamer worden goedgekeurd.
Tot 11 april j.l. was het mogelijk om via internet op dit voornemen te reageren. Een aantal Nederlandse erfgoedinstellingen, waaronder musea, archieven en bibliotheken, en kennis- en brancheorganisaties die werken ten behoeve van de Nederlandse erfgoedsector, hebben een gezamenlijke reactie opgesteld. Lees alle reacties, waaronder die van die van het erfgoedveld: www.internetconsultatie.nl/geschriften/reacties.
8 plus 8 is:*
(anti-spam)

Reacties (0)

Er zijn nog geen reacties geplaatst.