Cookies op DEN.nl
den.nl maakt gebruik van cookies voor het anoniem meten van het website bezoek en het vergroten van het gebruiksgemak. Door op 'ga verder' te klikken, geef je toestemming voor het gebruik van deze cookies.

Kort overzicht van wetten

9 augustus 2007
Voor cultureel erfgoedinstellingen wordt het openbaar maken van de collecties via het Internet steeds belangrijker. Het breed toegankelijk maken van deze collecties behoort als instelling tot je kerntaken. Het toegankelijk maken via Internet is een proces waaraan zowel de overheid als het publiek veel waarde hecht en wat wordt gestimuleerd. Maar door het openbaar maken en verveelvoudigen krijg je als instelling wel te maken met vele wetten. Hier volgt een kort overzicht.

Auteurswet 1912
De Auteurswet 1912 beschrijft de rechten van een maker van een werk als volgt:
Artikel 1: Het auteursrecht is het uitsluitend recht van den maker van een werk van letterkunde, wetenschap of kunst, of van diens rechtverkrijgenden, om dit openbaar te maken en te verveelvoudigen, behoudens de beperkingen, bij de wet gesteld.
De Auteurswet beschrijft hoe de verhouding is tussen de maker van werken, het werk en hoe het werk openbaar gemaakt en verveelvoudigd wordt. Het werk staat daarbij centraal. De auteurswet is opgesteld om makers een vergoeding en zeggenschap over hun werk te geven.
In de praktijk onderscheidt de wet 2 soorten rechten:
De exploitatierechten betreffen het openbaar maken en verveelvoudigen. Vaak draagt de maker van een werk deze over aan een derde partij, bijv. een uitgever. Auteursrecht op een werk blijft bestaan tot 70 jaar na het overlijden van de maker. Dit kan nog verlengd worden als de maker het auteursrecht heeft overgemaakt naar zijn erfgenamen. Bij digitalisering van collecties zult u met het exploitatierecht te maken krijgen.
Persoonlijkheidsrechten blijven altijd van de maker. De maker kan een beroep doen op deze rechten als hij/zij vindt dat zijn/haar goede naam wordt aangetast door publicatie van het werk door derden.

Naburige rechten
De naburige rechten zijn verwant aan de auteursrecht. Het betreft hier de rechten op de “realisatie” van een werk. Dit recht kan in eerste instantie worden uitgeoefend door Uitvoerende kunstenaars: Acteurs, zangers, musici, dansers, etc. De bescherming duurt 50 jaar. Voor een deel van de naburige rechten kunt u zich wenden tot instellingen als SENA.

Wet bescherming persoonsgegevens
Het kan voorkomen dat materiaal dat cultureel erfgoedinstellingen willen digitaliseren persoonsgegevens bevat. Indien dit gegevens zijn die levende personen betreffen en die het mogelijk maken om levende personen te identificeren, krijgt u te maken met de Wet bescherming persoonsgegevens. Verwerking (verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren en beschikbaar stellen) van persoonsgegevens is slechts toegestaan indien: 1 Persoon ondubbelzinnige toestemming heeft gegeven 2. de gegevensverwerking noodzakelijk is voor de behartiging van het gerechtvaardigd belang van de erfgoedinstelling.
 
Portretrecht
Personen op portretten of duidelijk herkenbare personen op foto’s, schilderijen, films etc. kunnen een beroep doen op het portretrecht. Het portretrecht is gekoppeld aan de persoon die geportretteerd is en kan niet worden overgedragen. Het gaat over op nabestaanden gedurende 10 jaar na het overlijden. Geportretteerde kan openbaarmaking tegenhouden indien hij/zij een “redelijk’ belang heeft. Het betreft vaak bekende personen. Het portretrecht wordt in Nederland geregeld in de Auteurswet 1912.

Databankenrichtlijn
Deze richtlijn geeft de maker van een databank gedurende 15 jaar het alleenrecht op het kopiëren, verspreiden, tentoonstellen en anderzijds openbaar maken of reproduceren van de databank als geheel. Maar de maker heeft daarmee niet automatisch het auteursrecht op de inhoud van de databank, hij is alleen rechthebbende op de verzameling als zodanig.
Een databank is iedere verzameling van dingen die door de maker systematisch of methodisch geordend zijn en ook als zodanig toegankelijk zijn. Een databank hoeft dus niet noodzakelijk elektronische te zijn. Een belangrijke vereiste is, dat er sprake moet zijn van een substantiële investering in de samenstelling en/of het onderhoud.
 
Verweesde werken
Zo worden werken genoemd waarvan de maker onbekend is. Dit betekent niet dat de werken vrij van auteursrecht zijn. Voor werk waarvan de maker onbekend is, duurt het auteursrecht tot 70 jaar na de eerste rechtmatige openbaarmaking. Indien de maker zich in die periode meldt, geldt het auteursrecht weer. Verweesde werken zijn een groot en bekend probleem. In de Juridische Wegwijzer van de Taskforce Archieven en de Museumvereniging (PDF) vindt u een stappenplan over hoe u om moet gaan met deze categorie werken.

 __________
Terug naar het kennisdossier Auteursrechten.
1 plus 7 is:*
(anti-spam)

Reacties (0)

Er zijn nog geen reacties geplaatst.